NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

26 listopada 2020 roku – Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na zamawiającym, gdy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

26 listopada 2020 roku – Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na zamawiającym, gdy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

PYTANIE: Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na zamawiającym, gdy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednocześnie zamawiający zobligowany jest niezwłocznie udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (art. 260 ust. 2 ustawy Pzp). Ponadto w świetle art. 262 ustawy Pzp w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Żródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888