NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

22 października 2020 roku – Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków?

22 października 2020 roku – Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków?

PYTANIE: Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków?

ODPOWIEDŹ: Jak wynika z treści art. 222 ust. 5 nowej ustawy Pzp, informacje z otwarcia ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania niezwłocznie po otwarciu tych ofert. Informacje, o których mowa wyżej, powinny obejmować:

1) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) ceny lub koszty zawarte w ofertach. Jednocześnie art. 222 ust. 6 przewiduje, że w przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje w zakresie cen lub kosztów,

niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. Ustawa Pzp nie definiuje sformułowania „niezwłocznie” użytego w cytowanych przepisach; należy jednak uznać, że informacja z otwarcia ofert powinna być zamieszczona bezpośrednio po dokonaniu czynności, o których mowa wyżej, bez zbędnej zwłoki. Ustawa Pzp nie zawiera nakazu upowszechniania informacji z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, co oznacza, że informacji takiej nie sporządza się.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 91212
Liczba postów: 147175
Liczba tematów: 18963

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888