Data

20-22 marca 2019 r.

Lokalizacja

Niepołomice, ul. Zamkowa 2

Zostało miejsc

dziękujemy za udział

Prowadzący

Piotr Sperczyński

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Rok 2019 będzie przełomowym dla zamówień publicznych.

Rok 2019 to rok weryfikacji przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji elektronicznych zamówień publicznych powyżej progu unijnego.

Rok 2019 to rok przygotowań do pełnej elektronizacji wydatkowania środków publicznych
a także rok, w którym pojawi się nowy tekst ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak w tym przełomowym roku dla zamówień publicznych wzorcowo prowadzić procedury na dostawy, usługi, roboty budowlane aby nie narazić się na zarzuty i ich nieprzyjemne konsekwencje?

Aktualna tematyka, wysokiej klasy specjaliści, bogaty materiał szkoleniowy a przede wszystkim możliwość weryfikacji swoich sposobów postępowania z tym zaproponowanym przez wykładowcę i innych specjalistów z branży.

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz miejsce szkolenia - Zamek w Niepołomicach
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Piotr Sperczyński

Blok IV – Przygotowanie postępowania na dostawy, usługi, roboty budowlane powyżej i poniżej progów unijnych w roku 2019

Przygotowanie postępowania na dostawy, usługi, roboty budowlane powyżej i poniżej progów unijnych w roku 2019:
 • Planowanie zamówień – błędy i ich konsekwencje w trakcie roku budżetowego - plan zamówień a plan finansowy.
 • Opis przedmiotu zamówienia: Cechy techniczne, użytkowe czy funkcjonalne, aspekty społeczne i środowiskowe; Naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez brak podziału zamówienia na części; Uzasadnienie braku podziału zamówienia.
 • Wartość szacunkowa: Rodzaj zamówienia, źródło finansowania - agregacja zamówień na roboty budowlane; Dopuszczalność podziału zamówienia - przesłanki.
 • Warunki udziału w postępowaniu: Zasada proporcjonalności. Dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Poleganie na innym podmiocie a udowodnienie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Komunikacja na linii Zamawiający-Wykonawca w świetle wymagań przewidzianych przepisami Prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej.
 • Problemy szczególne - złożenie podpisu elektronicznego, weryfikacja, kopia dokumentu elektronicznego;
 • Wykaz dokumentów, które powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

Kolacja

Kolacja integracyjna

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie
Piotr Sperczyński

BLOK V – Właściwa redakcja dokumentu SIWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane

Właściwa redakcja dokumentu SIWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane:
 • Wykluczenie wykonawcy – błędy popełniane w SIWZ: obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia - zagrożenia przy braku wskazania przesłanki fakultatywnej; dokumenty żądane na wykazanie braku podstaw do wykluczenia.
 • Dowody wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, celem wykazania spełnienia warunku udziału oraz braku podstaw do wykluczenia: wstępne oświadczenie własne wykonawcy (JEDZ – powyżej progów unijnych oraz oświadczenie poniżej progów); zakres oświadczeń i dokumentów po ocenie oferty najkorzystniejszej – moment żądania; badanie sprzeczności zapisów w SIWZ.
 • Kryteria oceny ofert – zasady właściwego doboru kryteriów; kryterium 40% cena - stosowanie.
 • Stosowanie kryteriów pozacenowych, w tym klauzul społecznych.
 • Projekt umowy – punkty krytyczne; Spójność projektu umowy z pozostałymi zapisami dokumentu SIWZ; Kluczowe klauzule umowne stosowane w celu ochrony interesów Zamawiającego
 
Piotr Sperczyński

Blok VI – Przewodnik praktyczny po procedurze z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych – cz I

Przewodnik praktyczny po procedurze z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych:
 • Przygotowanie postępowania;
 • Wszczęcie postępowania. Czynności zamawiającego wykonywane do terminu składania ofert:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu;
 2. Umieszczenie siwz na stronie internetowej;
 3. Pytania do siwz / udzielenie odpowiedzi w przypadku postępowania prowadzonego w formie elektronicznej.
Piotr Sperczyński

Blok VI – Przewodnik praktyczny po procedurze z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych – cz. II

Przewodnik praktyczny po procedurze z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych:
 • Modyfikacja zapisów SIWZ w związku z elektronizacją w stosunku do wcześniejszego stanu prawnego:
 1. Wymogi techniczne i organizacyjne w zakresie wysyłania i odbioru informacji oraz dokumentów w postępowaniu;
 2. Dodatkowe wymagania związane z wprowadzeniem warunków udziału w postępowaniu i wykluczenia wykonawcy z postępowania;
 3. Wymogi w odniesieniu do formy oraz sposobu złożenia oferty w postępowaniu;
 4. Załączniki do siwz do wypełnienia przez wykonawcę (formularz oferty, oświadczenia, wykazy);
 5. Inne składniki poprawnie przygotowanej siwz i ogłoszenia o zamówieniu.
 • Projekt umowy - istotne elementy które należy powinny zostać wprowadzone do jej treści (elektronizacja w zapisach umownych).
 • Oferta – badanie i ocena ofert:
 1. Złożenie wadium w przypadku postępowania prowadzonego po elektronizacji;
 2. Forma pełnomocnictwa do składania oferty;
 3. Wnioski o dopuszczenie oraz oświadczenia z art. 25a w przypadku postępowania prowadzonego w formie klasycznej oraz elektronicznej.
 4. Wykluczenie Wykonawcy. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 • Podpis elektroniczny w ofercie – rodzaje i szczegóły techniczne;
 • Sytuacje sporne - przekazywanie Prezesowi KIO dokumentacji z postępowania w formie elektronicznej;
 • Zawarcie umowy.

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie
Piotr Sperczyński

BLOK VIII – Zamówienia na usługi społeczne

Zamówienia na usługi społeczne:
 • Charakterystyka procedury; Zalety i wady usług społecznych w zestawieniu z przetargiem nieograniczonym;
 • Studium przypadku;
 • Opis przedmiotu zamówienia.

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na tere-nie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

290,-

dopłata do noclegu w pok. 2-os. z kolacją dzień wcześniej – 290,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu w pok. 2-os. z kolacją dzień wcześniej – 350,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do noclegu w pok. 1-os. z kolacją dzień wcześniej – 360,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu w pok. 1-os. z kolacją dzień wcześniej – 440,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 480,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Zamek Królewski w Niepołomicach
32-005 Niepołomice, ul. Zamkowa 2
http://www.zamekkrolewski.com.pl
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz