1

Temat: nazwa producenta

w przetargu na budowę sieci wodociągowej a projkevcie który był załącznikiem do SWIZ została nazwa producenta zasuw  w SIWZ miałem  taki ogólny zapis mówiący
"8.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych ? tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ ? w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
8.2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia itp, o których mowa w art. 30 ust. 1,3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
8.3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy ?Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego?. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ."
mieliście może po podobny przypadek?? co może mi zrobić RIO??

2

Odp: nazwa producenta

dodatkowo jeszcze okazuje się że te zasuwy wskazał w  warunkach technicznych eksploatator sieci.

3

Odp: nazwa producenta

Mi kiedyś w dokumentach (przedmiary) znaleźli wymieniony z nazwy preparat gruntujący UNIGRUNT. Skończyło się na tym, że ta pozycja została uznana za koszt niekwalifikowany. Ty masz do obrony to stanowisko eksploatatora sieci.

4

Odp: nazwa producenta

poza tym nie mam dofinansowania  dzięki

5 (edytowany przez Marta 2018-02-21 08:27:32)

Odp: nazwa producenta

też mam ogólny zapis w siwz o równoważności a w przedmiarze mam kilka nazw producenta np. ceresit, atlas
czy w przedmiarze ma byc dopisane slowo lub równoważny oprucz tych zapisów w siwz?
jak jest prawidłowo
proszę o pomoc, zamówienie z dofinansowaniem

mój zapis z siwz:
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza wykonawca.Ewentualne występujące w opracowaniach projektowych lub innych składających się na opis przedmiotu zamówienia nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe), patenty, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 Pzp, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Wszystkie materiały oraz planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. Innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ.

6

Odp: nazwa producenta

czy w dokumentacji projektowej musi byc wzmianka o rownoważnosci czy wystarczy w siwz?

7

Odp: nazwa producenta

O równoważności nie można pisać jako o wzmiance. Jeśli Zamawiacz wpisuje nazwę producenta (np. wspomniany UNIGRUNT) to samo stwierdzenie, że "dopuszcza się preparaty równoważne" jest niewystarczające. Należy wskazać, co się przez to rozumie - czyli poprzez preparaty równoważne Zamawiający rozumie preparaty gruntujące, dla których wydajność to minimum 0,05-0,2kg/m2; temperatura pracy od 5 do 25°C z możliwością aplikacji pędzlem lub wałkiem o czasie schnięcia max 2h i terminem ważności do 5lat.

Tak powinno to wyglądać

8

Odp: nazwa producenta

dzieki,
ok czyli musze kierować prośbe do projektanta...

9

Odp: nazwa producenta

Tak i tu zaczyna się problem, ponieważ projektanci bardzo opornie usuwają takie zapisy. Od jakiegoś czasu walczę z projektantem, który nawtykał do różnych elementów dokumentacji nazw własnych produktów i producentów i uważa, że załatwił sprawę jednym zdaniem zamieszczonym w części opisowej tj. Dopuszcza się rozwiązania równoważne po zaakcentowaniu ich przez projektanta.

10

Odp: nazwa producenta

albo zapisem - na przykład

11

Odp: nazwa producenta

amsala napisał/a:

O równoważności nie można pisać jako o wzmiance. Jeśli Zamawiacz wpisuje nazwę producenta (np. wspomniany UNIGRUNT) to samo stwierdzenie, że "dopuszcza się preparaty równoważne" jest niewystarczające. Należy wskazać, co się przez to rozumie - czyli poprzez preparaty równoważne Zamawiający rozumie preparaty gruntujące, dla których wydajność to minimum 0,05-0,2kg/m2; temperatura pracy od 5 do 25°C z możliwością aplikacji pędzlem lub wałkiem o czasie schnięcia max 2h i terminem ważności do 5lat.

Tak powinno to wyglądać

A jak jest w rzeczywistości to szkoda gadać.

12

Odp: nazwa producenta

Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń i gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.


Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jasny, jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Artykuł 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, ze przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ?lub równoważny?.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy, Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe konkretnych urządzeń. Zamawiający twierdził, że wskazał znaki towarowe jedynie przykładowo. W dalszej kolejności wskazał, że jest mu wiadome, że urządzenia tych konkretnych, podanych jako przykładowe firm, spełniają wymagania SIWZ. Nie podał jednocześnie przykładów innych firm, których urządzenia także spełniają wymagania SIWZ. Zamawiający w treści tabeli używał sformułowania: ?np. typ BT- KBAL-1500 prod. B.-T. lub inny równoważny?. W ocenie Izby jest to sformułowanie niejasne, nieprecyzyjne i jako takie nieprawidłowe - niezgodne z przepisami prawa. Takie postanowienie może bowiem sugerować, że ?lub równoważny? odnosi się do konkretnego urządzenia i w związku z powyższym nie jest jasne, w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny tej równoważności - czy Zamawiający oceniał będzie równoważność w stosunku do konkretnie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia urządzeń, czy też w stosunku do wymogów SIWZ.

W ocenie Izby, w świetle takie zapisu nie jest jasne, czego dotyczy równoważność - czy wymaganych przez Zamawiającego parametrów urządzeń, czy też urządzeń wprost wskazanych przez Zamawiającego w treści SIWZ. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, ale tylko w sytuacji, gdyby Zamawiający nie miał możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń i gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający ma możliwość opisania przedmiotu zamówienia w inny sposób niż za pomocą znaków towarowych. Zamawiający nie wykazał okoliczności przeciwnej. Na Zamawiającym ciążył ciężar wykazania braku możliwości innego opisania przedmiotu zamówienia (niż za pomocą znaków towarowych). Wskazywanie przez Zamawiającego, że na jego zlecenie opracowany został projekt budowlany i wykonawczy, nie wpływa na możliwość dokonania opisu przedmiotu zamówienia bez odwoływania się do konkretnych znaków towarowych w sytuacji, gdy Zamawiający dopuszcza równoważność i twierdzi stanowczo, że jedynie przykładowo użył wskazania producentów.

Na str. 4 i 5 odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał, że użył wskazania producentów w sposób posiłkowy i przykładowy. Skoro tak, to Zamawiający tym samym potwierdził, że istnieje możliwość dokonania opisu bez wskazania znaków towarowych. Jeśli bowiem wskazane w treści SIWZ konkretne urządzenia konkretnych producentów są jedynie przykładami, to możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia bez odwoływania się do tych przykładów. Zamawiający zatem w sposób nieuprawniony używa sfomułowań odnoszących się do określonego producenta (i określonych urządzeń oferowanych przez tego producenta). Co więcej, wskazywanie znaków towarowych uprzywilejowało określonych producentów.

Tymczasem wszyscy wykonawcy powinni podlegać takim samym prawom: wykonawcy mają te same prawa i obowiązki i jednakowe powinny być warunki oceny ofert. Należy także zauważyć, że Zamawiający nie dopuścił możliwości złożenia oferty wariantowej. Zatem wykonawcy nie mogą przedstawiać innych rozwiązań. Tym bardziej zatem, skoro Zamawiający dopuszcza równoważność, powinien precyzyjnie określić jej zakres i sposób dokonywania jej oceny, ocena ta powinna być dokonywana w taki sam sposób w odniesieniu do wszystkich wykonawców.

Skoro parametry dotyczą ogólnie urządzeń, to nie jest konieczne wskazywanie przykładowych urządzeń, które w ocenie Zamawiającego parametry te spełniają. Wyeliminowanie nazw znaków towarowych spowoduje, że wszyscy wykonawcy zostaną potraktowani w ten sam sposób.


Wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r., KIO 641/17

13

Odp: nazwa producenta

W projekcie technicznym miałem nazwy własne. Dostałem korektę. Wzmianka w SIWZ o równoważności (na całą stronę) nie pomogła sad

14

Odp: nazwa producenta

Niestety, przed ogłoszeniem musimy szczegółowo przeglądać całość dokumentacji projektowej. Projektanci mają w nosie zapisy w siwz i umowach mówiące o zakazie zamieszczania nazw i norm PN i BN. Jak wyżej już pisałem obecnie walczę z projektantem o wyeliminowanie tego typu rzeczy. Projekt znam już chyba lepiej od samego wykonawcy (po kilkukrotnym) przeczytaniu i za każdym razem znajduję jakieś pozostawione nazwy. Chyba trzeba do umów na dokumentację wprowadzić kary umowne, powiedzmy 500 zł za każde wystąpienie nazwy własnej lub opisu za pomocą PN i BN.

15 (edytowany przez janek159 2018-02-23 13:42:47)

Odp: nazwa producenta

marekw2 napisał/a:

Niestety, przed ogłoszeniem musimy szczegółowo przeglądać całość dokumentacji projektowej. Projektanci mają w nosie zapisy w siwz i umowach mówiące o zakazie zamieszczania nazw i norm PN i BN. Jak wyżej już pisałem obecnie walczę z projektantem o wyeliminowanie tego typu rzeczy. Projekt znam już chyba lepiej od samego wykonawcy (po kilkukrotnym) przeczytaniu i za każdym razem znajduję jakieś pozostawione nazwy. Chyba trzeba do umów na dokumentację wprowadzić kary umowne, powiedzmy 500 zł za każde wystąpienie nazwy własnej lub opisu za pomocą PN i BN.

podoba mi się ten pomysł z karą za nazwę w dok. proj., może to by dziwnie w umowie wyglądało, ale to nieważne, jest jak najbardziej uzasadnione,

albo kara za wskazanie urządzenia czy materiału bez szczegółowego opisu, gdzie na pytania wykonawcy robót, projektant odpowiada, że dobór urządzenia nastąpi na etapie realizacji po akceptacji głównego projektanta

16

Odp: nazwa producenta

tonek napisał/a:

W projekcie technicznym miałem nazwy własne. Dostałem korektę. Wzmianka w SIWZ o równoważności (na całą stronę) nie pomogła sad

moge wiedzieć jak wysoka?

17

Odp: nazwa producenta

janek159 napisał/a:
marekw2 napisał/a:

Niestety, przed ogłoszeniem musimy szczegółowo przeglądać całość dokumentacji projektowej. Projektanci mają w nosie zapisy w siwz i umowach mówiące o zakazie zamieszczania nazw i norm PN i BN. Jak wyżej już pisałem obecnie walczę z projektantem o wyeliminowanie tego typu rzeczy. Projekt znam już chyba lepiej od samego wykonawcy (po kilkukrotnym) przeczytaniu i za każdym razem znajduję jakieś pozostawione nazwy. Chyba trzeba do umów na dokumentację wprowadzić kary umowne, powiedzmy 500 zł za każde wystąpienie nazwy własnej lub opisu za pomocą PN i BN.

podoba mi się ten pomysł z karą za nazwę w dok. proj., może to by dziwnie w umowie wyglądało, ale to nieważne, jest jak najbardziej uzasadnione,

albo kara za wskazanie urządzenia czy materiału bez szczegółowego opisu, gdzie na pytania wykonawcy robót, projektant odpowiada, że dobór urządzenia nastąpi na etapie realizacji po akceptacji głównego projektanta

Najlepiej wpisać że wysokość kar umownych będzie stanowić 100% wartości korekty tylko wtedy projket chyba będziemy robić sami smile

18

Odp: nazwa producenta

jo napisał/a:


Najlepiej wpisać że wysokość kar umownych będzie stanowić 100% wartości korekty tylko wtedy projket chyba będziemy robić sami smile

Wiesz, że przy takim zapisie, każdorazowo sprawa skończy się w sądzie a pieniądze od projektanta może odzyskasz a może nie i to nie wcześniej jak po kilku latach. Korektę będziesz miał od ręki i na wypłatę wykonawcy trzeba będzie przeznaczyć swoje środki.