NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia po 18 kwietnia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia po 18 kwietnia

Jednolity Europejski Dokument po 18 kwietnia 2018 roku.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych wszczętych od 18 kwietnia 2018 r. wykonawcy będą zobowiązani do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aktualny na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JEDZ powinien zostać dołączony do składanej oferty lub wniosku4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany jest w formie pisemnej, a JEDZ w formie elektronicznej, dla wypełnienia dyspozycji art. 25a ust. 2 ustawy Pzp wystarczające jest, aby JEDZ został przekazany zamawiającemu za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert/wniosków.

Jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej służących składaniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia w formie JEDZ i najbardziej powszechnym jest poczta elektroniczna. Środkami komunikacji elektronicznej, pozwalającymi na zgodne z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych złożenie JEDZ, nie są nośniki danych (np. CD, pendrive).

Uwzględniając konieczność załączenia przez wykonawcę składającego ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w formie JEDZ, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące sposobu składania ww. oświadczenia przy założeniu, że oferta/wniosek składana(y) będzie w formie pisemnej, a wybranym przez zamawiającego środkiem komunikacji do składania JEDZ będzie poczta elektroniczna.

Instrukcja składania JEDZ przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej

Krok 1
Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane przez wykonawcę narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo innym dokumencie inicjującym postępowanie.

Krok 2
Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. 
Lista podmiotów

Krok 3
Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Wymagane oprogramowanie szyfrujące, którym należy posłużyć się w celu zabezpieczenia dokumentu JEDZ, może również zostać określone przez zamawiającego w udostępnionej wykonawcom dokumentacji postępowania.

Krok 4
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty/wniosku składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

Krok 5
Wykonawca przesyła podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej zamawiającego, wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji albo w innym dokumencie wszczynającym postępowanie. Oświadczenie JEDZ powinno zostać złożone w taki sposób, by dokument dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

W treści wiadomości wykonawca powinien wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Krok 6
W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej (patrz Krok 3). W takim przypadku nie jest wymagane szyfrowanie JEDZ.

Źródło Urząd Zamówień Publicznych

 

 

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77628
Liczba postów: 139968
Liczba tematów: 17549

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Icon
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Icon
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pisaliśmy o…

dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi referencje w zamówieniach publicznych rodo w zamówieniach publicznych Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie