Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2020 roku

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE) zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie koncesji (2014/23/UE):

nr 2019/1827 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 23)

nr 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 25)

nr 2019/1829 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27)

nr 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 29)

Jednocześnie Komisja Europejska wydała komunikat określający równowartości nowych kwot progowych (wyrażonego w euro) w odniesieniu do walut krajowych (Dz. Urz. UE C 370 z 31.10.2019, str. 1). Z ww. komunikatu Komisji wynika, że kwota progowa:

80 000 euro stanowi równowartość kwoty 341 544 zł,

139 000 euro stanowi równowartość kwoty 593 433 zł,

214 000 euro stanowi równowartość kwoty 913 630 zł,

428 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł,

750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł,

1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł,

5 350 000 euro stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

Zatem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, ulegnie zmianie z 4,3117 na 4,2693.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozporządzeń do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy