NowePrzetargi.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – polityka RODO

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 118 B, 35-504 Rzeszów (ewentualnie ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa) – podmiot zarządzający stroną www.noweprzetargi.pl, oraz www.nowaadministracja.pl, zwany dalej CDIK Nowe Przetargi.

Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczyliśmy administratora danych: iod@noweprzetargi.pl

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi, ul. Ustrzycka 118 B, 35-504 Rzeszów.

Skąd mamy Państwa dane?

Dane osobowe spływają do nas na kilka sposobów:

 • Poprzez korzystanie z formularzy kontaktowych – w formularzu rejestracyjnym należy podać imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail niezbędne do przesłania wiadomości. W formularzu należy też wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Witryna zapisać może informacje o parametrach połączenia, czasie oraz adresie IP. Dane podawane w trakcie wypełniania danego formularza przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji danego formularza kontaktowego, np. w celu odpowiedzi na zapytanie w sprawie konkretnego szkolenia, rezerwacji miejsca na szkoleniu, nawiązania kontaktu handlowego itp.;
 • Od uczestników szkoleń – dane pozyskujemy z kart zgłoszenia na szkolenie oraz ankiet poszkoleniowych;
 • Otrzymujemy je od osób dopisujących się bezpośrednio ze strony noweprzetargi.pl do cotygodniowego newslettera naszego serwisu;
 • Podczas rejestracji przy zakładaniu konta użytkownika forum noweprzetargi.pl;
 • Przy rejestracji w sklepie internetowym noweprzetargi.pl;
 • W związku z realizowanymi transakcjami w przypadku zakupów dokonywanych u nas;
 • Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Statystycznego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł – internet;
 • Od podmiotów zajmujących się tworzeniem baz danych podmiotów gospodarczych oraz urzędów i instytucji.

Jakie dane przetwarzamy?

CDIK Nowe Przetargi przetwarza następujące kategorie danych:

 • adres e-mail, hasło, nick lub imię w przypadku rejestracji na forum noweprzetargi.pl lub w bazie newslettera;
 • adres email, imię i nazwisko, telefon oraz nazwa firmy lub instytucji – w przypadku obsługi formularzy kontaktowych lub rezerwacyjnych na stronie www.noweprzetargi.pl lub www.nowaadministracja.pl;
 • w przypadku klientów instytucjonalnych – adres email, imię i nazwisko, telefon oraz nazwa firmy lub instytucji, adres i numer NIP – w przypadku obsługi szkoleń, zamówień składanych przez sklep internetowy, poprzez wysłanie karty zgłoszenia na szkolenie lub bezpośrednio ze strony www.noweprzetargi.pl;
 • w przypadku klientów indywidualnych – adres email, imię i nazwisko, telefon, adres – w przypadku obsługi szkoleń, zamówień składanych przez sklep internetowy lub bezpośrednio ze strony www.noweprzetargi.pl lub www.nowaadministracja.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Do jakich celów będziemy używać Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług w ramach wykonywanej przez nas działalności:

 • Umożliwienia świadczenia usługi szkoleniowej – rejestracji uczestnika szkolenia, wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia a w przypadku szkoleń zawierających opcję noclegu – w celu dokonania rezerwacji pokoi hotelowych dla naszych klientów i powiązanych z tym usług;
 • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu noweprzetargi.pl, w tym dokonywania transakcji zapłaty za towary lub usługi zakupione w CDIK Nowe Przetargi;
 • Zakładania i zarządzania kontem na forum internetowym noweprzetargi.pl oraz zapewnienia obsługi Państwa konta w serwisie noweprzetargi.pl, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • Obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza rezerwacji miejsca na szkoleniu;
 • Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

 • Prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług lub towarów sklepu noweprzetargi.pl;
 • Kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się Państwo zgodzą, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.noweprzetargi.pl oraz www.nowaadministracja.pl związanych ze statystykami stron internetowych. Ponadto ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisie www.noweprzetargi.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm CAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów internetowych. W takiej sytuacji możemy ujawnić adres IP Państwa komputera;
 • Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z CDIK Nowe Przetargi, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na szkolenie nie będziemy w stanie wystawić Państwu imiennego certyfikatu potwierdzającego Państwa udział w szkoleniu.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną CDIK Nowe Przetargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez CDIK Nowe Przetargi jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu (17) 85 33 777 lub pocztą elektroniczną pod adresem iod@noweprzetargi.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. przesłanie do nas zamówienia, zawarcie umowy i realizacja zamówienia / umowy z CDIK Nowe Przetargi,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CDIK Nowe Przetargi (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes CDIK Nowe Przetargi (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z CDIK Nowe Przetargi na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązków ustawowych.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od CDIK Nowe Przetargi dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji (np. zmiana adresu poczty elektronicznej na jaki otrzymują Państwo newsletter), sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług CDIK Nowe Przetargi mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

W przypadku szkoleń, Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z CDIK Nowe Przetargi lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz (np. przez Państwa pracodawcę), a po tym czasie do momentu odwołania przez Państwa zgody, chyba że zawarta umowa (np. umowa powierzenia danych zawarta z Państwa pracodawcą) stanowi inaczej.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (udzielonej np. w ankiecie poszkoleniowej, formularzu zapisania się do newslettera) będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z CDIK Nowe Przetargi na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez CDIK Nowe Przetargi, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa swojej zgody.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych, np. Google Adwords, Hotjar).

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez CDIK Nowe Przetargi?

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117. Próg 30 000 euro = 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 88293
Liczba postów: 143677
Liczba tematów: 18156

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

Szkolą dla nas:

3-dniowe szkolenie wyjazdowe - Piotr Sperczyński

Michał Kunikowski

mec. Łukasz Bochenek

mec. Bogdan Artymowicz

Piotr Sperczyński

Ewa Żak

mec. Łukasz Mackiewicz

Jacek Jerka

3-dniowe szkolenie wyjazdowe - mec. Łukasz Mackiewicz

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania