NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

19 listopada 2020 roku – Czy podmiot udostępniający zasoby podlega ocenie przez zamawiającego w trakcie procedury badania ofert?

19 listopada 2020 roku – Czy podmiot udostępniający zasoby podlega ocenie przez zamawiającego w trakcie procedury badania ofert?

PYTANIE: Czy podmiot udostępniający zasoby podlega ocenie przez zamawiającego w trakcie procedury badania ofert?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią art. 119 nowej ustawy Pzp, zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 nowej ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Weryfikacja dokonywana przez zamawiającego następuje najpierw w oparciu o otrzymane na podstawie art. 125 ust. 5 nowej ustawy Pzp oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, składane wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Następnie ocenie podlegają środki dowodowe dotyczące wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli wykonawca korzystał z takiego podmiotu złożone na podstawie art. 126 ust. 1 (postępowania unijne) lub na podstawie art. 274 ust. 1 (postępowania krajowe), przez wykonawcę, którego oferta została wskazana jako najwyżej oceniona.

 

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888