OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Podmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wybrane zagadnienia

Podstawa wykluczenia wykonawcy z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie braku ww. podstawy wykluczenia z postępowania. Jedną z naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada zachowania uczciwej konkurencji, przewidziana w art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. zm., dalej jako: „ustawa Pzp”). Ustawa Pzp zawiera w związku z tym mechanizmy, których celem jest wyeliminowanie sytuacji mogących powodować zakłócenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Jedną z sytuacji, w których może dojść do naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest zawarcie porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji. Do kwestii tej odnosi się art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który sankcjonuje takie zachowanie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.
Przywołany wyżej przepis zawiera w sobie dwie sytuacje, których wystąpienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Zobacz opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy