NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

29 kwietnia 2021 roku – Jak Zamawiający, będący spółkami prawa handlowego, zamawiającymi sektorowymi czy przedsiębiorstwami państwowymi nie posiadający statusu podmiotu publicznego zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów mogą uzyskać funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP?

29 kwietnia 2021 roku – Jak Zamawiający, będący spółkami prawa handlowego, zamawiającymi sektorowymi czy przedsiębiorstwami państwowymi nie posiadający statusu podmiotu publicznego zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów mogą uzyskać funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP?

ODPOWIEDŹ: Niniejszą kwestię m.in. reguluje art. 19c ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570).
Minister właściwy do spraw informatyzacji (Minister Cyfryzacji) może zawrzeć porozumienie w sprawie udostępniania usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego z:

  1. przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami handlowymi, służbami specjalnymi (w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60)), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego- realizującymi zadania publiczne;
  2. innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne lub wspierającymi świadczenie tych zadań w celu realizacji strategii i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1307)

Zamawiający, będący podmiotem wskazanym w poprzednim akapicie, może wystąpić do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie przyznania funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP. Wniosek należy złożyć wykazując interes faktyczny w udostępnianiu usług na ePUAP lub w korzystaniu z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego. Ocena interesu faktycznego dokonywana jest z uwzględnieniem jego wpływu na bezpieczeństwo i interes publiczny.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888