Data

19-21 lutego 2020 r.

Lokalizacja

Łańcut, ul. Sokoła 11

Zostało

16

Prowadzący

mec. Łukasz Mackiewicz

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Data 11 września 2019 roku – dzień, w którym na 86. posiedzeniu Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych na najbliższe lata wbije się w świadomość osób zawodowo zajmujących się zamówieniami publicznymi. Ten akt prawny to:

 • ponad 600 artykułów
 • nowe zasady prowadzenia procedur zamówień publicznych
 • nowe czynności po stronie zamawiającego i wykonawcy
 • nowe progi
 • nowe tryby udzielania zamówień
 • elektronizacja również dla mniejszych wartości zamówień publicznych
 • nowe zasady zawierania umów, ich konstrukcji, zaliczkowania oraz wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych w tym zakresie
 • nowe rozwiązania w zakresie środków ochrony prawnej
 • …. oraz wiele innych nieznanych wcześniej instytucji i rozwiązań szczegółowych.

 

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Już teraz wiemy jakie błędy w procedurach elektronicznych są popełniane zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców.

Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez mec. Łukasza Mackiewicza. A wszystko to w niesamowitym miejscu na południu Polski, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule.

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Hotel Sokół **** - wirtualny spacer
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Blok I – Zagadnienia ogólne

 1. Wprowadzenie – zestawienie przepisów. Szczególne znaczenie dyrektyw w wykładni nowych przepisów.
 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP.
 3. Systematyka nowej ustawy – obowiązkowa znajomość przepisów dotyczących postępowań unijnych.
 4. Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP. Nowe regulacje w zakresie zasad prowadzenia postępowania.
 5. Zamówienia o wartości poniżej 50.000 złotych – zasady postępowania. Jak przeprowadzić przetarg z uwzględnieniem zapisów kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienia bagatelne - obowiązek stosowania przepisów ustawy od progu 50 000 zł – podstawowe obowiązki.

Lunch

Przerwa obiadowa

BLOK II – Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowiązującej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań

 1. Szacowanie wartości zamówienia jako obligatoryjny element każdej procedury – planowanie zamówień, należyta staranność a szacowanie w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Plany postępowań w nowej ustawie.
 2. Dopuszczenie składania ofert częściowych a udzielanie zamówienia w częściach – metody postępowania, plusy i minusy wybranych rozwiązań z punktu widzenia jednostki prowadzącej projekty unijne.
 3. Opis przedmiotu zamówienia – nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, dokładny i precyzyjny.
 4. Zasady postępowania a skuteczność wyjaśnień w przypadku zagrożenia korektą finansową i dyscypliną finansów publicznych.
 5. Proceduralne możliwości udzielenia zamówienia - Wybór właściwej procedury a stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia.
 6. Tryby negocjacyjne w nowej ustawie pzp w progach krajowych. Konsultacje rynkowe – zasady stosowania i znaczenie dla prowadzonej procedury. Jak przeprowadzić dialog konkurencyjny krok po kroku.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.  

Śniadanie

Śniadanie  

BLOK III – Redakcja dokumentu SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

 1. Warunki udziału – zapisy w specyfikacji a późniejszy wybór wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia.
 2. Przesłanki wykluczenia oraz właściwy dobór oświadczeń i dokumentów potwierdzających. Kiedy warto wprowadzić przesłanki fakultatywne do procedury.
 3. Kryteria oceny ofert – zasady bezpiecznego stosowania kryterium „100% cena” w obowiązującej i nowej ustawie.
 4. Wadium w postępowaniu – wadium wnoszone przez konsorcjum, wadium wnoszone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Konsekwencje nieprawidłowości we wniesieniu wadium. Przykładowe zapisy.

Lunch

Przerwa obiadowa  

BLOK V – Badanie i ocena ofert – rozstrzygnięcie postępowania na podstawie obowiązującej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań

 1. Weryfikacja prawidłowości złożonych ofert w tym podpisu elektronicznego – czynności oraz skutki nieprawidłowości.
 2. Znaczenie przepisów kodeksu cywilnego w przypadku oceny oświadczeń składanych w postaci elektronicznej.
 3. Weryfikacja pełnomocnictw oraz formy oświadczeń i dokumentów potwierdzających.
 4. Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe przesłanki odrzucenia ofert od 2021 roku.
 5. Wybór oferty najkorzystniejszej – prawa i obowiązki zamawiającego.
 6. Unieważnienie postępowania. Jak poprawnie unieważnić postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 7. Błędy formalne a nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych – konsekwencje dla zamawiających i wykonawców. Korekty finansowe i dyscyplina finansów publicznych. Niedopełnienie obowiązków w zakresie pzp a odpowiedzialność karna na podstawie kodeksu karnego – studium przypadków.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

BLOK VI – Umowa na podstawie obowiązującej i nowej ustawy pzp – porównanie przyjętych rozwiązań

 1. Zawarcie umowy. Zmiana umowy – zasady wprowadzania zmian ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania kar umownych.
 2. Nowe obowiązki Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Obowiązkowe i zakazane zapisy umów o udzielenie zamówienia publicznego. Podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie
 4. Nowe obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją umowy.

BLOK VII – Pozostałe zagadnienia dotyczące nowej ustawy PZP

 1. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
 2. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.
 

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

mec. Łukasz Mackiewicz -  radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca studiów podyplomowych. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami. W ostatnich latach przeprowadził setki szkoleń oraz przeszkolił kilka tysięcy uczestników. W ankietach poszkoleniowych zawsze odnotowuje najwyższe noty wystawione przez uczestników szkoleń. (więcej…)

Zobacz opinie z poprzednich szkoleń

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

300,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 240,- zł/os. pok. 2-os. dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 290,- zł brutto/os. pok. 2-os. dla środków niepublicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 390,- zł/os. pok. 1-os. dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 480,- zł brutto/os. pok. 1-os. dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 590,- zł brutto dla środków niepublicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.290,- zł brutto dla środków publicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.670,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Sokół Wellness & Spa
37-100 Łańcut, ul. Sokoła 11
www.hotelsokol.pl
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz