Data

25-27 sierpnia 2021 r.

Lokalizacja

Giżycko, ul. Św. Brunona 1

Zostało miejsc

Dziękujemy za udział!

Prowadzący

mec. Łukasz Mackiewicz

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Ostatnie miesiące w zamówieniach publicznych to okres intensywnego zapoznawania się z przepisami uchwalonej jeszcze w 2019 roku nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ta nowa pozycja w katalogu aktów prawnych prawa administracyjnego liczy ponad 600 artykułów. Akt prawny funkcjonuje w obrocie prawnym od początku roku. Przemodelowuje on sposób wydatkowania środków publicznych.

Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Jak praktycznie wypełnić nowe obowiązki w zarówno przed formalnym rozpoczęciem procedury, w trakcie jej trwania, jak również na etapie realizacji umowy. Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak uniknąć podświadomego przenoszenia wieloletnich przyzwyczajeń na nowy grunt?

Materia jest trudna i obszerna. Zapewne trudno w przeciągu trzech dni przeanalizować ponad 600 artykułów nowej Ustawy PZP. Poprowadzimy Państwa przez nowe rozwiązania. Co ważne – zwrócimy uwagę na pułapki, które czyhać będą w zupełnie niespodziewanych miejscach. Postaramy się maksymalnie szeroko przeanalizować nowe przepisy, tak aby użyteczność tego spotkania dla jego uczestników była jak największa.

Czas przeznaczony na dyskusję i indywidualne konsultacje jest szczególnie cenny. Nie uciekamy od tej części warsztatów. Na wiele pytań, które z pewnością teraz pojawiają się w trakcie lektury nowych przepisów odpowiemy już wkrótce. Spotkanie w niesamowitej mazurskiej scenerii, w pięknym gotyckim zamku, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule będzie z pewnością najlepiej spędzonym czasem.

Zapraszamy na Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza do Giżycka – spotkajmy się w dniach 25-27 sierpnia w Hotelu St. Bruno.

Zarezerwuj miejsce już teraz
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

BLOK I. Zagadnienia ogólne.

 1. Wprowadzenie - aktualny stan prawny.
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych.
 4. Regulamin zamówień publicznych do progu stosowania ustawy – jakie zmiany obowiązkowo wprowadzić aby spełnić nowe wymagania.
 5. Przesłanki stosowania Trybu Przetargu Nieorganicznego i Trybu Podstawowego.

BLOK II. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne a przygotowanie postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – podobieństwa i różnice. Istotna rola komórek merytorycznych w tym procesie.

 1. Analiza potrzeb zamawiającego oraz wstępne konsultacje rynkowe.
 2. Plan zamówień.
 3. Szacowanie wartości zamówienia jako obligatoryjny element każdej procedury a podział obowiązków u zamawiającego.
 4. Dopuszczenie składania ofert częściowych a udzielanie zamówienia w częściach – metody postępowania, plusy i minusy wybranych rozwiązań z punktu widzenia jednostki prowadzącej projekty unijne. Prawidłowe uzasadnienie braku podziału na części – studium przypadku.
 5. Opis przedmiotu zamówienia – nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, dokładny i precyzyjny. Użycie znaku towarowego – studium przypadku.
 6. Nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego.
 7. Elektroniczne środki komunikacji.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie

BLOK III. Redakcja dokumentu SWZ i ogłoszenia o zamówieniu dla trybu podstawowego i przetargu nieograniczonego.

 1. Warunki udziału – zapisy w specyfikacji a późniejszy wybór wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia.
 2. Przesłanki wykluczenia oraz właściwy dobór oświadczeń i dokumentów potwierdzających. Kiedy warto wprowadzić przesłanki fakultatywne do procedury – studium przypadku.
 3. Kryteria oceny ofert – zasady bezpiecznego stosowania kryterium „100% cena”.
 4. Wadium w postępowaniu – wadium wnoszone przez konsorcjum, wadium wnoszone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konsekwencje nieprawidłowości we wniesieniu wadium. Przykładowe zapisy.

BLOK IV. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne a postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – podobieństwa i różnice.

 1. Tryb podstawowy w wariancie I, II i III od przygotowania postępowania do wyboru najkorzystniejszej oferty, wzorcowe zapisy SWZ – pierwsze błędy i nieprawidłowości.
 2. Przetarg nieograniczony w nowym Prawie zamówień publicznych - wzorzec procedury, przykłady wzorcowych dokumentów w postępowaniu oraz projektowanych postanowień umownych – pierwsze uchybienia.

BLOK V. Badanie i ocena ofert – rozstrzygnięcie postępowania – porównanie przyjętych rozwiązań.

 1. Weryfikacja prawidłowości złożonych ofert w tym podpisu elektronicznego – czynności oraz skutki nieprawidłowości. Czy można „antydatować” kwalifikowany podpis elektroniczny – studium przypadku dla wykonawców i zamawiających.
 2. Znaczenie przepisów kodeksu cywilnego w przypadku oceny oświadczeń składanych w postaci elektronicznej.
 3. Weryfikacja pełnomocnictw oraz formy oświadczeń i dokumentów potwierdzających. W jakiej formie należy udzielić i złożyć pełnomocnictwo.
 4. Przesłanki odrzucenia oferty.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej – prawa i obowiązki zamawiającego.
 6. Unieważnienie postępowania. Jak poprawnie unieważnić postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Nowe przesłanki unieważnienia.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VI. Umowa na podstawie poprzedniej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań.

 1. Zawarcie umowy. Zmiana umowy – zasady wprowadzania zmian ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania kar umownych. Kiedy zmiany wymagają przeprowadzenia nowego postępowania.
 2. Nowe obowiązki Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Nowe obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją umowy.

BLOK VII. Pozostałe zagadnienia dotyczące nowej ustawy PZP.

 1. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
 2. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

mec. Łukasz Mackiewicz -  radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca studiów podyplomowych. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami. W ostatnich latach przeprowadził setki szkoleń oraz przeszkolił kilka tysięcy uczestników. W ankietach poszkoleniowych zawsze odnotowuje najwyższe noty wystawione przez uczestników szkoleń. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz opinie z ostatnich warsztatów

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

2680,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

3.295,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 1-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

390,-

dopłata do noclegu w pok. 1-os. – 490,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu w pok. 1-os. – 600,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do noclegu z kolacją dzień wcześniej – 390,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu z kolacją dzień wcześniej – 480,- zł brutto dla środków niepublicznych
opcja BEZ NOCLEGU – 1.470,- zł dla środków publicznych
opcja BEZ NOCLEGU – 1.800,- zł dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


  Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

  Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
  • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
  • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
  Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

  Miejsce szkolenia

  Hotel St. Bruno ****
  11-500 Giżycko, ul. Św. Brunona 1
  Napisz do nas:

  szkolenia@noweprzetargi.pl

  Sprawdź lokalizację

  Kontakt z nami / masz pytania? - napisz