Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Orzecznictwo Arbitrów
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość polubownego rozstrzygania sporów wynikających w związku z prowadzeniem procedur zamówień publicznych. Odwołania rozstrzygają arbitrzy. Kwestie te reguluje Ustawa w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198).

Wyrok z dnia 13 grudnia 2016, sygn. akt KIO 2215/16 – usługi społeczne

„W tym miejscu wskazać należy, że w Dziale III Przepisy szczególne w Rozdziale 6 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi brak jest bezpośredniego odwołania do przepisów zezwalających Zamawiającemu na zwrócenie się do wykonawcy w celu uzyskania wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty, gdyż zgodnie z art. 138l Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI. Natomiast art. 138m Pzp stanowi, że do zamówień na usługi społeczne przepisy art. 22-22d, art. 24, art. 29- 30b oraz 32-35 stosuje się odpowiednio.

Wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 86/17 – przedsiębiorstwo społeczne

„Przechodząc do rozpoznania przedmiotowej sprawy należało powołać się na przepis art.22 ust. 2 ustawy Pzp stanowiący, że Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

Wyrok z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 139/17 – „istotność” nienależytego wykonania umowy

„Zdaniem Izby Odwołujący błędnie utożsamia „istotność” nienależytego lub niewykonania umowy, o której mowa w hipotezie normy art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp, wyłącznie z określonym stopniem wykonania tej umowy pod względem wartościowym czy rzeczowym, wbrew brzmieniu przepisu, który nie konkretyzuje takiego punktu odniesienia. W przeciwieństwie do uchylonego art. 24 ust. 1 pkt 1a), który wprost wskazywał określoną wartość procentową niezrealizowanego zamówienia w stosunku do wartości umowy {która, wynosiła zresztą zaledwie 5%}. Dla ustalenia znaczenia owej „istotności” z istotne znaczenie ma art. 57 ust. 4 lit. g Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 94, str. 65) {dalej również: „dyrektywa klasyczna” lub „dyrektywa 2014/24”}, gdyż art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp stanowi jego implementację do krajowego porządku prawnego.

Wyrok KIO 371/17 z dnia 14 marca 2017 r. – zasada proporcjonalności

„Zasada proporcjonalności w ujęciu szerokim szczególny nacisk kładzie na adekwatność celu i środka użytego do jego osiągnięcia. Z powyższego wynika, że jeżeli cel regulacji prawnej można osiągnąć przy pomocy dwóch środków, przy czym jeden z nich w większym stopniu pogarsza sytuację prawną podmiotu, to należy wybrać ten drugi (R.Alexy, Theorie der

Wyrok z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2249/16 – JEDZ, procedura odwrócona, wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oraz art. 26 ust. 2f Pzp

„W ocenie Izby w omawianym zakresie zmiana przepisów Pzp wprowadzona nowelą z dnia 22 czerwca 2016 r. powoduje, iż dla Zamawiającego jest bez znaczenia, czy według stanu na dzień składania ofert wykonawca posiadał dokumenty, potwierdzające że nie podlega on wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Istotnym jest to, że wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie JEDZ, z którego ma wynikać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania z terminem nie późniejszym niż termin składania ofert. Natomiast przedkładane przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty, na podstawie art. 26 Pzp, mają być dokumentami aktualnymi na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Co nie oznacza wcale, że nie mogą to być dokumenty wystawione po dacie składania ofert. Wręcz przeciwnie. W opisanej sytuacji wykonawca może posługiwać się dokumentami, odzwierciedlającymi stan po terminie składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że dokument pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy.”

Wyrok KIO z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 279/17, KIO 280/17 – nieprawdziwe informacje, self cleaning

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Zamawiający niezasadnie dokonał wykluczenia Odwołującego z postępowania dla obu części zamówienia, uznając że istnieją podstawy do przyjęcia, że nastąpiło – omówione wyżej - wprowadzenie Zamawiającego w błąd. W ocenie Izby argumentacja przedstawiana przez Zamawiającego na rozprawie – jak również w odpowiedzi na odwołanie – nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby Zamawiający uzasadniając swoje stanowisko argumentacją, iż ww. wykonawca - biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia Zamawiającego, jak ...

Wyrok KIO 2307/14 z dnia 18 listopada 2014 r. – uzupełnianie dokumentów

„Nie budzi wątpliwości Izby, iż sformułowane w art. 26 ust. 3 zd. 2 Pzp wymagania odnoszą się do daty zaistnienia materialnych okoliczności, które uzupełniane dokumenty mają potwierdzać, a nie do daty wystawienia bądź sporządzenia dokumentów potwierdzających te okoliczności. Szczególnie eksponowane jest to w przypadku dokumentów podmiotowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – to warunki mają być spełnione przez wykonawcę w dacie składania ofert, natomiast wcale w tej dacie (lub wcześniej) nie muszą być sporządzone potwierdzające taką okoliczność dokumenty.

Wyrok KIO 793/14 z dnia 8 maja 2014r. – inna omyłka art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

„Nie ma znaczenia liczba omyłek, ale ich istotność w całej ofercie. Dlatego zamawiający rozważając „inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją” powinien skupić się na niezgodności oferty ze specyfikacją, a nie na przyczynach wystąpienia tego odstępstwa.

Wyrok KIO 631/14 z dnia 11 kwietnia 2014r. – uzupełnianie dokumentów

„Podkreślić należy, że w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ustawodawca nie określił konkretnego terminu na uzupełnienie dokumentów, który ma wskazać Zamawiający wykonawcy. Przepis posługuje się określeniem: „wyznaczonego terminu”, co oznacza, że uprawnienie w tym zakresie do określenia terminu zostało przyznane podmiotowi zamawiającemu. Termin ten powinien być realny, co oznacza każdorazowo ocenę przeprowadzaną w konkretnych warunkach konkretnego postępowania o zamówienie publiczne. Wyznaczenie wykonawcy na uzupełnienie dokumentów terminu kilkudniowego w warunkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i szybkości tego postępowania i generalnie krótkich terminów ustawowych, nie jest czymś nadzwyczajnym.

Wyrok 918/14 z dnia 22 maja 2014 r. – rażąco niska cena

Z treści przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie wynika, że w każdym przypadku znaczących różnic cenowych między ofertami i choćby wartością szacunkową zamówienia, Zamawiający zobligowany jest uruchomić procedurę wyjaśnień. Wyjaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 90 ust. 1 Pzp Zamawiający powinien badać nie tylko poprzez zsumowanie podanych w nim kwot (o ile takowe w ogóle są podane), ale poprzez realność poczynionych założeń danego wykonawcy, uwzględniając specyfikę działania danego wykonawcy, czy też specyfikę rynku zamówień w danej branży – orzekli arbitrzy w wyroku z dnia 22 maja - Sygn. akt: KIO 918/14
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie