NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia po 18 kwietnia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia po 18 kwietnia

Jednolity Europejski Dokument po 18 kwietnia 2018 roku.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych wszczętych od 18 kwietnia 2018 r. wykonawcy będą zobowiązani do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aktualny na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JEDZ powinien zostać dołączony do składanej oferty lub wniosku4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany jest w formie pisemnej, a JEDZ w formie elektronicznej, dla wypełnienia dyspozycji art. 25a ust. 2 ustawy Pzp wystarczające jest, aby JEDZ został przekazany zamawiającemu za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert/wniosków.

Jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej służących składaniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia w formie JEDZ i najbardziej powszechnym jest poczta elektroniczna. Środkami komunikacji elektronicznej, pozwalającymi na zgodne z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych złożenie JEDZ, nie są nośniki danych (np. CD, pendrive).

Uwzględniając konieczność załączenia przez wykonawcę składającego ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w formie JEDZ, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące sposobu składania ww. oświadczenia przy założeniu, że oferta/wniosek składana(y) będzie w formie pisemnej, a wybranym przez zamawiającego środkiem komunikacji do składania JEDZ będzie poczta elektroniczna.

Instrukcja składania JEDZ przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej

Krok 1
Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane przez wykonawcę narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo innym dokumencie inicjującym postępowanie.

Krok 2
Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. 
Lista podmiotów

Krok 3
Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Wymagane oprogramowanie szyfrujące, którym należy posłużyć się w celu zabezpieczenia dokumentu JEDZ, może również zostać określone przez zamawiającego w udostępnionej wykonawcom dokumentacji postępowania.

Krok 4
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty/wniosku składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

Krok 5
Wykonawca przesyła podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej zamawiającego, wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji albo w innym dokumencie wszczynającym postępowanie. Oświadczenie JEDZ powinno zostać złożone w taki sposób, by dokument dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

W treści wiadomości wykonawca powinien wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Krok 6
W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej (patrz Krok 3). W takim przypadku nie jest wymagane szyfrowanie JEDZ.

Źródło Urząd Zamówień Publicznych

 

 

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77741
Liczba postów: 141169
Liczba tematów: 17696

Zapisz się do naszego newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie Dz. U. Nr 202 poz. 2072 elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie