NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

22 października 2020 roku – Czy oferty powinny być z urzędu ujawniane przez zamawiających na stronie internetowej?

22 października 2020 roku – Czy oferty powinny być z urzędu ujawniane przez zamawiających na stronie internetowej?

PYTANIE: Czy oferty powinny być z urzędu ujawniane przez zamawiających na stronie internetowej?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 222 ust. 5 nowej ustawy Pzp zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Przepis nie zobowiązuje zamawiającego do ujawniania z urzędu ofert na stronie internetowej. Zgodnie z treścią art. 74 ust. 2 pkt 1 nowej ustawy Pzp oferty wraz z załącznikami, które stanowią załączniki do protokołu postępowania, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. Przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 74 ust. 1 nowej ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny i udostępnia się go na wniosek. Tym samym zamawiający nie ma obowiązku udostępniania ofert na stronie internetowej. Oferty stanowiące załącznik do protokołu udostępnia się na wniosek.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888