OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Istotny interes bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w kontekście zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Interesy bezpieczeństwa narodowego obejmują w szczególności strzeżenie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli, w tym aspekty militarne jak i polityczne . Prawo do ochrony interesów bezpieczeństwa państwa przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, zostało podkreślone w prawie Unii Europejskiej. W odniesieniu do zamówień publicznych respektowanie tego prawa wyraża się poprzez wyłączenie stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych w odniesieniu do udzielania zamówień i organizacji konkursów, które ze względu na ochronę interesów bezpieczeństwa państwa muszą być objęte takim wyłączeniem. Na gruncie prawa polskiego przepisem zapewniającym stosowanie tej zasady jest w szczególności art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), dalej „ustawa Pzp”. Ponieważ wprowadzenie przepisu art. 12 ust. 1 ustawy Pzp do polskiego systemu prawa wiąże się z implementacją prawa europejskiego, wykładnia tego przepisu musi być zgodna z wykładnią obowiązującą w Unii Europejskiej.

Zobacz opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy