1

Temat: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

Witam,
Postępowanie poniżej progów. Dostawy sukcesywne art. medycznych.

Mam dwie oferty, które będą musiały być odrzucone. Zastanawiam się tylko nad podstawą.

1. Oferta nr 1. Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał łączna wartość za przedmiot zamówienia. Nie dołączył jednak formularza cenowego z calym asortymentem i cenami jednostkowymi i wyliczeniem ceny.

2. Oferta nr 2. W ofercie jest podpisany formularz ofertowy. Formularz cenowy jest rowniez w ofercie ale juz bez podpisu.

Myślę nad art 89 ust 1 pkt 8. Tylko jakie przepisy Kc wskazac?

Z góry dziękuję.

2

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

1. art. 89 ust. 1 pkt 2

2. A wymagałeś by formularz ofertowy również był podpisany? Jeśli chodzi o przepisy KC zgodnie z art. 78 §1KC ? do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (...)?

3

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

Polecam także artykuły:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1

oraz poniższe orzecznictwo:

Na każdej stronie formularza oferty parafy złożone pod treścią dokumentu w prawym dolnym rogu - KIO 1062/17

?Odwołujący złożył formularz ofertowy (odpis formularza i innych dokumentów przywołanych w uzasadnieniu w aktach postępowania), podpisany przez dwóch członków zarządu. Formularz ofertowy zawiera dane wykonawcy i ogólne oświadczenia (o braku zastrzeżeń do SIWZ, zobowiązaniu do zawarcia umowy itd.). Do formularza załączono na osobnej karcie, stronę, na której podano cenę oferty, nazwy oferowanego produktu (nazwa producenta, model urządzenia itd.). Na każdej stronie, zarówno na formularzu ofertowym, jak i na karcie wskazującej na oferowaną cenę i konkretyzującej przedmiot zamówienia, znajdują się parafy. Przy czym nie można twierdzić, że na stronie z podaną ceną parafy zostały złożone ,,pod treścią dokumentu?, ponieważ parafy zostały złożone na każdej stronie w prawym dolnym rogu; tymczasem strona z ceną oferty została załączona odmiennie, niż pozostałe - w układzie poziomym (karta obrócona o 90 stopni w stosunku do pozostałych stron), na tej stronie parafy zostały umiejscowione ? w stosunku do treści dokumentu ? w lewym dolnym rogu, z brakiem odniesienia do treści tejże strony, odwrócone o 90 stopni.? Oceniając tak ustalony stan faktyczny, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że ?oferta nie została podpisana, a więc została złożona bez zachowania formy pisemnej, dlatego Zamawiający postąpił prawidłowo, odrzucając ofertę jako niezgodną z ustawą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy konieczne było ustalenie, czy strona z ceną oferty i zakresem oferowanego świadczenia (istotne elementy oświadczenia woli składającego się na ofertę) została podpisana przez wykonawcę. Na tak postawione pytanie odpowiedź jest przecząca.? Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że ?Z analizy strony zawierającej cenę oferty i zakres oferowanego świadczenia nie wynika, że została ona podpisana, a jedynie ? parafowana. Parafy złożono automatycznie, w takim samym układzie, jak na pozostałych stronach oferty ? podczas gdy strona z ceną oferty nie znajduje się w układzie pionowym, a poziomym (odwrócona w stosunku do pozostałych stron o 90 stopni). Wobec tych okoliczności (parafy odbiegają formą graficzną od pełnych podpisów na formularzu ofertowym, na stronie z ceną oferty zostały złożone bezrefleksyjnie, mechanicznie, nie pod treścią dokumentu), nie można uznać, że oferta została podpisana. W konsekwencji Izba uznała, że Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego, jak niezgodną z ustawą, dlatego orzeczono jak w sentencji.?

Brak podpisów wykonawcy na kosztorysach ofertowych zawierających kalkulacje i ceny jednostkowe - KIO 1586/16

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego powołując się na art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 2 oraz na art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 73 § 1 i art. 78 § 1 k.c. wskazując, że oferta jest niezgodna z ustawą oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający wskazał, iż ?zgodnie z punktem 8.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę stanowi wypełniony formularz ?Oferta? oraz kosztorysy ofertowe na formularzach załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykaz stawek  i narzutów zgodny z formularzem 2.2, w którym wykonawca określi stawki obliczeniowe dla wszystkich wymienionych pozycji. Wśród dokumentów stanowiących ofertę Odwołujący złożył formularz 2.1.2a pn. ?BUD ? wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów?, który nie został podpisany.? W postępowaniu Zamawiający przewidział wynagrodzenie kosztorysowe. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ?w okolicznościach niniejszej sprawy, przewidziane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, a podstawą jego ustalenia w trakcie realizacji umowy jest nie cena podana w formularzu ?Oferta?, lecz ceny jednostkowe wskazane w poszczególnych formularzach kosztorysów ofertowych.  Cena uwidoczniona w formularzu ?Oferta? ? nawet jeśli stanowi efekt wyliczeń zawartych w poszczególnych kosztorysach ? jest więc jedynie wartością nominalną służącą do porównania złożonych ofert i nominalną wartością zobowiązania Zamawiającego, która co prawda zostanie wpisana do umowy, jednak nie stanowi żadnego realnego zobowiązania,  z którego którakolwiek ze stron umowy mogłaby wywodzić skutki prawne, jakie przypisane by były wynagrodzeniu z góry ustalonemu i niezmiennemu, np. za jednorazową dostawę pewnych przedmiotów. Tym samym cena ta (20.213.100,88 zł) nie może zastąpić cen jednostkowych podanych  w poszczególnych formularzach kosztorysów ofertowych (podobnie jak nie byłaby w stanie zastąpić wskaźników stawek i narzutów). Jako że w konstrukcji przewidzianej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli oświadczenie zawierające istotne postanowienia umowy ? w jej najistotniejszej części, tj. ceny ? składała się z części: formularz ?Oferta? , kosztorysy ofertowe oraz wykaz stawek i narzutów, konieczne było złożenie w formie pisemnej wszystkich tych części. (Właściwe to możliwe do pominięcia było raczej wpisanie ceny do formularza ?Oferta?, gdyż znajdowała się już ona w pozostałych formularzach, a nie poszczególnych kosztorysów.) Na tej samej zasadzie możliwe było pominięcie formularza zawierającego zbiorcze zestawienie cen ? przepisanych  z kosztorysów, ale nie samych kosztorysów.?

Brak podpisu wykonawcy na jednym z formularzy cenowych - KIO 2458/15

W postępowaniu odwołujący złożył ofertę obejmującą w zakresie merytorycznego oświadczenia woli formularz oferty sporządzony oraz formularze cenowe na dostawę określonych asortymentów. W każdym z tych formularzy przewidziano wymóg złożenia podpisu osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań, wskazanie daty i imiennej pieczątki. Jeden z formularzy cenowych nie został opatrzony podpisem, co w konsekwencji oznacza, że nie został sporządzony i złożony w formie pisemnej. W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ?biorąc pod uwagę, że przedmiotowy dokument jest częścią oferty w sensie ścisłym, wykonawca, niezależnie od faktu, czy przez niedopatrzenie, czy świadomie nie sporządził oferty w formie pisemnej. Powyższy brak co do formy, która dla oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy pzp, jest wymagana jako pisemna pod rygorem nieważności, oznacza zaistnienie przesłanki odrzucenia oferty na podstawie prawnej wskazanej przez zamawiającego w decyzji o wyniku postępowania. Należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zapadło w konkretnych okolicznościach faktycznych wynikających zarówno z treści siwz, jak treści oświadczenia wykonawcy.?  Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ?w formularzu oferty wykonawca, jako załączniki do oferty wskazał załącznik ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, KRS, wpłata wadium?. Nie ma zatem załącznika nr 1 (obejmującego formularze cenowe), dla którego przewidziano odrębne podpisy. Gdyby jednak, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, wykonawca w formularzu oferty ?głównym? wskazał, że obejmuje ona także załączniki cenowe, nie można by wykluczyć skuteczności takiego oświadczenia. W takim kontekście (hipotetycznym) rozważania zamawiającego w końcowej części odpowiedzi na odwołania, nie byłyby oczywiste.?

Brak w formularzu oferty oświadczenia wykonawcy dotyczącego ceny oferty, akceptacji projektu umowy i zobowiązania do jej zawarcia na warunkach w niej określonych - KIO 748/15

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, ?zawarte w formularzu ofertowym oświadczenia odnoszące się do m.in.: ceny oferty, akceptacji projektu umowy i zobowiązania do jej zawarcia na warunkach w niej określonych czy okresu związaniu ofertą, nie zostały przez wykonawcę złożone. Niepodpisany formularz oferty zawiera elementy przedmiotowo istotne, essentialia negotii przyszłej umowy, które nie zostały złożone na żadnych innych stronach załączonych dokumentów i oświadczeń. Na wskazanych przez odwołującego stronach 33-35 oferty znajduje się, co prawda, oświadczenie wykonawcy co do kosztów oferty, ale dotyczy ono jedynie kosztów rozbiórki pokrycia dachu, które są jednym z elementów cenotwórczych całkowitej ceny oferty zawartej na formularzu ofertowym. Nie można podzielić poglądu odwołującego, że woli wykonawcy co do złożenia oświadczeń zawartych w formularzu oferty należy dorozumiewać z faktu złożenia pozostałych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, które stanowią integralną, jedną całość. Oświadczenia woli, dla którego wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności, nie można w tym przypadku dorozumiewać. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli, niezbędnym jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść tego oświadczenia, a nie na innych dokumentach, oświadczeniach, załączonych do oferty.? Krajowa Izba Odwoławcza uznała cenę oferty, oświadczenie o akceptacji projektu umowy i zobowiązanie do jej zawarcia na warunkach w niej określonych oraz oświadczenie o okresie związaniu ofertą, za elementy przedmiotowo istotne, essentialia negotii przyszłej umowy. W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że czynność zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty odwołującego w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 1, z uwagi na brak własnoręcznego podpisu na formularzu ofertowym tj. brak zachowania wymaganej pod rygorem nieważności formy pisemnej, była prawidłowa. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego cechuje się pewnym stopniem formalizmu, który powinien być przestrzegany przez biorących udział w tym postępowaniu wykonawców.


Brak podpisu wykonawcy na stronie formularza oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące m. in. zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy - KIO 537/14, KIO 599/14

Strona druga (strona ostatnia) formularza ofertowego nie została podpisana przez osobę działającą w imieniu wykonawcy. Na niepodpisanej stronie znajdowały się oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i akceptacji jej postanowień wraz załącznikami, zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. Ze względu na brak podpisu na stronie drugiej formularza oferty zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Pzp. Odwołujący stwierdził, że ustalenia zamawiającego co do braku podpisu pod ofertą obarczone są istotnym błędem. Zamawiający stwierdza bowiem, że oferta w ogóle nie została podpisana. Tymczasem podpis pełnomocnika znajduje się na stronie pierwszej formularza ofertowego. W ocenie odwołującego stwierdzenie to jest istotne, ponieważ na tej stronie pierwszej formularza zostało złożone oświadczenie, że ?W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotowego zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto: Zadanie 3 - 305.040,00 zł w tym (?), za Etap 1 i Etap 2 cenę ofertową w wysokości 228.780,00 złotych brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz za Etap 3 cenę ofertową w wysokości 76.260,00 złotych brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami).? Odwołujący zwrócił również uwagę, że zgodnie z art. 66 §1 k.c. oświadczenie drugiej strony woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Nie ulega zatem wątpliwości, oświadczenie woli zawarcia umowy (wykonania przedmiotu zamówienia) ze wskazaniem ceny ofertowej stanowiło ofertę w rozumieniu powyższego przepisu. W ocenie odwołującego znajdujące się na stronie drugiej oświadczenie o wskazaniu części zamówienia powierzanej podwykonawcom, oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczenie o zaakceptowaniu warunków wzoru umowy, oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowej, nie niosą ze sobą treści tworzących konstytutywną treść oferty. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła jednak stanowisko zamawiającego, że ?forma pisemna została zachowana, bowiem istotne postanowienia przyszłej umowy znalazły się w podpisanej części formularza. Wbrew twierdzeniom Odwołującego, oświadczenia zamieszczone na str. 2 należy uznać za elementy istotne, wpływające na treść przyszłego stosunku prawnego między Zamawiającym a Wykonawcą. Nie sposób uznać, że treść tego stosunku, choćby w minimalnym, koniecznym do zachowania zakresie, kształtuje wyłącznie oświadczenie wykonawcy w przedmiocie ceny oferowanej usługi, które znalazło się na podpisanej pierwszej stronie formularza oferty. Warunki przyszłej umowy, określają bowiem postanowienia SIWZ i jej załączników, w tym wzoru umowy, których akceptacja jest warunkiem skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia i zabezpieczenia prawidłowości przyszłych relacji między stronami umowy. Akceptacji tej nie można domniemywać i wyprowadzać jej z faktu złożenia oferty z intencją uzyskania i realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego, tj. w drodze wykładni oświadczenia woli, bowiem oświadczenie to - jako nieważne z uwagi na niezachowanie formy - takiej wykładni nie podlega. Zamawiający ma bezwzględny obowiązek odrzucenia oferty złożonej bez zachowania formy pisemnej. Podstawą tej czynności jest zarówno art. 89 ust. 1 pkt 1, jak i art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Izba nie dopatrzyła się podnoszonej przez Odwołującego sprzeczności wskazanych przez Zamawiającego podstaw odrzucenia. Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest bowiem sprzeczna z przepisami ustawy Pzp (tj. z art. 82 ust. 2 ustawy) i jednocześnie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  Niezachowanie formy pisemnej oferty nie może być w żaden sposób konwalidowane, bowiem skutki braku wymaganej formy określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami, niezależnie od przyczyn niezachowania formy pisemnej, a więc również w sytuacji, gdy jest to wynikiem przeoczenia. Nie można więc podzielić stanowiska Odwołującego o konieczności wyjaśnienia treści SIWZ i poprawienia omyłki.?

Brak podpisu wykonawcy na formularzu oferty oraz wykazach cen - KIO 1291/12

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że pismem z dnia 15 czerwca 2012 r., zamawiający powiadomił wykonawców uczestniczących w postępowaniu (ofertę złożył jedynie odwołujący) o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p., wskazując w uzasadnieniu decyzji, że w toku badania oferty odwołującego - jedynej złożonej w postępowaniu - stwierdzono, że formularz oferty oraz wykaz cen, nie zostały opatrzone podpisem, który jest niezbędny dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli (oferty) wykonawcy. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła również, że na każdej stronie oferty odwołującego znajduje się w prawym, dolnym rogu nieczytelna parafa, dodatkowo strony oferty opatrzone są bądź podpisem i pieczęcią Prezesa Zarządu Lidera konsorcjum - T. Sp. z o.o. - Grzegorza M. (w odniesieniu do dokumentów T. Sp. z o.o.), bądź podpisami i pieczęciami osób upoważnionych do reprezentacji członka konsorcjum - I. S.A. (w odniesieniu do dokumentów I. S.A.). Na kwestionowanych przez zamawiającego stronach formularza oferty oraz wykazu cen umieszczono w dolnym, prawym rogu nieczytelną parafę, a dodatkowo na stronie 8 formularza oferty, będącego ostatnią stroną tego dokumentu znajduje się podpis wraz z imienną pieczęcią Prezesa Zarządu T. Sp. z o.o. - Grzegorza M. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej ?oferta odwołującego została złożona z zachowaniem formy pisemnej i jest podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania odwołującego. Dla zachowania formy pisemnej, zgodnie z art. 78 § 1 k.c. konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie, obejmującym treść oświadczenia woli. Zgodnie z przywołanym również przez odwołującego orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego 10 listopada 2006 r., Sygn. akt II FSK 1144/05 podpis w rozumieniu art. 78 § 1 k.c. nie musi być czytelny. Podpis jest to swoisty dla danej osoby, charakterystyczny, powtarzalny znak graficzny, wywodzący się od jej imienia i nazwiska, niebędący koniecznie pełnym imieniem i nazwiskiem, pozwalający na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła. Umieszczony na stronach oferty nieczytelny podpis (parafa) jest na tyle charakterystyczny i powtarzalny, że z łatwością można stwierdzić, iż pochodzi on od tej samej osoby, która złożyła na szeregu innych stron oferty nieczytelny podpis na pieczęci - Prezes Zarządu - Grzegorz M.? Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła również, że ?przepisy P.z.p. nie stawiają wymogów co do podpisania każdej strony oferty, a dla zachowania formy pisemnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie w taki sposób, aby wynikało kto podpisał dany dokument oraz że wolą osoby składającej ten podpis jest objęcie całości oświadczenia woli złożonego w tym dokumencie. W świetle powyższego, należy uznać, że samo złożenie podpisu wraz z pieczęcią na stronie 8 formularza oferty, będącego ostatnią stroną tego formularza jest wystarczające dla stwierdzenia zachowania formy pisemnej tego dokumentu. Podpis wraz z pieczęcią został złożony w miejscu do tego wyznaczonym przez zamawiającego na formularzu a umieszczenie go na końcu dokumentu świadczy niewątpliwie o tym, że wolą osoby składającej ten podpis jest objęcie całości oświadczenia woli złożonego w formularzu oferty.?

Brak podpisu wykonawcy na stronach 2-3 formularza oferty - KIO 2368/11

Rozstrzygnięcie sporu sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie, ?czy oferta złożona przez odwołującego spełnia wymóg formy pisemnej, biorąc pod uwagę złożenie podpisu przez wykonawcę na str. 1 oferty i jego brak na str. 2 i 3 oferty ?? Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 66 k.c. ?oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli określa istotne postanowienia tej umowy. Tymczasem z treści analizowanego dokumentu nie sposób wywieść, że odwołujący złożył oświadczenie woli zawarcia umowy z zamawiającym w celu realizacji przedmiotu zamówienia na określonych warunkach. W stanie faktycznym sprawy za istotne postanowienia umowy uznać należy co najmniej jej przedmiot oraz wynagrodzenie.?. oraz że ?(?) skoro strona tytułowa nie stanowi oświadczenia woli odwołującego, natomiast pozostałe dokumenty, tj. ?OFERTA? (str. 2), jak również FORMULARZ CENOWY (str. 3) nie zostały opatrzone podpisem, który jest niezbędny dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli (oferty) wykonawcy, zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 60 k.c. nie znalazł potwierdzenia.? Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się z odwołującym, że ?jakoby jego działanie wskazywało jednoznacznie zamiar złożenia oferty o treści wynikającej z formularza ofertowego oraz formularza cenowego, uznała za chybione. Jak już Izba wskazała, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu pod dokumentem obejmującym jego treść. Tymczasem na gruncie badanej sprawy dokumenty zawierające istotne postanowienia przyszłej umowy jak jej przedmiot czy wynagrodzenie (formularz ofertowy i formularz cenowy) nie zostały podpisane przez odwołującego. Podsumowując Izba uznała za prawidłową czynność zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty odwołującego w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 8 Pzp, ponieważ odwołujący nie składając własnoręcznego podpisu pod formularzem oferty oraz pod formularzem cenowym, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli wykonawcy mającego stanowić ofertę.?

Złożenie na formularzu oferty pieczątki imiennej osoby upoważnionej do reprezentowania konsorcjum bez jej podpisu - KIO 156/11

?(?) w SIWZ, Zamawiający wskazał, iż zgodnie z rozdziałem 13 pkt 13.2 SIWZ, ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zaś, zgodnie z pkt 13.5 SIWZ składana oferta musi zawierać: wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik II.1 oraz kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami pkt 15 SIWZ. Dodatkowo Zamawiający wskazał, że ?oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 13.1.b.? Analogiczne wymogi Zamawiający postawił odnośnie kosztorysu ofertowego. W ofercie Odwołującego na formularzu ofertowym widnieje pieczątka imienna p. Henryka M, osoby upoważnionej do reprezentowania Konsorcjum, natomiast brak podpisu wskazanej osoby.? Odwołujący podkreślił, że ?brak parafek, podpisów, pieczątek - nawet gdy ich Zamawiający wymagał w SIWZ - nie może być podstawą do odrzucenia oferty. Braki te nie wpływają bowiem w żadnym wypadku na treść złożonej oferty i nie mogą stanowić podstawy do jej odrzucenia. Brak podpisu na niektórych stronach oferty może być potraktowany wyłącznie  w charakterze drobnego uchybienia formalnego, nie mającego wpływu na treść samej oferty. W związku z powyższym Zamawiający nie miał prawa odrzucić oferty Odwołującego, a zapis w SIWZ, na który powołuje się Zamawiający, iż ?ofertę, która nie zawiera własnoręcznego podpisu, uznaje się za nieważną?, nie może być nadrzędny w stosunku do przepisów ustawy Pzp. Dodatkowo Odwołujący zwraca uwagę, że oferta zawiera wszystkie podpisane kosztorysy szczegółowe - 60 kosztorysów, wszystkie oświadczenia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, wszystkie strony oferty są ponumerowane i opieczętowane, Odwołujący wniósł wadium, co ostatecznie przesądza o chęci uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu, wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty zostały dołączone do oferty. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający mając powyższe na względzie, winien złożoną ofertę rozpatrzyć całościowo, biorąc pod uwagę również fakt, że wszystkie kartki są zszyte, opieczętowane, ponumerowane i podpisane, a brak formalny, tj. brak podpisu na niektórych stronach oferty nie powinien być podstawą odrzucenia oferty. Powyższy brak może być traktowany wyłącznie jako pewna nieścisłość formalna, nie odnosząca się jednak do treści samej oferty.? Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ?nie sam fakt złożenia oświadczenia woli jest istotą sporu, ale ważność złożonego oświadczenia woli z punku widzenia formy. Wyraźnie na to wskazał Zamawiający w piśmie informującym o wykluczeniu Odwołującego z postępowania i odrzuceniu jego oferty, wskazując dodatkowo na postanowienia rozdziału 13.5a SIWZ, odnoszące się do formy oferty. Odwołujący się zdaje się nie dostrzegać, iż inne są przesłanki świadczące o złożeniu oświadczenia woli, a inne o jego ważności. Sam fakt złożenia oświadczenia woli nie decyduje bowiem o jego skuteczności. Prawdą jest, że Zamawiający nie wskazał przepisu ustawy Pzp, na podstawie którego oferta jest niezgodna z ustawą Pzp. Nie wpływa to jednak na ocenę ważności złożonego oświadczenia woli. Trudno też uznać za przekonujące twierdzenie, że powyższe uniemożliwia polemikę, tym bardziej, że istotę tego przepisu oddaje powołane przez Zamawiającego postanowienie rozdziału 13.5a SIWZ, a Odwołujący jest profesjonalnym przedsiębiorcą reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie można również zgodzić się z Odwołującym, iż brak uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty, jakkolwiek uzasadnienie może nie jest bardzo obszerne, to jednoznacznie z niego wynika, ze brak podpisu na formularzu ofertowym czyni ofertę niezgodną z ustawą i nieważną na podstawie odrębnych przepisów. Odnosząc się zatem do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp stwierdzić należy, iż przepis ten zawiera normę, z której dyspozycji wynika obowiązek Zamawiającego odrzucenia oferty niezgodnej z ustawą. Ustawa Pzp zawiera wymagania co do formy oferty, mające swoje źródło w jednej z zasad postępowania, a mianowicie w zasadzie pisemności (art. 9 ustawy Pzp). Zgodnie z przepisem art. 82 ust. 2 ustawy Pzp, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oznacza to, że złożenie oferty w innej formie niż wynika to z ustawy, stanowi podstawę do jej odrzucenia. Jednocześnie w świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Mając na uwadze powyższe, w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że odcisk pieczątki imiennej nie jest desygnatem pojęcia ?własnoręcznego podpisu.?  Skoro więc Zamawiający wymagał zachowania formy pisemnej oferty, a wymóg ten koresponduje z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 82 ust. 2 ustawy Pzp, to niezachowanie tego wymogu, aktualizuje po stronie Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Z tych przyczyn czynność Zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego, w świetle wskazanej podstawy prawnej, znajduje uzasadnienie.?

4

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

Jutro pozwolę sobie podzielić się na Forum wiedzą o formie pisemnej (parafa, podpis i podobne problemy) - przyda się

Pozdrawiam. wadialny

5

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

formularz ofertowy składa się  z dwóch stron- na pierwszej stronie gdzie jest miejsce na złożenie pieczęci firmowej -brakuje pieczątki wykonawcy, czyli patrząc na pierwszą stronę nie wiemy kto złożył ofertę,
wykonawca podpisał się dopiero na drugiej ostatniej stronie formularza ofertowego oraz przybił tam pieczątke firmową
czy oferta jest ok?

6

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

Marta, istotne jest to, jaka treść znajduje się na stronie pierwszej i drugiej. Skoro na stronie drugiej jest pieczęć z adresem wykonawcy to już wiemy kto złożył ofertę. Teraz (ponieważ ja tej oferty nie widzę) musisz ustalić czy została zachowana forma pisemna oferty. Przeczytaj uważnie jak orzekała KIO w wyrokach powyżej. Pozdrawiam.

wadialny

Problem drugi:

Mam dwie oferty, które będą musiały być odrzucone. Zastanawiam się tylko nad podstawą.

1. Oferta nr 1. Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał łączna wartość za przedmiot zamówienia. Nie dołączył jednak formularza cenowego z calym asortymentem i cenami jednostkowymi i wyliczeniem ceny.
2. Oferta nr 2. W ofercie jest podpisany formularz ofertowy. Formularz cenowy jest rowniez w ofercie ale juz bez podpisu.
Myślę nad art 89 ust 1 pkt 8. Tylko jakie przepisy Kc wskazać?

Podstawą będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Pzp.

Natomiast w uzasadnieniu odniesiesz się do formy pisemnej (art. 78 § 1 k.c. ) i napiszesz w części dotyczącej art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp m. in. minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej określa art. 78 § 1 k.c. W przypadku oświadczenia woli jest to złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego treść ... itd.

Raz jeszcze pozdrawiam. wadialny

7

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

Witam. Mam pytanie. Przetarg nieograniczony poniżej progów.
Na otwarciu ofert przeczytano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć, złożono 1 ofertę powyżej tej kwoty. Z jednej strony moglibyśmy dołożyć pewną sumę i wybrać Wykonawcę ale zwróciliśmy się jeszcze do niego o wyjaśnienie ponieważ chcieliśmy konkretną formę finansowania tj. leasing a ze wzoru umowy Wykonawcy nie do końca to było jasne (nie pytaliśmy o kwotę). Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia i z jego strony jest ok. Czy mimo tego że zadaliśmy mu pytanie, możemy unieważnić przetarg ze względu na przekroczenie kwoty jaką zmierzaliśmy przeznaczyć? Czy skoro zapytaliśmy Wykonawcę o coś to nas jakoś obliguje do tego żeby go wybrać?

8

Odp: Na jakiej podstawie odrzucić oferty

Brak kasy = unieważnienie.