Temat: KRK dla spółki z o.o. Sp.komandytowej

Wykonawca Spółka z o.o. Spółka komandytowa  w postępowaniu unijnym został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających udział w postepowaniu w tym:
1). Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, oraz
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Powyższych dokumentów Wykonawca nie przedłożył. O ile KRK mogłam sobie ściągnąć ze strony (wynika z niego,  że SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.)
Czy KRK  z pkt.13 i 14 powinni złożyć członkowie zarządu spółki z o.o. a z pkt.21 podmiot zbiorowy (tylko który: spółka z o.o. czy komandytowa. Czy wogólę się mylę, proszę o poradę,gdyż zastanawia mnie dlaczego wykonawca nic nie złożył.

2 (edytowany przez eva 2018-03-23 08:35:33)

Odp: KRK dla spółki z o.o. Sp.komandytowej

Moim zdaniem komplementariusz nie składa zaświadczenia z KRK ani jako podmiot zbiorowy ani jego członkowie, prokurenci (o ile występują).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14  z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13.

Przestępstwa, o których mowa w tym przepisie, mogą być bowiem popełnione przez osoby fizyczne, a wobec tego gdyby komplementariuszem  była osoba fizyczna to taki dokument z KRK należałoby złożyć. Skoro  komplementariuszem jest osoba prawna  /Sp. z o.o.), to nie jest możliwe popełnienie przez taki podmiot przestępstwa, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp, a tym samym nie jest możliwe uzyskanie z KRK informacji w odniesieniu do takiego podmiotu we wskazanym zakresie.

Informacja co do karalności podmiotu zbiorowego jakim jest komplementariusz spółki ubiegającej się o zamówienie publiczne, wymagana jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wyłącznie od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.  Komplementariusz spółki ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do przedstawiania informacji z KRK odnośnie niekaralności podmiotu zbiorowego, tj. informacji z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, gdyż nie ma statusu wykonawcy w postępowaniu

3

Odp: KRK dla spółki z o.o. Sp.komandytowej

Dziękuje bardzo za opinię jednakże mam dalej niepewność w temacie, gdyż w innym postępowaniu unijnym z 2017r.  również Spółka z o.o. Spółka komandytowa złożyła  na wezwanie zamawiającego - Zapytanie o udzielenie informacji o osobie  z art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy dla członków zarządu Spółki z o.o. będącej komplementariuszem Spółki komandytowej, natomiast o podmiocie zbiorowym (bez podania konkretnego artykułu ustawy) dla Spółki z o.o. oraz dla Spółki z o.o. Spółki komandytowej - stąd też moja dalsza  niepewność.