NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

Na podstawie  art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawy omyłek innych niż oczywiste pisarskie lub rachunkowe, jeżeli:

1) omyłki te polegają na niezgodności oferty z SIWZ, oraz

2) ich poprawa nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Przepis ten służy „ratowaniu” ofert które zawierają drobne, mało istotne błędy (w zakresie zgodności z SIWZ). Błędy które podlegają poprawie mogą mieć charakter zarówno „ilościowy” (omyłka w zakresie oferowanych ilości) jak i „jakościowy” (omyłka w zakresie parametrów oferowanych przedmiotów). Zamawiający często nie stosują tego przepisu obawiając się dokonywania zmian w treści oferty zapominając o tym, że stosowanie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp jest bezwzględnym obowiązkiem Zamawiającego. Należy pamiętać, że celem postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, a dzięki regulacji art. 87 ust 2 pkt 3 pzp, Zamawiający może zamiast odrzucać ofertę dokonać jej wyboru. Wbrew dość częstej opinii przepis ten nie jest podstawą do zaakceptowania mało istotnych niezgodności treści oferty z SIWZ, stanowi on wyłącznie podstawę do zmiany treści oferty. Poprawiając „inną omyłkę” Zamawiający zmienia treść oferty i doprowadza do jej pełnej zgodności z SIWZ, a wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienia zgodnie z poprawioną treścią oferty.

Podobną tezę postawiła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 marca 2014 r. sygn KIO 431/14, gdzie Izba stwierdza m.in.: „Intencją ustawodawcy w zakresie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych było umożliwienie brania pod uwagę w postępowaniu o zamówienie publiczne ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem różnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty – nie zniekształcają w znaczącym stopniu, niezgodnie z intencją oświadczenia woli wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Z przepisu tego zdaje się wynikać ogólny zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają różnego rodzaju błędy, nieścisłości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie istotnej części jego oferty.”

Wykonawca ma prawo zakwestionować dokonaną poprawę, składając Zamawiającemu w tym zakresie stosowne oświadczenie (w terminie 3 dni od otrzymania informacji o poprawie), musi jednak liczyć się z konsekwencjami braku zgody na poprawę – na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7 pzp oferta Wykonawcy który nie wyraził zgody na zmianę treści oferty podlega odrzuceniu, a na podstawie art . 46 ust 4a pzp jeżeli brak zgody uniemożliwił wybór oferty jako najkorzystniejszej Zamawiający będzie zobowiązany do zatrzymania wadium.

Art. 87 ust. pkt 3 pzp nie jest zbyt często przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej, dlatego warto zauważyć jeden z ostatnich wyroków w którym Izba dokonywała wykładni tego przepisu – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2020 r. sygn KIO 614/20. W wyroku tym Izba stwierdza m.in.:

„Osią  sporu pomiędzy stronami była kwestia, czy stwierdzone przez zamawiającego w ofercie odwołującego nieprawidłowości  są wynikiem błędu  — omyłki, czy też  były celowym działaniem  odwołującego. Nadto kwestią sporną była ocena stron, czy dokonanie  poprawy błędów w  ofercie spowodowałoby istotną zmianę treści oferty, a ponadto czy zamawiający w oparciu  o posiadaną  treść wyjaśnień  odwołującego oraz dane zawarte w jego ofercie posiadał wiedzę, która umożliwiałaby dokonanie poprawy niezgodności oferty z SIWZ.

Izba uznała,  że w zakresie  wskazanych nieścisłości danych ofertowych w ofercie odwołującego   nie zachodzi możliwość  uznania ich  za oczywistą  omyłkę pisarską, lecz kwestie  te mogą być tylko oceniane pod kątem możliwości poprawy niezgodności jako innej omyłki o której mowa w przepisie art 87 ust.2 pkt 3 Pzp. Art. 87  ust. 2 pkt 3 Pzp nakłada  na  zamawiającego  obowiązek  poprawienia w  ofercie wykonawcy omyłek  polegających na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie  będących oczywistymi omyłkami pisarskimi lub oczywistymi omyłkami rachunkowymi, jeśli poprawa nie spowoduje  istotnych zmian  treści oferty. Przede wszystkim  niezgodność treści oferty z treścią SIWZ  musi być następstwem omyłki, a nie świadomego  działania wykonawcy.  Dane umożliwiające poprawienie  powinny być  w  posiadaniu zamawiającego  i wynikać z treści oferty oraz powinien istnieć jeden sposób poprawienia omyłki (por. wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2013 r. sygn. KIO 49/13). Istotą poprawy jest kwestia, te każdorazowo zamawiający zanim  dokona odrzucenia oferty  jako nieodpowiadającej treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy), winien dokonać  rozważenia instrumentów sanacyjnych przewidzianych w  ustawie. Ustawa przewiduje szereg regulacji, które  nakładają na zamawiającego  obowiązek naprawienia oferty — poczynając  od  obowiązku wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów mających potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot   wymagań zamawiającego (art. 26 ust. 3 i 4 ustawy), poprzez  nakaz jej wyjaśnienia (art. 87 ust. 1 ustawy), wreszcie poprzez  obowiązek poprawienia niezgodności oferty z treścią SIWZ, jeśli nie spowoduje to istotnej zmiany treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy). (…)

Również orzecznictwo   Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza możliwość, by w  drodze wyjątku dane oferty mogły  zostać skorygowane  lub uzupełnione  w pojedynczych aspektach w szczególności  w związku  z  tym,  że wymagają   zwykłego  wyjaśnienia, lub by usunąć   oczywiste błędy rzeczowe, pod warunkiem, że  owe zmiany nie doprowadzą do przedstawienia w rzeczywistości nowej oferty (wyrok TSUE z 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG  ELV Slovensko  z a.s.). (…)

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i rozważania  Izba wskazuje, że to co do zasady, to porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia  zawartym w SIWZ przesądza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ.  innymi słowy, czy  jest z nią zgodna. W zakresie  objętym zarzutami  odwołania niewątpliwym jest, że oferta w wskazanych przypadkach jest niezgodna z SIWZ. Oceniając niezgodność oferty z SIWZ w zakresie części 1 oraz możliwość jej poprawy Izba uznała, że w  tym zakresie istniał po stronie zamawiającego obowiązek poprawy stwierdzonej omyłki. Niespornym  jest, że zakres  niezgodności treści oferty z SIWZ  (odwołujący zaoferował kompletna  dostawkę D1), dotyczyła tylko waloru wizualnego, a nie funkcjonalnego, gdyż odwołujący podał  nr katalogowy  dostawki  z  nogami okrągłymi zamiast wymaganych kwadratowych. Nadto sytuacja ta wynikła,  z  błędnego wpisania jednej cyfry numeru katalogowego – numer katalogowy wpisany w Kalkulacji cenowej to WNIA086N11N, podczas, gdy prawidłowo wpisany numer katalogowy to  WNIA086N21N. Biorąc pod uwagę powyższą niebudzącą wg. uznania Izby omyłkę we wpisaniu numeru katalogowego, Izba uwzględniła podnoszony zarzut i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru ofert z którymi zostanie zawarta umowa ramowa i dokonanie ponownej oceny tej oferty wraz z dokonaniem poprawą ww. omyłki w trybie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp.

Podkreślenia   wymaga także fakt, że zamawiający dokonując poprawy omyłki w trybie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp informuje o tym wykonawcę .celem uzyskania jego akceptacji na dokonanie poprawy   (art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy). Oznacza to tyle, że  ewentualne  obawy, jakie artykułował na rozprawie zamawiający, iż  wykonawca w sposób  świadomy chce  przemycić do  umowy  niedopuszczoną  w  postępowaniu  dostawkę  nie  mają racji bytu, skoro na tę poprawę  wykonawca     musi  wyrazić   zgodę. Taka   zgoda   jest   pełnowartościowym oświadczeniem woli wykonawcy  równoznacznym    z treścią zawartą w ofercie, a tym samym eliminującym ryzyko nieporozumień i sporu na etapie wykonywania umowy.”

 

Z powyższego wynika, iż za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average 4,86 out of 5)
Loading...

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 91024
Liczba postów: 146948
Liczba tematów: 18894

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888