Dnia 24 grudnia 2021 roku wchodzą zmiany do ustawy PZP

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2269 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która art. 11 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  1. W związku z uchyleniem przez ww. dyrektywę 2019/1161 nałożonego dotychczas na instytucje i podmioty zamawiające ogólnego wymogu uwzględniania czynników: energetycznego i oddziaływania na środowisko w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych – bezprzedmiotowa stała się delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia zawarta w art. 244 ustawy Pzp. Dlatego też uchylony został przepis art. 244 ustawy Pzp, zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki ma określić, w drodze rozporządzenia, inne niż cena kryteria oceny ofert, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień, oraz sposób opisania i oceny tych kryteriów, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia oraz ułatwienie stosowania tych kryteriów oceny ofert.W wyniku uchylenia art. 244 ustawy Pzp, w art. 417 w ust. 1 zostało skreślone zdanie drugie stanowiące o niestosowaniu  przepisów wydanych na podstawie art. 244 do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  2. W art. 364 w ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zostało rozszerzone wyłączenie stosowania ustawy Pzp, dotyczące zamawiających prowadzących działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7 ustawy Pzp.

Zgodnie ze znowelizowanym brzemieniem art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający prowadzący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7, nie stosują przepisów ustawy Pzp do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii, a także na zakup świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873), zakup świadectw efektywności energetycznej, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), oraz zakup gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

III. Powyższe zmiany w ustawie Pzp wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 24 grudnia 2021 r. Przy czym, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepis art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w brzmieniu dotychczasowym.

Zobacz treść ustawy

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy