Jak wprowadzać zmiany do umów w sprawie zamówień publicznych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?

Urząd Zamówień Publicznych przygotował ciekawą  publikację, poświęconą  klauzulom przeglądowym (adaptacyjnym). Klauzule przeglądowe (adaptacyjne) to klauzule umowne, stwarzające możliwość przystosowania (adaptacji) treści stosunku prawnego do zmieniających się w trakcie trwania umowy warunków. Zamawiający już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zabezpieczyć prawidłowy tok realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie klauzul umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych – i takie właśnie klauzule znajdują się w opracowaniu. W kolejnych rozdziałach opracowanie udziela odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego swoboda zmiany umów zawartych na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych podlega ograniczeniom?
  • Jakie warunki powinna spełniać klauzula przeglądowa?
  • Jakie ryzyka powinny uwzględniać postanowienia o zmianie umowy?

Zobacz publikację poświęconą klauzulom przeglądowym (adaptacyjnym)

Warto zwrócić uwagę, że wybór podmiotu, przed którym prowadzone będzie postępowanie polubowne – zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamwówień publicznych – należy do stron. Zaproponowane klauzule dotyczą sytuacji, w której do rozwiązania sporu wybrany został Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru innego podmiotu klauzule należy zmodyfikować.

Ostatnie wpisy