Oświadczenia wstępne poniżej progów unijnych w postępowaniach wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), zwana dalej „ustawą nowelizacyjną”
wprowadziła w Rozdziale 2a Dziale I (art. 10a – art. 10g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Obowiązek komunikowania się zamawiającego z wykonawcą
w powyższy sposób w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje
m.in. przesyłanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu zamówienia.
Ustawodawca określił jednocześnie termin stosowania obowiązkowej pełnej komunikacji
elektronicznej dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia
18 października 2018 r. (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizacyjnej). Natomiast na podstawie
art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, w zw. z art. 10a ustawy Pzp jednolity europejski
dokument zamówienia winien być składany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczynanych od dnia
18 kwietnia 2018 r. Oznacza to, iż od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązek stosowania środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10a ustawy Pzp dotyczy wyłącznie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (składanego w postaci elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Powyższy wymóg nie dotyczy oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia o wartościach
nieprzekraczających progów z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Oświadczenia wstępne poniżej
progów unijnych, w postępowaniach wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2018 r. składane są
na dotychczasowych zasadach.

Opinia pochodzi z Informatora Zamówień Publicznych nr1/2018, www.uzp.gov.pl

Źródło: www.uzp. gov.pl

Ostatnie wpisy