1

Temat: Prawo autorskie w umowach

Witam.
Czy ktoś z Szanownego Grona mógłby udostępnić wzór z umowy na wykonanie projektu odnośnie praw autorskich. zawierający m.in. zapisy iż wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania osobistych praw majątkowych oraz upoważnia osobę trzecia do ich wykonywania, na jakich polach eksploatacji  zostały przeniesione osobiste prawa majątkowe

2

Odp: Prawo autorskie w umowach

1. 1.    Z chwilą powstania jakichkolwiek utworów związanych z realizacją przedmiotu  umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, na rzecz Zamawiającego lub Zamawiających przechodzi całość majątkowych praw autorskich do tych utworów na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 Prawa autorskiego, tj.:
1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu;
3)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4)    w zakresie realizacji prac budowlanych i montażowych według utworu.
2.    Z chwilą powstania utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w związku z treścią art. 46 Prawa autorskiego, na rzecz Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności do adaptacji, przeróbki, zmian, dostosowania i dowolnego opracowania utworu (tzw. dzieła zależne).
3.    Wykonawca oświadcza, iż posiada pełne prawa do utworów, określonych w ust. 1 powyżej oraz, że będzie ponosić całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich, związanych z naruszeniem ich praw w związku z realizacją umowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane przeciwko Zamawiającemu, w szczególności w związku z naruszeniem patentów, praw autorskich, zarejestrowanych wzorów, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych, wynikłe z tego, że przy realizacji umowy Wykonawca naruszył ww. prawa osób trzecich.lub


1.    Projektant z chwilą powstania wszelkich dzieł wykonywanych na potrzeby niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej Umowy, całość praw autorskich do nich, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania dzieła lub jego części za pomocą dowolnej techniki istniejącej w chwili podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;
b) zwielokrotniania dzieła lub jego części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności przez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dzieło lub jego części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie dzieła lub jego części w dowolny sposób, w tym w szczególności przez wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w Internecie;
e) korzystanie do realizacji prac projektowych i robót budowlanych dotyczących Przedmiotu umowy;
f) użytkowanie dzieła lub jego części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części:
- innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
- innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
2. Projektant wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażanie przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub w ich częściach, według uznania Zamawiającego.
3. Projektant wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub z opracowań ich części.

3

Odp: Prawo autorskie w umowach

ale czy golavox udostępni swoje prawa autorskie do niniejszych zapisów?? smile

4 (edytowany przez Fart 2018-03-01 12:08:03)

Odp: Prawo autorskie w umowach

Golavox - dziękuję

ale czy golavox udostępni swoje prawa autorskie do niniejszych zapisów?

Należy zastosować do regulaminu forum:)

5

Odp: Prawo autorskie w umowach

jo napisał/a:

ale czy golavox udostępni swoje prawa autorskie do niniejszych zapisów?? smile

bieri

6

Odp: Prawo autorskie w umowach

Stworzyłem coś takiego:
Jeszcze radca się przyjrzy.

1.    Wykonawca oświadcza, że:
1)    wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał realizując umowę, a także powstałych w jej wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
2)    nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy opracowaniu utworu, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich;
3)    nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 3.
4)    posiada pełne prawa do utworów, określonych w ust. 1 powyżej oraz, że będzie ponosić całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich, związanych z naruszeniem ich praw w związku z realizacją umowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane przeciwko Zamawiającemu, w szczególności w związku z naruszeniem patentów, praw autorskich, zarejestrowanych wzorów, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych, wynikłe z tego, że przy realizacji umowy Wykonawca naruszył ww. prawa osób trzecich.
2.    O ile w ramach umowy wytworzony zostanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.) wówczas, z chwilą wytworzenia utworu, z zastrzeżeniem §2 ust. 6, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem w kraju i zagranicą, oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskiego prawa zależnego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
Lub
Z chwilą powstania utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w związku z treścią art. 46 Prawa autorskiego, na rzecz Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności do adaptacji, przeróbki, zmian, dostosowania i dowolnego opracowania utworu (tzw. dzieła zależne) w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz upoważnia osobę trzecią do ich wykonywania.

3.    Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), w szczególności:
1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego, techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci;
2)    w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonym i egzemplarzami utworów - wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie;
3)    w zakresie rozpowszechniania oryginału lub wytworzonego egzemplarza w inny sposób, niż określony w pkt 2:
a)    wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazów, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
b)    wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów (w tym w ramach utworu audiowizualnego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a),
c)    wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie w tym w szczególności na konferencjach, prezentacjach, szkoleniach, spotkaniach,
d)    w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym również w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku;
4)    przechowywania utworów na dowolnych nośnikach;
5)    w zakresie realizacji prac budowlanych i montażowych według utworów;
6)    dokonywanie opracowań, przeróbek, zmian, adaptacji utworów;
7)    wykorzystywanie w innych utworach;
8)    tłumaczenie na języki obce.
4.    Własność nośników, na których zostaną przekazane poszczególne utwory przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich odbioru.
5.    Do przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca będzie wykonywał te prawa wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.
6.    Wykonawca uprawnia (upoważnia) Zamawiającego do wykonywania na rzecz Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 2 przez podmioty trzecie.
7.    Wykonawca udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane na Utworach objętych przedmiotem umowy oraz na wykonanie oraz użycie powyższych Utworów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.
8.    Wszelkie wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach utworów powstałych w ramach usługi stanowią opinię Wykonawcy i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
9.    Utrwalone wyniki prac powstałych w ramach usługi Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
10.    Utrwalone wyniki prac lub ich wybrane części Wykonawca może wykorzystywać w innych celach niż określone w ust. 8 wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
11.    Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie Zamawiającemu nabycie majątkowych praw autorskich do Utworów przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.
12.    Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego i jego następców prawnych do nie wykonywania Praw przysługujących mu z tytułu osobistych praw autorskich. W szczególności nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu oraz prawa do integralności utworu.