NowePrzetargi.pl

Artykuły

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób,
Przeczytaj pełny artykuł

Potencjalna szkoda jako skutek naruszenia przez beneficjenta procedur udzielania zamówień publicznych – cz. 2.

Dopiero w przypadku naruszenia stosownych postanowień umownych (umowy o dofinansowanie i Wytycznych) można mówić o naruszeniu zasady konkurencyjności - w sytuacjach jasnych, klarownych, niepozostawiających wątpliwości. Takich, w których można stwierdzić,
Przeczytaj pełny artykuł

Potencjalna szkoda jako skutek naruszenia przez beneficjenta procedur udzielania zamówień publicznych – cz. 1.

Dopiero w przypadku naruszenia stosownych postanowień umownych (umowy o dofinansowanie i Wytycznych) można mówić o naruszeniu zasady konkurencyjności - w sytuacjach jasnych, klarownych, niepozostawiających wątpliwości. Takich, w których można stwierdzić,
Przeczytaj pełny artykuł

W jaki sposób określić termin realizacji zamówienia w dokumentacji przetargowej

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia kierując się datą wszczęcia postępowania i czasem potrzebnym na przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania oraz okresem,
Przeczytaj pełny artykuł

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – analiza przyjętych rozwiązań

Elektroniczna faktura ma ponadto spełniać wymagania umożliwiające jej przesyłanie za pomocą platformy - mowa o platformie, która zostanie utworzona na
Przeczytaj pełny artykuł

Żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania w świetle korekt finansowych – cz. II

Żądanie w postępowaniu dokumentów, które nie są niezbędne, które nie służą określonemu celowi w postępowaniu czy też które nie potwierdzają
Przeczytaj pełny artykuł

Żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania w świetle korekt finansowych – cz. I

Co do zasady wydatek dotknięty nieprawidłowością uznany jest za niekwalifikowalny w całości. Innymi słowy - gdyby nie Rozporządzenie pozwalające na
Przeczytaj pełny artykuł

Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu po nowelizacji w przetargu nieograniczonym – oświadczenia a oświadczenia lub dokumenty potwierdzające

Wykonawca zawsze jest obowiązany do złożenia oświadczenia wstępnego, natomiast w przypadku posiadania przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, nie ma
Przeczytaj pełny artykuł

Ustalenie prawidłowego sposobu obliczenia ceny ofertowej – właściwa stawka VAT w zamówieniach publicznych w świetle ostatniej zmiany Ordynacji podatkowej (Dz.U.2015 poz. 1649)

Zamawiający mogą występować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej pod warunkiem, że wydanie interpretacji może mieć wpływ na sposób obliczenia ceny
Przeczytaj pełny artykuł

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888