Data

16-18 grudnia 2019 r.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny, ul. Sadowa 15

Zostało

16

Prowadzący

Piotr Sperczyński

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Ostatnie miesiące to z jednej strony liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień
publicznych, nowe interpretacje, kolejne przełomowe orzeczenia w sprawach zamówień publicznych. Z drugiej zaś – w ostatnich dniach – uchwalona została całkowicie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Data 11 września 2019 roku – dzień, w którym na 86. posiedzeniu Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych na najbliższe lata wbije się w świadomość osób zawodowo zajmujących się zamówieniami publicznymi. Ten akt prawny to:

 • ponad 600 artykułów
 • nowe zasady prowadzenia procedur zamówień publicznych
 • nowe czynności po stronie zamawiającego i wykonawcy
 • nowe progi
 • nowe tryby udzielania zamówień
 • elektronizacja również dla mniejszych wartości zamówień publicznych
 • nowe zasady zawierania umów, ich konstrukcji, zaliczkowania oraz wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych w tym zakresie
 • nowe rozwiązania w zakresie środków ochrony prawnej
 • …. oraz wiele innych nieznanych wcześniej instytucji i rozwiązań szczegółowych.

 

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Już teraz wiemy jakie błędy w procedurach elektronicznych są popełniane zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców.

Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez Piotra Sperczyńskiego.

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz Kazimierz Dolny z lotu ptaka
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

BLOK I

 1. Analiza problemów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych: Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) – elektroniczna faktura, Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, RODO w zamówieniach publicznych.
 1. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. euro: kwalifikowanie zobowiązań do zamówień do 30 tys. euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych; regulamin wydatkowania środków do progu stosowania ustawy w świetle najnowszych wyników kontroli; zasady wydatkowania środków o wartości do 30 tys. euro;.
 2. Wydatkowanie środków publicznych o wartości poniżej progów UE. Przygotowanie postępowania: planowanie, szacowanie, opis przedmiotu zamówienia, wzorcowy dokument SIWZ; Procedura udzielanie zamówienia publicznego – dokumentacja, tryby, etapy. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

BLOK II

 1. Wydatkowanie środków publicznych o wartości równej i powyżej progów UE. Elektronizacja prowadzonych postępowań praktycznie i z przykładami: Wzorzec prowadzenia elektronicznych zamówień publicznych – MiniPortal i ePUAP - znaki zapytania; Wymagany zakres elektronizacji na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady; Forma e-oferty i dokumentacji związanej ze składaniem e-ofert. Badanie i ocena e-ofert – pierwsze problemy i wątpliwości; Umowa o udzielenie elektronicznego zamówienia publicznego; Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych, tryb ich udostępniania, archiwizacji i usuwania. RODO w zamówieniach publicznych.
 2. Podsumowanie dnia. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie

BLOK III

1. Przygotowanie postępowania - opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia:  
 • Przygotowanie postępowania - opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia:
 • Opis przedmiotu zamówienia: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty społeczne i środowiskowe; Naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez brak podziału zamówienia; Uzasadnienie braku podziału.
 • Wartość szacunkowa: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania - agregacja zamówień na roboty budowlane; Dopuszczalność podziału zamówienia – przesłanki.
 • Warunki udziału w postępowaniu: Zasada proporcjonalności. Dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Poleganie na innym podmiocie a udowodnienie spełnienia warunków udziału.
  2. Właściwa redakcja dokumentu SIWZ:  
 • Wykluczenie wykonawcy – błędy popełniane w SIWZ: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia - dokumenty żądane na wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
 • Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ w celu wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia: wstępne oświadczenie własne wykonawcy; zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – moment żądania; badanie sprzeczności zapisów w SIWZ.
 • Kryteria oceny ofert – zasady właściwego doboru kryteriów; kryterium 40% cena - stosowanie.
 • Projekt umowy – punkty krytyczne; Klauzule umowne stosowane w celu ochrony interesów Zamawiającego.
  3. Badanie i ocena ofert oraz korespondencja na linii Zamawiający-Wykonawca:  
 • Otwarcie

BLOK IV

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do wejścia w życie nowych rozwiązań:
 • Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy, metody wykładni przepisów prawa.
 • Obowiązek stosowania przepisów ustawy od progu 50 000 zł – podstawowe obowiązki.
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP.
 • Obowiązki Zamawiającego a prawa Wykonawcy w postępowaniu w nowym stanie prawnym.
 • Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP. Nowe regulacje zakresie zasad prowadzenia postępowania.
 • Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku.
 • Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Śniadanie

Śniadanie

BLOK V

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do wejścia w życie nowych rozwiązań – ciąg dalszy z dnia poprzedniego:
 • Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość.
 • Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – zasady postępowania.
 • Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.
 • Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje.
 

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.   (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń Piotra Sperczyńskiego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1890,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2325,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

250,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 250,- zł/os. dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 300,- zł brutto/os. dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Dwa Księżyce ***
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Sadowa 15
http://www.dwaksiezyce.com.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź połączenia

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz