Klauzule dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

W wielu sektorach gospodarki doświadczamy obecnie zjawiska zmieniających się warunków realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, wywołanego czynnikami zewnętrznymi. Zauważalne i problematyczne z punktu widzenia realizacji kontraktów są rynkowe konsekwencje tych zdarzeń, np. wzrost cen materiałów i kosztów pracowniczych, przerwanie łańcucha dostaw, ograniczenia w dostępności produktów i materiałów, niewystarczająca liczba pracowników itp. Sytuacja ta uświadamia, jak istotne, z punktu widzenia efektywnej i prawidłowej realizacji kontraktów jest korzystanie w praktyce udzielania zamówień publicznych z przewidzianych przepisami ustawy Pzp mechanizmów, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia realizacji planowanych umów.

W związku z powyższym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podjął inicjatywę, polegającą na utworzeniu grupy roboczej, w skład której, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, weszli przedstawiciele podmiotów działających w branży budownictwa, zarówno z grupy zamawiających, jak i wykonawców a efektem jej prac są „Przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane”

Zobacz treść opracowania

Ostatnie wpisy