NowePrzetargi.pl

Pliki do pobrania

 

Plik
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
 1 file(s)  185 pobrań
Elektronizacja zamówień publicznych 18 października 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
 1 file(s)  94 pobrań
Postępowanie odwoławcze 18 października 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 1 file(s)  273 pobrań
Rodzaje dokumentów 18 października 2018 Pobierz
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia
 1 file(s)  79 pobrań
Wersja czasowa 28 marca 2018 Pobierz
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia
 1 file(s)  46 pobrań
Wersja czasowa 1 marca 2018 Pobierz
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia – WERSJA SIECIOWA
 1 file(s)  46 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Instrukcja – opis systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia – WERSJA SIECIOWA
 1 file(s)  19 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Instrukcja sporządzania i odtwarzania kopii zapasowej systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia – WERSJA SIECIOWA
 1 file(s)  2 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Komponenty dodatkowe do instalacji sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia
 1 file(s)  2 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Plik instalacyjny SERWER aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja 2018
 1 file(s)  9 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Plik instalacyjny KLIENT aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja 1.1.0.26
 1 file(s)  13 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 1127
 1 file(s)  12 pobrań
Ogłoszenia 8 października 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja sieciowa – przedłużenie licencji
 1 file(s)  20 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja sieciowa
 1 file(s)  10 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków wersja WEB – przedłużenie licencji
 1 file(s)  6 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków wersja WEB
 1 file(s)  5 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia
 1 file(s)  16 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479)
 1 file(s)  43 pobrań
Ogłoszenia 29 stycznia 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477)
 1 file(s)  48 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 października 2018 Pobierz
Wniosek o przekazanie informacji z otwarcia ofert
 1 file(s)  23 pobrań
Wzory pism - wykonawcy 28 listopada 2017 Pobierz
Oświadczenie dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej – art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 1 file(s)  13 pobrań
Wzory pism - wykonawcy 28 listopada 2017 Pobierz
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie przewidzianym Ustawą o dostępie do informacji publicznej
 1 file(s)  13 pobrań
Wzory pism - wykonawcy 29 listopada 2017 Pobierz
Podsumowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych w 2016 r.
 1 file(s)  3 pobrań
Raporty, zestawienia, rankingi 18 września 2018 Pobierz
Dokument roboczy Komisji Europejskiej dotyczący stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych w przypadku współpracy pomiędzy zamawiającymi (partnerstwo publiczno – publiczne) – dokument w polskiej wersji językowej (2011)
 1 file(s)  1 Pobierz
Raporty, zestawienia, rankingi 28 listopada 2017 Pobierz
Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MSP do zamówień publicznych (2008)
 1 file(s)  3 pobrań
Raporty, zestawienia, rankingi 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.)
 1 file(s)  0 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.)
 1 file(s)  0 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 1, z późn. zm.)
 1 file(s)  0 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009 r., str. 76, z późn. zm.)
 1 file(s)  1 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych
 1 file(s)  2 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa 89/665/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. – stan na dzień 9 stycznia 2008 r.
 1 file(s)  0 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa 92/13/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. – stan na dzień 9 stycznia 2008 r.
 1 file(s)  0 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
 1 file(s)  3 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Rady 2013/16/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie zamówień publicznych w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji
 1 file(s)  0 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
 1 file(s)  0 Pobierz
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Tekst jednolity – Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 159) – listopad 2018
 1 file(s)  45 pobrań
Ustawy 24 października 2018 Pobierz
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm)
 1 file(s)  1 Pobierz
Ustawy 28 listopada 2017 Pobierz
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
 1 file(s)  9 pobrań
Ustawy 28 listopada 2017 Pobierz
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)
 1 file(s)  5 pobrań
Ustawy 28 listopada 2017 Pobierz
Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M. P. poz. 832)
 1 file(s)  3 pobrań
Pozostałe 13 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320)
 1 file(s)  6 pobrań
Pozostałe 6 lutego 2018 Pobierz
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (M.P. poz. 722)
 1 file(s)  1 Pobierz
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1125)
 1 file(s)  2 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1089)
 1 file(s)  1 Pobierz
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2017 r., poz. 48)
 1 file(s)  0 Pobierz
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. Nr 147, poz. 1063)
 1 file(s)  0 Pobierz
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233)
 1 file(s)  0 Pobierz
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559)
 1 file(s)  2 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 470)
 1 file(s)  1 Pobierz
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 2178)
 1 file(s)  0 Pobierz
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. Nr 128, poz. 885)
 1 file(s)  1 Pobierz
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 83)
 1 file(s)  0 Pobierz
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820)
 1 file(s)  0 Pobierz
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129)
 1 file(s)  4 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217)
 1 file(s)  3 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464)
 1 file(s)  1 Pobierz
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075)
 1 file(s)  1 Pobierz
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
 1 file(s)  3 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
 1 file(s)  19 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2017 r., poz. 14)
 1 file(s)  1 Pobierz
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 964)
 1 file(s)  1 Pobierz
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280)
 1 file(s)  0 Pobierz
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47)
 1 file(s)  1 Pobierz
Postępowanie odwoławcze 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238)
 1 file(s)  0 Pobierz
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135)
 1 file(s)  4 pobrań
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1361)
 1 file(s)  2 pobrań
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68)
 1 file(s)  2 pobrań
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038)
 1 file(s)  4 pobrań
Roczne sprawozdania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530)
 1 file(s)  0 Pobierz
Roczne sprawozdania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128)
 1 file(s)  25 pobrań
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) – załączniki do rozporządzenia w formacie MS WORD
 1 file(s)  54 pobrań
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
 1 file(s)  1 Pobierz
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) – załączniki do rozporządzenie w formacie MS WORD (spakowane ZIP)
 1 file(s)  9 pobrań
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 279)
 1 file(s)  2 pobrań
Ogłoszenia 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 279)
 1 file(s)  1 Pobierz
Ogłoszenia 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 279) – załączniki
 1 file(s)  3 pobrań
Ogłoszenia 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126)
 1 file(s)  24 pobrań
Rodzaje dokumentów 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231)
 1 file(s)  2 pobrań
Rodzaje dokumentów 8 listopada 2017 Pobierz
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1880)
 1 file(s)  5 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386)
 1 file(s)  1 Pobierz
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)
 1 file(s)  1 Pobierz
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254)
 1 file(s)  4 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
30-dniowa wersja demonstracyjna systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków z Zamówieniami (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  22 pobrań
Oprogramowanie - wersje demonstracyjne (ograniczone czasowo) 29 września 2017 Pobierz
30-dniowa wersja demonstracyjna systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków BEZ MODUŁU ZAMÓWIEŃ (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  12 pobrań
Oprogramowanie - wersje demonstracyjne (ograniczone czasowo) 29 września 2017 Pobierz
Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego
 1 file(s)  11 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Wzór ogłoszenia o dialogu technicznym
 1 file(s)  4 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Komentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego
 1 file(s)  3 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
 1 file(s)  2 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Wzór umowy w postępowaniu na roboty budowlane na obiekty liniowe w rozliczeniu kosztorysowym
 1 file(s)  13 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane, Wzory umów 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie art. 17 ust. 2 ustawy PZP
 1 file(s)  21 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie z Art. 25a ust. 1 ustawy PZP – podstawy wykluczenia
 1 file(s)  17 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Zmodyfikowana w zakresie uzgodnionym pomiędzy prezesem UZP a GIODO klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 1 file(s)  10 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Klauzula dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy PZP
 1 file(s)  22 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy PZP – warunki udziału w postępowaniu – jednoetapowe
 1 file(s)  10 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy PZP – warunki udziału w postępowaniu – dwuetapowe
 1 file(s)  16 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie art. 17 ust. 2a ustawy PZP
 1 file(s)  19 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro
 1 file(s)  31 pobrań
Wzorcowe regulaminy 29 września 2017 Pobierz
Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
 1 file(s)  2 pobrań
Wzorcowe regulaminy 29 września 2017 Pobierz
Regulamin pracy komisji przetargowej
 1 file(s)  9 pobrań
Wzorcowe regulaminy 29 września 2017 Pobierz
Zamówienie wydania książkowego Ustawy Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony uwzględniający nowelizację z 22 czerwca 2016 roku
 1 file(s)  10 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Pełna wersja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków BEZ MODUŁU ZAMÓWIEŃ (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  6 pobrań
Oprogramowanie - wersje pełne 30 października 2018 Pobierz
Pełna wersja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  19 pobrań
Oprogramowanie - wersje pełne 30 października 2018 Pobierz

   

   

  1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 votes, average: 5,00 out of 5)
  Loading...

  Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

  Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

  Nowości na forum

  Statystyki forum:

  Liczba użytkowników: 77687
  Liczba postów: 140767
  Liczba tematów: 17650

  Zapisz się do naszego newslettera

  Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

  infolinia szkoleniowa 801 889 888

  Najnowsze pliki do pobrania

  Icon
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
  Icon
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
  Icon
  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  Pisaliśmy o…

  aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych konferencje zamówienia publiczne mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia 3-dniowe zamówienia publiczne szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie warsztaty zamówień publicznych Wokanda KIO zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zamówienia publiczne szkolenie wyjazdowe zapytanie o cenę na oprogramowanie