OPINIA UZP: Uproszczony schemat postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.

Dialog konkurencyjny to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert (art. 169 ustawy Pzp).

Jak w najprostszy sposób wykorzystać dobrodziejstwa tego trybu?

Zobacz uproszczony schematu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

Stan prawny wrzesień 2022

Ostatnie wpisy