Data

maj 2022 r.

Lokalizacja

Lidzbark Warmiński, Hotel Krasicki

Zostało

12

Prowadzący

Jacek Jerka

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ NA WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO LIDZBARKA WARMIŃŚKIEGO?

Rok 2021 był rokiem przełomowym dla całego rynku zamówień publicznych w Polsce. Po roku funkcjonowania całkowicie nowych rozwiązań, możemy podsumować je i skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniem ekspertów.

Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań poradzili sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości zrodziły nowe instrumenty? W których miejscach procedury pojawiły się w praktyce nieprawidłowości i błędy?

Na te najtrudniejsze oraz na wiele innych pytań odpowiemy na intensywnych warsztatach zamówień publicznych prowadzonych przez Jacka Jerką. Wiedza i doświadczenie naszego eksperta, obszerne materiały szkoleniowe, świetny kontakt z grupą to główne atuty tego szkolenia. 3 intensywne dni wspólnego zmagania się z najbardziej aktualną tematyką. Wszystko to w niesamowitym miejscu, w niezapomnianej atmosferze i naprawdę ciekawej formule.

Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Hotel Krasicki **** - wirtualny spacer
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

I BLOK – INFORMACJE OGÓLNE

Wprowadzenie - aktualny stan prawny. Zmiany w zamówieniach publicznych po 1 stycznia 2022. Przesłanki stosowania Trybu Przetargu Nieorganicznego i Trybu Podstawowego. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsultacje rynkowe w praktyce – jakie błędy popełniają Zamawiający na tym etapie postępowania? Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 złotych w jednostce – okiem organu kontrolującego.

Lunch

Przerwa obiadowa

II BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy. Projekt umowy i jego kluczowe zapisy. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia w toku postępowania.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.  

Śniadanie

Śniadanie  

I BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI – ciąg dalszy

Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Postępowanie w formie elektronicznej. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe. Przesłanki obligatoryjne a fakultatywne wykluczenia Wykonawcy. Kryteria oceny ofert. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych. Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu. Wybór oferty po terminie związania. Oferty dodatkowe. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia. Unieważnienie postępowania – przesłanki.

III BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Analiza Potrzeb i Wymagań – wymagana treść zgodnie z art. 83 – przykładowy wzór. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym w zakresie opracowanie SWZ w zakresie: sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, określenie niektórych warunków zamówienia, wskazanie przedmiotowych środków dowodowych. Sporządzenie dokumentu SWZ w Trybie przetargu nieorganicznego. SWZ – warunki zamówienia dotyczące składania ofert częściowych i ofert wariantowych, wadium w tym dopuszczalne formy wadium i reguły zatrzymywania i zwrotu wadium. SWZ - Kryteria kwalifikacji podmiotowej - przykładowe postanowienia zawarte w SWZ w tym dotyczące: przesłanek wykluczenia z postępowania, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów przez inne podmioty podmiotowych środków dowodowych. SWZ – przykłady postanowień dotyczących kryteriów oceny ofert. SWZ – przykłady innych obligatoryjnych lub fakultatywnych postanowień SWZ. Badanie i ocena ofert w przetargu nieograniczonym. Wybór najkorzystniejszej oferty – schemat działania. Zakończenie postępowania – wymogi proceduralne. Dokumentowanie postępowania w Trybie Przetargu Nieorganicznego oraz archiwizacja dokumentów.

Lunch

Przerwa obiadowa  

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

IV BLOK – UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W PRAKTYCE

Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne. Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo. Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów. Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.

V BLOK – KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność karna.  

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

  Jacek Jerka – prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania. (więcej…)

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

2380,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2950,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

390,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 390,- zł/os. dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – od 480,- zł brutto/os. dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – od 490,- zł/os. pok. 1-os. dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – od 600,- zł brutto/os. pok. 1-os. dla środków niepublicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.290,- zł brutto dla środków publicznych
szkolenie w opcji bez noclegu – 1.560,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


  Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

  Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
  • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
  • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
  Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
  Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

  Miejsce szkolenia

  Hotel Krasicki ****
  Zamkowa 1/7, 11-100 Lidzbark Warmiński
  www.hotelkrasicki.pl
  Napisz do nas:

  szkolenia@noweprzetargi.pl

  Sprawdź lokalizację

  Kontakt z nami / masz pytania? - napisz