Data

16-18 września 2020 r.

Lokalizacja

Giżycko, ul. Św. Brunona 1

Zostało miejsc

35

Prowadzący

mec. Łukasz Mackiewicz

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Ostatnie miesiące w zamówieniach publicznych to okres zapoznawania się z przepisami uchwalonej w ubiegłym roku nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ta nowa pozycja w katalogu aktów prawnych prawa administracyjnego liczy ponad 600 artykułów.

Na nowo wybrzmiewać będzie pytanie: „Jak modelowo wydatkować środki publiczne?” – tym razem w całkiem nowym stanie prawnym. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań poradzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Jak praktycznie wypełnić nowe obowiązki w zarówno przed formalnym rozpoczęciem procedury, w trakcie jej trwania, jak również na etapie realizacji umowy. Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak uniknąć podświadomego przenoszenia wieloletnich przyzwyczajeń na nowy grunt?

Materia jest trudna i obszerna. Zapewne trudno w przeciągu trzech dni przeanalizować ponad 600 artykułów nowej Ustawy PZP. Chcielibyśmy zastosować tym razem nową formułę – porównanie poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawowych przedstawimy w oparciu o konkretne stany faktyczne. Poprowadzimy Państwa przez nowe rozwiązania. Co ważne – zwrócimy uwagę na pułapki, które czyhać będą w zupełnie niespodziewanych miejscach. Pewne elementy tej formuły szkolenia zastosowaliśmy już na poprzedniej sesji wyjazdowych Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Mackiewicza w Łańcucie w lutym br. Tym razem postaramy się maksymalnie szeroko przeanalizować nowe przepisy, tak aby użyteczność tego spotkania dla jego uczestników była jak największa.

Czas przeznaczony na dyskusję i indywidualne konsultacje jest szczególnie cenny. Nie uciekamy od tej części warsztatów. Na wiele pytań, które z pewnością teraz pojawiają się w trakcie lektury nowych przepisów odpowiemy już wkrótce. Spotkanie w niesamowitej mazurskiej scenerii, w pięknym gotyckim zamku, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule będzie z pewnością najlepiej spędzonym czasem.

Zapraszamy na Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza do Giżycka – spotkajmy się w dniach 16-18 września w Hotelu St. Bruno.

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz miejsce szkolenia - Hotel St. Bruno w Giżycku
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

BLOK I. Zagadnienia ogólne

 1. Wprowadzenie – zestawienie przepisów. Szczególne znaczenie dyrektyw w wykładni nowych przepisów oraz w trakcie wyjaśnień dla organów kontroli.
 2. Definicje w ustawie PZP 2020 i 2021 – znaczenia dla postępowania zamawiającego – studium przypadku.
 3. Systematyka nowej ustawy – obowiązkowa znajomość przepisów dotyczących postępowań unijnych.
 4. Nowe regulacje w zakresie zasad prowadzenia postępowania – zakres czynności kontrolnych a nowe zasady.
 5. Zamówienia o wartości poniżej 50.000 złotych – zasady postępowania. Jak przeprowadzić przetarg z uwzględnieniem zapisów kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienia bagatelne - obowiązek stosowania przepisów ustawy od progu 50 000 zł – podstawowe obowiązki.

BLOK II. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowiązującej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań

 1. Szacowanie wartości zamówienia jako obligatoryjny element każdej procedury – planowanie zamówień, należyta staranność a szacowanie w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Nowe obowiązki od 2021 roku a podział obowiązków u zamawiającego.
 2. Dopuszczenie składania ofert częściowych a udzielanie zamówienia w częściach – metody postępowania, plusy i minusy wybranych rozwiązań z punktu widzenia jednostki prowadzącej projekty unijne. Prawidłowe uzasadnienie braku podziału na części – studium przypadku.
 3. Opis przedmiotu zamówienia – nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, dokładny i precyzyjny. Użycie znaku towarowego – obecne i przyszłe rozwiązana – studium przypadku.
 4. Zasady postępowania a skuteczność wyjaśnień w przypadku zagrożenia korektą finansową i dyscypliną finansów publicznych. Rodzaje konsekwencji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – praktyczne przykłady.
 5. Proceduralne możliwości udzielenia zamówienia - Wybór właściwej procedury a stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia.
 6. Tryby negocjacyjne w nowej ustawie pzp w progach krajowych. Konsultacje rynkowe – zasady stosowania i znaczenie dla prowadzonej procedury. Jak przeprowadzić dialog konkurencyjny krok po kroku.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie

BLOK III. Redakcja dokumentu SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

 1. Warunki udziału – zapisy w specyfikacji a późniejszy wybór wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia.
 2. Przesłanki wykluczenia oraz właściwy dobór oświadczeń i dokumentów potwierdzających. Kiedy warto wprowadzić przesłanki fakultatywne do procedury w obecnej i nowej ustawie. Porównanie przesłanek i i ch wpływu na prowadzoną procedurę – studium przypadku.
 3. Kryteria oceny ofert – zasady bezpiecznego stosowania kryterium „100% cena” w obowiązującej i nowej ustawie.
 4. Wadium w postępowaniu – wadium wnoszone przez konsorcjum, wadium wnoszone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konsekwencje nieprawidłowości we wniesieniu wadium. Przykładowe zapisy.

BLOK IV. Procedura na podstawie obowiązującej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań

 1. Prawidłowe wszczęcie postępowania. Terminy minimalne na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego obecnie i w trybie podstawowym w nowej ustawie.
 2. Pytania do treści specyfikacji – prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, zmiana treści siwz a termin składnia ofert. Jak liczyć termin na udzielenie odpowiedzi w nowej ustawie. Problematyka aktualności dokumentów składanych w procedurze.

BLOK V. Badanie i ocena ofert – rozstrzygnięcie postępowania na podstawie obowiązującej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań

 1. Weryfikacja prawidłowości złożonych ofert w tym podpisu elektronicznego – czynności oraz skutki nieprawidłowości. Czy można „antydatować” kwalifikowany podpis elektroniczny – studium przypadku dla wykonawców i zamawiających.
 2. Znaczenie przepisów kodeksu cywilnego w przypadku oceny oświadczeń składanych w postaci elektronicznej.
 3. Weryfikacja pełnomocnictw oraz formy oświadczeń i dokumentów potwierdzających. W jakiej formie należy udzielić i złożyć pełnomocnictwo.
 4. Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe przesłanki odrzucenia ofert od 2021 roku.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej – prawa i obowiązki zamawiającego.
 6. Unieważnienie postępowania. Jak poprawnie unieważnić postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Nowe przesłanki unieważnienia.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VI. Umowa na podstawie obowiązującej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań

 1. Zawarcie umowy. Zmiana umowy – zasady wprowadzania zmian obecnie i w nowej ustawie ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania kar umownych. Kiedy zmiany wymagają przeprowadzenia nowego postępowania.
 2. Nowe obowiązki Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Obowiązkowe i zakazane zapisy umów o udzielenie zamówienia publicznego. Podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie
 4. Nowe obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją umowy.

BLOK VII. Pozostałe zagadnienia dotyczące nowej ustawy PZP

 1. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
 2. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

mec. Łukasz Mackiewicz -  radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca studiów podyplomowych. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami. W ostatnich latach przeprowadził setki szkoleń oraz przeszkolił kilka tysięcy uczestników. W ankietach poszkoleniowych zawsze odnotowuje najwyższe noty wystawione przez uczestników szkoleń. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz opinie z ostatnich warsztatów - edycja luty 2020 r.

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

2480,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

390,-

dopłata do noclegu w pok. 1-os. z kolacją dzień wcześniej – 390,- zł dla środków publicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel St. Bruno ****
11-500 Giżycko, ul. Św. Brunona 1
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz