Data

26-28 czrwca 2019 r.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny, ul. Sadowa 15

Zostało

Dziękujemy za udział

Prowadzący

mec. Łukasz Bochenek

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Ostatnie miesiące to z jednej strony liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych m.in. elektronizacja, nowe obowiązki wymuszone przez RODO oraz elektroniczne fakturowanie. Z drugiej strony przed nami kolejne zmiany – wejście w życie przepisów dotyczących wdrożenia DODO oraz w niedalekiej perspektywie całkowicie nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak z wdrożeniem tych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe elektroniczne instrumenty i jak je w praktyce stosować? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy?

Zapraszamy na Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Bochenka do Kazimierza Dolnego – spotkajmy się w dniach 26-28 czerwca 2019 roku.

Jak zawsze rzetelna wiedza z pierwszej ręki przekazana konkretnie, doskonałe towarzystwo i bajkowe miejsce nad Wisłą … Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz Kazimierz Dolny z lotu ptaka
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

BLOK I

Wprowadzenie Najważniejsze zmiany mające znaczenie dla sposobu prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego: Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) – elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych, Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, RODO w zamówieniach publicznych. Wydatkowanie środków publicznych do 30 tys. euro: Kwalifikowanie zobowiązań do zamówień do 30 tys. euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych; Regulamin wydatkowania środków do progu stosowania ustawy w świetle najnowszych wyników kontroli; Zasady wydatkowania środków o wartości do 30 tys. euro; Jawność prowadzonych postępowań – wymagany zakres.  

BLOK II

Wydatkowanie środków publicznych o wartości poniżej progów UE. Zamówienia poniżej progu w okresie przejściowym – czy możliwe jest równoczesne stosowanie komunikacji elektronicznej i komunikacji tradycyjnej w procedurze? Przygotowanie postępowania: planowanie, szacowanie, opis przedmiotu zamówienia, wzorcowy dokument SIWZ; Procedura udzielanie zamówienia publicznego – dokumentacja, tryby, etapy – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady; Badanie i ocena ofert – problemy i wątpliwości; Umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

BLOK III

Wydatkowanie środków publicznych o wartości równej i powyżej progów UE. Elektronizacja prowadzonych postępowań praktycznie i z przykładami: Wzorzec prowadzenia elektronicznych zamówień publicznych – czynności techniczne i prawne w postępowaniu prowadzonym z użyciem środków komunikacji elektronicznej; MiniPortal i ePUAP – pierwsze doświadczenia i znaki zapytania; Wymagany zakres elektronizacji procedury na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – różnice dla poszczególnych trybów i przedmiotu zamówienia – przykłady; Forma e-oferty i dokumentacji związanej ze składaniem e-ofert – oryginał czy kopia – z podpisem kwalifikowanym czy bez? Badanie i ocena e-ofert – pierwsze problemy i wątpliwości; Umowa o udzielenie elektronicznego zamówienia publicznego; Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych, tryb ich udostępniania, archiwizacji i usuwania. RODO w zamówieniach publicznych.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie

BLOK IV

Przygotowanie postępowania - opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty społeczne i środowiskowe; Naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez brak podziału zamówienia na części; Uzasadnienie braku podziału zamówienia. Wartość szacunkowa: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania - agregacja zamówień na roboty budowlane; Dopuszczalność podziału zamówienia – przesłanki. Warunki udziału w postępowaniu: Zasada proporcjonalności. Dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Poleganie na innym podmiocie a udowodnienie spełnienia warunków udziału. Właściwa redakcja dokumentu SIWZ: Wykluczenie wykonawcy – błędy popełniane w SIWZ: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia - zagrożenia przy braku wskazania przesłanki fakultatywnej; dokumenty żądane na wykazanie braku podstaw do wykluczenia. Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ w celu wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia: wstępne oświadczenie własne wykonawcy (JEDZ – powyżej progów unijnych oraz oświadczenie poniżej progów); zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – moment żądania; badanie sprzeczności zapisów w SIWZ. Kryteria oceny ofert – zasady właściwego doboru kryteriów; kryterium 40% cena - stosowanie. Projekt umowy – punkty krytyczne; Spójność projektu umowy z pozostałymi zapisami dokumentu SIWZ; Kluczowe klauzule umowne stosowane

BLOK V

Odpowiedzialność Zamawiającego a odpowiedzialność Wykonawcy za błędy i nieprawidłowości, odpowiedzialność za zobowiązania podwykonawców. Zamówienia publiczne finansowane ze środków UE do i powyżej 30 tys. euro – zasady wydatkowania. CZĘŚĆ WARSZTATOWA – Orzecznictwo i ćwiczenia w oparciu o STUDIUM PRZYPADKÓW: Warunki udziału, dokumenty żądane przez zamawiającego - skutki żądania dokumentów zbędnych – CASUS. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – CASUS. Niewniesienie a wniesienie wadium w nieprawidłowej formie – CASUS. Podwykonawstwo - Zakres żądanych informacji. Skutki niewskazania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu ofertowym – CASUS. Weryfikacja rażąco niskiej ceny, oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – zakres czynności zamawiającego – CASUS. Oświadczenie „wstępne” a „oświadczenia i dokumenty potwierdzające” – zakres badania w procedurze prostej i odwróconej – CASUS. Umowa a opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu – system naczyń powiązanych w zamówieniach publicznych – CASUS.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VI

Nowa Ustawa PZP w zarysie: Stan prac legislacyjnych na dzień 28 czerwca 2019 roku. Nowe definicje, instytucje po raz pierwszy wprowadzane do systemu zamówień publicznych. Sposób prowadzenia procedur w oparciu o nowe tryby udzielania zamówień – porównanie z obecnym stanem. Możliwe punkty krytyczne w zamówieniach prowadzonych według nowej ustawy PZP. Kalendarz dalszych zmian legislacyjnych oraz możliwe modyfikacje w stosunku do stanu obecnego.

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Doradzał w postępowaniach o łącznej wartości ponad 1 miliarda zł. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń trenerów

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1890,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2325,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

250,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 250,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 300,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
  • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
  • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Dwa Księżyce ***
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Sadowa 15
http://www.dwaksiezyce.com.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź połączenia

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz