NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Czy pod pojęciem „łącznej wartości zmian umowy” z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mieszczą się także zmiany wartości umów dokonywane na podstawie innych przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Czy pod pojęciem „łącznej wartości zmian umowy” z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mieszczą się także zmiany wartości umów dokonywane na podstawie innych przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Art. 144 ustawy Pzp reguluje zagadnienia związane z modyfikacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ust. 1 tego przepisu określona została ogólna zasada, zgodnie z którą zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności enumeratywnie wskazane w treści tego przepisu. Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp pozwala na modyfikację umowy bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stosownie do pkt 6 ww. przepisu dozwolona jest modyfikacja umowy, jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Z treści tego przepisu wyraźnie więc wynika możliwość wielokrotnego dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego, przy czym ustawodawca wprowadził zastrzeżenie, że ich łączna wartość musi być niższa niż kwoty określone dla progów unijnych i nie może przekroczyć wskaźników procentowych wymienionych w tym przepisie w stosunku do kwoty zawartej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Należy także zwrócić uwagę na treść art. 144 ust. 1d ustawy Pzp, który stanowi doprecyzowanie kwestii związanych z obliczaniem wartości zmian umowy, dopuszczalnych na podstawie ust. 1 pkt 6. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy (np. kwoty waloryzacyjne), to dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa m.in. w ust. 1 pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień umowy pierwotnej. Każda z przesłanek wymienionych w treści art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp ma charakter samodzielny i stanowi odrębną podstawę do zmiany umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Powyższe, choć nie wskazane w przepisach ustawy Pzp wprost, znajduje odzwierciedlenie w treści art. 72 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2014/24UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 94, str. 65), którego transpozycją w polskim porządku prawnym jest art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Ww. przepis Dyrektywy stanowi, że „ponadto i bez konieczności sprawdzania, czy warunki określone w ust. 4 lit. a)-d) zostały spełnione, umowy można również modyfikować bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszą dyrektywą, gdy wartość modyfikacji jest niższa niż obie następujące wartości:
(i) progi określone w art. 4; oraz
(ii) 10 % pierwotnej wartości umowy w przypadku zamówień na usługi i dostawy oraz niższa
niż 15 % wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane.
Niemniej jednak modyfikacje nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej. W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oszacować na podstawie łącznej wartości netto kolejnych modyfikacji.” Oznacza to, że przesłanka z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ma charakter autonomiczny względem innych, co rodzi konsekwencje także na gruncie dokonywania oceny pojęcia „łącznej wartości zmian”. Pojęcie to może być bowiem interpretowane jedynie w kontekście pierwotnych kwot wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego (jednoznaczna w tym brzmieniu treść art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 72 ust. 2 Dyrektywy), ewentualnie z uwzględnieniem wskazanych w tej umowie kwot waloryzacyjnych lub innych podobnych. Odnoszenie zatem „łącznej wartości zmian”, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości zmian umowy dokonanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 jest bezzasadne.

 

Opinia pochodzi z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2018, www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77868
Liczba postów: 141620
Liczba tematów: 17754

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński szkolenia Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na autobusy przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie