Doradztwo

Zamówienia publiczne doradztwo

Oferta usług doradczych serwisu NowePrzetargi.pl w zakresie zamówień publicznych obejmuje dwa rodzaje usług:

  • Doradztwo w zamówieniach publicznych dla Zamawiających
  • Doradztwo w zamówieniach publicznych dla Wykonawców.

Świadczone usługi mogą być realizowane kompleksowo lub w wybranym przez zleceniodawcę zakresie. Wymienione zagadnienia poniżej należy traktować jako przykładowe – ostateczny zakres współpracy każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

W pracy z klientem odznaczamy się dużą elastycznością oraz dostosowaniem dynamiki pracy do stylu klienta. Z naszych usług doradczych skorzystały już setki klientów, zarówno Zamawiających jak i Wykonawców.

Współpracownicy i konsultanci serwisu NowePrzetargi.pl to jedni z najlepszych w kraju specjalistów dziedzinowych.

Zamówienia publiczne doradztwo dla Zamawiających

Szczegółowa oferta doradcza dla Zamawiających obejmuje: Bieżącą obsługę doradczą obejmującą konsultacje telefoniczne związane z zamówieniami publicznymi; Opiniowanie lub przygotowywanie rozwiązań organizacyjnych: regulaminów wewnętrznych, decyzji o powołaniu komisji przetargowych, regulaminów pracy, harmonogramów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dowolnym trybie łącznie z propozycją ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, protokołów negocjacyjnych, dokumentacji z postępowania, dokumentacji uzupełniającej, rozstrzygnięć, przygotowanie materiałów związanych z konkretnym etapem postępowania, w którym konieczna jest pomoc dla zamawiającego (np. opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, zmiany do specyfikacji, wyjaśnienia, otwarcie ofert, badanie ofert, wniesienie odwołania, kontrola, itp); Opiniowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami; Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami; Udział w spotkaniach z Wykonawcami w toku prowadzonej procedury; Przygotowanie odpowiedzi na zapytania i wyjaśnienia SIWZ; Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym; Sporządzenie skargi na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Sądem Okręgowym.

Ponadto: Sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi (np. opinia uzasadniająca posłużenia się jedną z przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, opinia dotycząca możliwości unieważnienia postępowania w konkretnym stanie faktycznym); Kontrola poprawności udzielanych zamówień publicznych dla konkretnych procedur w danej jednostce lub jednostkach podległych; Bieżąca pomoc doradcza na każdym etapie procedury.

Aktualnie świadczymy wyspecjalizowane usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych dla następujących branż: Samorządy Administracja rządowa Gospodarka komunalna Szkolnictwo Fundacje i stowarzyszenia dysponujące środkami zewnętrznymi Ochrona zdrowia Służby mundurowe Pomoc społeczna Urzędy pracy Sądownictwo Firmy prywatne

Serwis NowePrzetargi.pl ściśle współpracuje z kancelariami adwokackimi i radcowskimi specjalizującą się w problematyce zamówień publicznych w prawie karnym, prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie gospodarczym. Kancelaria świadczy usługi doradcze oraz pomoc prawną reprezentowanej stronie na każdym etapie postępowania. Wspomniana pomoc obejmuje obszar całej Polski.

Zamówienia publiczne doradztwo dla Wykonawców

Szczegółowa oferta doradcza dla Wykonawców obejmuje: Bieżąca obsługa doradcza obejmująca konsultacje telefoniczne związane z zamówieniami publicznymi; Sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi; Ocena pod kątem zgodności z przepisami ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zakończone krótkim raportem lub pełną analizą; Ocena pod kątem zgodności z przepisami kompletnej oferty wraz z załącznikami składanych przez Klienta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zakończone krótkim raportem lub pełną analizą; Ocena pod kątem zgodności z przepisami kompletnej oferty wraz z załącznikami składanych przez firmę konkurującą z ofertą Klienta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zakończone krótkim raportem lub pełną analizą; Sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą; Sporządzenie skargi na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Sądem Okręgowym; Analiza rynku Zamawiających lub Wykonawców.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (22) 225 28 42.