Ministerstwo Infrastruktury: południowa jezdnia A18 zostanie przebudowana

Przebudowa A18

Po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Minister Infrastruktury podjął decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 w. Olszyna – w. Golnice.

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

– w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);

– od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);

– w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);

– od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);

– gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:

– dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,

– budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,

– modernizację węzłów autostradowych,

– budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),

– budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,

– budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,

– budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,

– budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych,

– ochronę dóbr kultury.

Ogłoszenie postepowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawanasowana prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

W 2007 r. wybudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.

Źródło: MI / PAP

Ostatnie wpisy