OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Dopuszczalność przelewu wierzytelności przysługującej wykonawcy zamówienia publicznego na rzecz podwykonawcy.

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) nie regulują instytucji przelewu wierzytelności. Na gruncie zamówień publicznych przelew wierzytelności może mieć miejsce na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym dopuszczalność i ważność umowy przelewu wierzytelności winna być oceniania pod kątem wypełnienia przesłanek zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), zwanej dalej „KC”. W świetle art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy KC, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie do treści art. 509 § 1 KC, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności (cesja), będąc umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela z osobą trzecią, na podstawie której osoba trzecia nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność – prawo podmiotowe wierzyciela do żądania od dłużnika świadczenia – jest jedną z cywilnoprawnych instytucji

prowadzących do zmiany wierzyciela. Przedmiotem przelewu może być, co do zasady, każda wierzytelność. Właściwość zobowiązania wynikająca z umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wyłącza zastosowania przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za zrealizowane dostawy, usługi lub roboty budowlane, gdyż w tym zakresie przelew nie prowadzi do zmiany istoty świadczenia czy też do udzielenia nowego zamówienia. W wyniku przelewu wierzytelności z ww. tytułu stosunek zobowiązaniowy nie ulega bowiem zmianie – zmienia się wyłącznie osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela …

Zobacz opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy