Klauzule dotyczące zatrudniania – art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Urząd Zamówień Publicznych opracował dwa dokumenty, które mogą stanowić pomoc w praktyce udzielania zamówień, w zakresie formułowania zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Pierwszy dokument, pt.: „Klauzula dotycząca zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp” dotyczy wymagania zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w przepisie art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy, osób usamodzielnianych, młodocianych, osób niepełnosprawnych, innych niż ww. osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Drugi materiał, pt.: „Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy Pzp)” zawiera przykładowe zapisy specyfikacji warunków zamówienia w sytuacji, w której zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

Dokumenty, mają charakter szkoleniowy, zawierają krótkie wyjaśnienia dotyczące przepisów, a także wskazówki dotyczące konstruowania tego typu klauzul w praktyce udzielania zamówień publicznych.

Zobacz klauzulę dotycząca zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy Pzp)

Zobacz klauzulę dot. zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy