OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Śmierć wykonawcy zamówienia publicznego – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – w kontekście przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Wskazana przesłanka zmiany umowy dotyczy sytuacji związanych z sukcesją uniwersalną, czyli wstąpieniem w ogół praw i obowiązków przez następcę prawnego, które następuje m.in. wskutek dziedziczenia.

Ustalając skutki prawne śmierci wykonawcy zamówienia publicznego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kontekście realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przede wszystkim sięgnąć do przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), a także do przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Zobacz opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy