Jakie funkcje realizuje moduł SŁOWNIK WYŁĄCZEŃ w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

Aplikacja Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia daje możliwość zdefiniowania przez użytkownika przesłanek dla zastosowania wyłączeń dla sumowania wydatków według rodzajów. Słownik ten powiązany jest ze słownikiem rodzajowym w ten sposób, że zdefiniowane przez nas wyłączenia można zastosować przy tworzeniu nowego rodzaju. W takiej sytuacji system nie będzie ostrzegał o przekroczeniu progu udzielania zamówień.

Moduł SŁOWNIK WYŁĄCZEŃ wywoływany jest z poziomu menu głównego systemu.

U dołu ekranu po lewej stronie znajdują się dodatkowe informacje:

  • Okres budżetowy – wskazuje na jakim okresie budżetowym pracujemy aktualnie
  • Kontrolka Serwera – zielona – serwer włączony, czerwona – serwer wyłączony, co oznacza brak dostępu do bazy danych.
  • Termin upływu ważności licencji – w okresie dwóch ostatnich tygodni ważności licencji termin ten podświetla się na czerwono.
  • Limit ilości użytkowników systemu przewidzianych licencją – wskazuje maksymalną ilość użytkowników jaką można dodać w module Administracja/Użytkownicy.

Realizowane funkcje:

  • Dodawanie wyłączenia – funkcja umożliwia dodanie nowego wyłączenia z uwzględnieniem podstawy prawnej oraz opisu. Dane wyłączenie może mieć status Aktywny lub Nieaktywny. Wyłączenia ze statusem Nieaktywny nie są wyświetlane przy dodawaniu nowego rodzaju w słowniku rodzajowym.
  • Edycja – umożliwia edycję danego wyłączenia.
  • Usuwanie – pozwala na usunięcie wyłączenia. Nie jest możliwe usunięcie wyłączenia jeśli jest ono powiązane z rodzajem w słowniku rodzajowym.

Ostatnie wpisy