Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
W sekcji Przegląd prasy – wybrane z tygodnia chcemy zwrócić uwagę na najciekawsze artykuły prasowe z zakresu zamówień publicznych, jakie ukazały się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Nasza redakcja na bieżąco śledzi prasę specjalistyczną jak i tą ogólnie dostępną. Staramy się aby nie umknęły nam żadne istotne informacje z zakresu zamówień publicznych. Szczególnie interesujące pozycje przedstawiamy poniżej w formie skróconej z dokładnym podaniem źródła, gdzie znaleźć można pełna wersję artykułu.

Tydzień 41, 9-15.10.2017 roku

Przetargi: Wykonawca nie może powołać się na doświadczenie innego podmiotu.
Wykonawca nie może wycofać się z deklaracji o samodzielnym wykonaniu zamówienia. Wskazanie podwykonawcy dopiero na etapie wyjaśnień oznaczałoby zmianę oferty i zabronione negocjacje z zamawiającym – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Tydzień 40, 1-8.10.2017 roku

KE chce, by państwa UE odeszły od zasady "najtańsza oferta wygrywa".
Komisja Europejska chce, by państwa członkowskie odeszły od zasady, w myśl której najtańsza oferta złożona w przetargu publicznym wygrywa. Zamiast tego Bruksela chciałaby, aby szerzej pod uwagę brane były takie kwestie, jak ekologia czy innowacje. Pomysły Komisji nie są propozycją nowych rozwiązań prawnych, lecz komunikatem oraz zaleceniami, za pomocą których mają być zmieniane praktyki podczas organizowania i rozstrzygania przetargów. Sprawa może mieć spore znaczenie dla gospodarki, bo za pośrednictwem zamówień publicznych na usługi i produkty wydawane jest w UE rocznie ok. 2 bln euro.

Tydzień 39, 25.09-1.10.2017 roku

Brak miejsca w unijnym formularz o zamówieniu publicznym? Nie stracisz już z tego powodu dofinansowania.
Znowelizowane w ubiegłym roku prawo zamówień publicznych wymaga podania w ogłoszeniu szczegółowych informacji, w tym również tych dotyczących podstaw do wykluczenia. Z kolei unijny formularz ogłoszenia ma określone limity znaków. Wahają się one od 400 do 4 tys. znaków. I powstaje problem – zdarza się, że jest zbyt mało miejsca, by opublikować wszystkie określone przepisami dane. Tymczasem jeśli zamawiający nie zmieści się w limicie i efekcie nie poda wymaganych informacji, to może narazić się na zarzut publikowania niepełnych danych, co jest szczególnie ważne w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE. Ich brak może bowiem oznaczać nałożenie korekt finansowych, czyli po prostu utratę części dofinansowania. Takie sytuacje już się zdarzyły, choć, jak podkreślają zarówno resort rozwoju, jak i Urząd Zamówień Publicznych, nie powinny mieć one miejsca.

Tydzień 38, 18-24.09.2017 roku

Piraci bez szans w publicznych przetargach.
Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy korzystają ze specjalistycznego oprogramowania przy sporządzaniu kosztorysów budowlanych. Tak też było w przetargu na adaptację budynku po internacie, ogłoszonym przez jeden z miejskich zakładów gospodarki mieszkaniowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła w nim firma, która swój kosztorys sporządziła w programie Norma Pro. Tak przynajmniej wynikało z adnotacji, która w sposób automatyczny jest dodawana do wydruku. Wskazano w niej wersję programu i numer licencji. Problem w tym, że właśnie ta wersja programu z tym numerem licencji była bardzo często nielegalnie kopiowana. Jej producent opublikował komunikat, w którym informował o pirackim charakterze tego oprogramowania i prosił o powiadamianie organów ścigania. Wiedząc o tym, zamawiający zażądał od wykonawcy wyjaśnień. Te, które otrzymał, uznał za niewystarczające, dlatego zdecydował się na odrzucenie jego oferty. Jako podstawę prawną wskazał art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem odrzuca się oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Tydzień 37, 11-17.09.2017 roku

Zamówienia Publiczne: Niejednolite orzecznictwo w sprawie dokumentów.
Jednym z celów obowiązujących od roku przepisów było odformalizowanie przetargów. Dlatego też wprowadzono jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który na etapie startu w przetargu miał zastąpić wszystkie inne zaświadczenia. Te składa jedynie zwycięzca przetargu. W takiej sytuacji kluczowe jest pytanie, z jaką datą powinny być wystawione dokumenty właściwe, a w zasadzie to – na jaki moment powinny potwierdzać spełnianie warunków. Z jednej strony, składając JEDZ, wykonawca poświadcza, że spełnia je już na dzień złożenia oferty. Z drugiej jednak, postulat odformalizowania przetargów byłby spełniony tylko wówczas, gdyby przedsiębiorcy mogli donosić brakujące dokumenty już po wygraniu przetargu. A jeśli mają one potwierdzać stan na dzień składania ofert, to nie zawsze będzie to możliwe. O ile z zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS czy nawet banku może wynikać, że warunki były spełnione wcześniej, o tyle dokument wystawiony przez Krajowy Rejestr Karny nie może potwierdzać wcześniejszej niekaralności. Jest on aktualny na dzień wystawienia.

Tydzień 36, 4.09.2017 roku

Luksemburskie orzeczenie namiesza w przetargach.
UZP jest pewny. Wyrok TSUE stwierdzający brak podstaw do eliminacji firm nieprzedłużających bez wezwania terminu związania ofertą nie ma zastosowania w polskich warunkach.

Tydzień 35, 28.08. - 3.09.2017 roku

TSUE: Oferta jest ważna, mimo że przetarg się przedłuża.
Wykonawców, którym upłynął termin związania ofertą, nie można wykluczyć z przetargu. Trzeba ich traktować na równi z innymi. Tak uznał TSUE, rozstrzygając wieloletni spór

Tydzień 34, 21-27.08.2017 roku

Umowę można zablokować przed wniesieniem skargi.
Firma ma prawo domagać się ustanowienia zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne nawet przed wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Musi jednak uprawdopodobnić roszczenie i interes prawny.

Tydzień 32, 7-13.08.2017 roku

Zamówienia publiczne: Trzeźwe spojrzenie na kwestię doświadczenia wykonawcy uzyskanego w ramach konsorcjum.
Zakres doświadczenia w realizacji określonych usług i dostaw, jakie wykonawcy mogą sobie przypisać, jest kluczowy w postępowaniach o zamówienie publiczne. Zagadnienie to zawsze budziło kontrowersje. Ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14, podniósł temperaturę dyskusji i wprowadził zamieszanie do ustabilizowanej w Polsce praktyki. REKLAMA Dla przypomnienia – w pkt 3 wyroku trybunał stwierdził, że niedopuszczalne jest posługiwanie się przez wykonawcę biorącego indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doświadczeniem grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.

Tydzień 31, 31.07-6.08.2017 roku

Kiedy zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.
Katalog przesłanek wykluczenia zmieniał się na przełomie ostatnich lat. Obecnie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) przewidują długą listę obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania. W przypadku ich wystąpienia, zamawiający musi (niezależnie od tego, czy przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu albo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wykluczyć wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie