Temat: grupa kapitałowa

witam, pewnie jest to gdzies już poruszone, ale mam pytanie: procedura odwrócona czy mogę wezwać Wykonawce do uzupełnienia grupy kapitałowej dopiero w momoencie gdy uznam jego oferte za najkorzystniejsza? Czy musze miec oswiedczenia o braku prznaleznosci do grupy przed utworzeniem rankingu?

2

Odp: grupa kapitałowa

Jak tworzysz ranking to już powinna być GK a nie dopiero od najwyżej ocenionego.

3

Odp: grupa kapitałowa

Ja uważam odwrotnie. Najpierw ranking, potem wezwanie.

4

Odp: grupa kapitałowa

Nie zrozumieliśmy się, oświadczenie w terminie 3 dni jeżeli jednak oświadczeń nie ma wówczas w przypadku odwróconej procedury wzywasz najwyżej ocenionego, to fakt.

5

Odp: grupa kapitałowa

Miras, co Ci da ten ranking jeżeli wykonawca, którego ofertę uznasz za najkorzystniejszą podlegał będzie wykluczeniu ze względu na przynależność do GK z drugim  w kolejności. Czyli w takim wypadku wypadnie Ci dwóch pierwszych i najkorzystniejszy będzie dopiero trzeci.

6

Odp: grupa kapitałowa

to może wstępny ranking na 3 dni

7

Odp: grupa kapitałowa

marekw2 napisał/a:

Miras, co Ci da ten ranking jeżeli wykonawca, którego ofertę uznasz za najkorzystniejszą podlegał będzie wykluczeniu ze względu na przynależność do GK z drugim  w kolejności. Czyli w takim wypadku wypadnie Ci dwóch pierwszych i najkorzystniejszy będzie dopiero trzeci.

Zacytuje Marcela:"Nie zrozumieliśmy się, oświadczenie w terminie 3 dni jeżeli jednak oświadczeń nie ma wówczas w przypadku odwróconej procedury wzywasz najwyżej ocenionego, to fakt."

8

Odp: grupa kapitałowa

Tak. Możesz. Nie musisz mieć oświadczenia przed oceną ofert. Jeżeli w ciągu 3 dni nikt nie złożył oświadczenia - jeszcze nic nie dzieje się. Po ustaleniu, którego wykonawcy oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (a więc po ocenie ofert), na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wzywasz tylko tego wykonawcę do złożenia oświadczenia o GK.

Ponieważ w procedurze odwróconej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp składane jest w celu wykazania braku podstaw wykluczenia,  żądanie tego oświadczenia odbywa się z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 Pzp. Oznacza to, że w procedurze odwróconej zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp nie wzywa do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Pzp, tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Jeżeli najwyżej oceniony, po wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej, uchyli się od zawarcia umowy albo go wykluczysz (zob. art. 24 ust. 12 Pzp ? są sytuacje, gdy nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcę wyklucza się), a Ty zdecydujesz się na wybór oferty wykonawcy drugiego w rankingu, wezwiesz tego wykonawcę przed wyborem jego oferty także na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia oświadczenia.

9

Odp: grupa kapitałowa

a powiedz mi wadialny jak to jest z rażąco niską ceną? wzywam wszystkich których cena jest niższa o co najmniej 30% czy tylko wykonawcę najwyżej ocenionego?

10

Odp: grupa kapitałowa

Ponieważ badanie rażąco niskiej ceny to czynność wykonywana na etapie badania ofert, a więc zamawiający powinien zbadać w tym zakresie wszystkie oferty. Tak jest w procedurze odwróconej.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ocenie ofert nie może zatem być poddana oferta, w której zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W stosunku do takiej oferty zamawiający podejmuje procedurę wyjaśniającą (art. 90 Pzp).

11

Odp: grupa kapitałowa

Zapomniałem dodać ...

W procedurze odwróconej, dokonanie oceny danej oferty jako oferty ocenionej jako najkorzystniejszej nie oznacza jeszcze, że wykonawca ten uzyska zamówienie. Umowę o udzielenie zamówienia zawiera się bowiem z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a jednocześnie wybór ten nie został zaskarżony (a więc jest - niejako - prawomocny).

Pojęcie ?wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona? nie jest tożsame z pojęciem ?wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą?. Wyrażenie ?zamawiający przed udzieleniem zamówienia? oznacza, że zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, nie tylko przed podpisaniem umowy, a także przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nie może bowiem nastąpić przed stwierdzeniem, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferowane przez tego wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Ale oferta najwyżej oceniona to oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferowane przez tego wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Jeżeli w procedurze odwróconej po ustaleniu, którego wykonawcy oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza zamawiający stwierdzi, że oferta ta podlega odrzuceniu lub w stosunku do tego wykonawcy będą zachodzić przesłanki wykluczenia, zamawiający będzie obowiązany odpowiednio ofertę odrzucić lub wykonawcę wykluczyć.

Zamawiający może uzyskać informacje o podstawie odrzucenia oferty lub wykluczeniu wykonawcy dopiero z dokumentów dostarczanych przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp.

Sam fakt oceny oferty wykonawcy jako oferty ocenionej jako najkorzystniejszej nie niesie jeszcze za sobą żadnych konsekwencji prawnych, a w szczególności nie wiąże w żaden sposób zamawiającego.

Pozdrawiam. wadialny

12

Odp: grupa kapitałowa

Dziękuje za wyczerpującą odpowiedz. Nie prowadziłam jeszcze procedury odwróconej, ale chce spróbować w tym roku smile a właśnie jedno postępowanie przede mną smile pozdrawiam

13

Odp: grupa kapitałowa

Dla mnie odwrócona to teraz podstawa smile

14 (edytowany przez Marta 2018-03-14 08:46:58)

Odp: grupa kapitałowa

też robię tylko odwróconą po nowelizacji ,ale mam teraz taki przypadek że chyba wcale mi sie to czasowo nie opłaci..
są 2 oferty i wezwałam tą ocenioną za najkorzystniejszą z art. 26.2-wykonawca- konsorcjum nie spełnia warunków udziału,  teraz wzywam z art. 26.3 i moje pytanie- czy to konsorcjum dopiero na tym etapie może złożyć dokumenty podmiotu trzeciego , jego referencje, zobowiązanie itd? w ofercie nie ma mowy o podmiocie 3, proszę o pomoc.

15

Odp: grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa w procedurze odwróconej.
8 ofert, oferta najwyższa w rankingu zawiera GK, pozostałe nie. Minęły 3 dni.
Czy muszę wzywać pozostałych wykonawców do uzupełnienia GK?

16

Odp: grupa kapitałowa

Ponieważ w procedurze odwróconej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp składane jest w celu wykazania braku podstaw wykluczenia,  żądanie tego oświadczenia odbywa się z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 Pzp.

Oznacza to, że w procedurze odwróconej zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp nie wzywa do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Pzp, tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-1-pkt-23/skladanie-oswiadczenia-o-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-tej-samej-grupy-kapitalowej-w-postepowaniu-prowadzonym-w-try