Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Aktualności
Na mocy zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1265)
Na mocy zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1265) z dniem 1 września 2016 roku do Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany: [...] więcej
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2016
28 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja Ustawy PZP opublikowana w Dzienniku Ustaw
11 lipca 2016 roku Prezydent RP podpisał ustawę Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do Ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Aktualności - przegląd prawa

1 września wchodzi w życie zmiana przepisów Ustawy PZP wprowadzona na mocy zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1265)

Na mocy zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1265)
Na mocy zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1265) z dniem 1 września 2016 roku do Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany: więcej

Nowości wydawnicze

NOWOŚĆ! Tekst ujednolicony Ustawy PZP z uwzględnieniem nowelizacji z 22 czerwca 2016 roku - zaznaczone zmiany

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Tekst jednolity sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) – stan prawny - od 28 lipca 2016 roku

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Tekst jednolity sporządzony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Tekst zmieniany oraz tekst nowy zostały zaznaczone innym formatem czcionki.

więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 36, 29 sierpnia - 4 września 2016 roku
Zamówienia publiczne: Tryb ograniczony jeszcze bardziej.
Przetarg ograniczony zawsze był trybem dużo rzadziej stosowanym od nieograniczonego. Jednak po ostatniej nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) jeszcze bardziej stracił na atrakcyjności. Chociaż nie ma jeszcze danych za okres po 28 lipca br., kiedy to weszły w życie zmienione przepisy, uczestnicy rynku obserwują mniejszą niż wcześniej liczbę ogłoszeń o zamówieniach udzielanych w trybie przetargu ograniczonego.[...] więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej - czerwiec 2016

Rozstrzygnięte przetargi w branży finansowo-bankowej - czerwiec 2016
46 informacji o rozstrzygniętych przetargach opublikowano w czerwcu 2016 roku. Ich łączna wartość wyniosła prawie 28 mln zł.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Serwis Pressinfo.pl organizatorzy z województwa lubelskiego i mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży finansowo-bankowej w badanym okresie – po 7 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: śląskie (5) i podkarpackie (4).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest śląskie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła 7,4 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa mazowieckie z łączną kwotą 6,7 mln zł oraz lubuskie – 2,8 mln zł.
więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: poniedziałek, 26.09.2016

Sala rozpraw: 501
Godzina: 10:00
Sygn. akt: 1697/16
Odwołujący: 22ARCHITEKCI Sp. z o.o. - Warszawa
Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Targówek - Warszawa

więcej

Opinie Prawne

Udzielanie zamówień publicznych na transport sanitarny przez podmioty lecznicze

Definicję zamówienia publicznego wskazano w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp. Pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozumieć odpłatne umowy zawierane pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Możliwość wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp może wynikać wyłącznie z okoliczności bezpośrednio wskazanych w jej art. 4, bądź z postanowień zawartych w innych aktach normatywnych mających charakter szczególny. Z treści art. 161c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, wynika, iż Fundusz oraz podmiot leczniczy, zawierają umowy o wykonywanie transportu sanitarnego z podmiotami dysponującymi środkami transportu.
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

W jaki sposób należy w rocznym sprawozdaniu uwzględnić informacje o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 2307/14 z dnia 18 listopada 2014 r. – uzupełnianie dokumentów

„Nie budzi wątpliwości Izby, iż sformułowane w art. 26 ust. 3 zd. 2 Pzp wymagania odnoszą się do daty zaistnienia materialnych okoliczności, które uzupełniane dokumenty mają potwierdzać, a nie do daty wystawienia bądź sporządzenia dokumentów potwierdzających te okoliczności. Szczególnie eksponowane jest to w przypadku dokumentów podmiotowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – to warunki mają być spełnione przez wykonawcę w dacie składania ofert, natomiast wcale w tej dacie (lub wcześniej) nie muszą być sporządzone potwierdzające taką okoliczność dokumenty.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zarzutów odwołania nierozstrzygniętych w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Sygnaturą akt III CZP 111/15

„Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”. – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

W jaki sposób dodać wydatek w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

W systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB, wydatki mogą być wprowadzane dwojako:
  • Jako samodzielne wydatki realizowane na zasadzie: jest potrzeba zakupu, zatem ją realizujemy;
  • Jako wydatki będące realizacją wcześniej zawartej umowy lub złożonego wcześniej zamówienia wewnętrznego.
więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - wersja sieciowa

W jaki sposób dodać prosty wydatek w wersji sieciowej systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można dodać prosty wydatek w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Pod pojęciem „prosty wydatek” rozumiemy dokument niepowiązany z wcześniejszym zamówieniem lub umową.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób zarządzać ustawieniami wydruków w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można wykorzystać w pełni możliwości jakie daje system zarządzania ustawieniami wydruków w aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia?więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie