NowePrzetargi.pl

Pliki do pobrania

 

Plik
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
 1 file(s)  233 pobrań
Ustawy 12 lutego 2019 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
 1 file(s)  395 pobrań
Elektronizacja zamówień publicznych 18 października 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
 1 file(s)  171 pobrań
Postępowanie odwoławcze 18 października 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 1 file(s)  449 pobrań
Rodzaje dokumentów 18 października 2018 Pobierz
Instrukcja obsługi aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia
 1 file(s)  83 pobrań
Wersja czasowa 28 marca 2018 Pobierz
Poprawka systemowa aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia
 1 file(s)  51 pobrań
Wersja czasowa 1 marca 2018 Pobierz
Instrukcja instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia – WERSJA SIECIOWA
 1 file(s)  49 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Instrukcja – opis systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia – WERSJA SIECIOWA
 1 file(s)  21 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Instrukcja sporządzania i odtwarzania kopii zapasowej systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia – WERSJA SIECIOWA
 1 file(s)  4 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Komponenty dodatkowe do instalacji sieciowej wersji aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia
 1 file(s)  4 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Plik instalacyjny SERWER aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja 2018
 1 file(s)  13 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Plik instalacyjny KLIENT aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja 1.1.0.26
 1 file(s)  17 pobrań
Wersja czasowa 20 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 1127
 1 file(s)  20 pobrań
Ogłoszenia 8 października 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja sieciowa – przedłużenie licencji
 1 file(s)  22 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia wersja sieciowa
 1 file(s)  13 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków wersja WEB – przedłużenie licencji
 1 file(s)  8 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków wersja WEB
 1 file(s)  7 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Zamówienie oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia
 1 file(s)  22 pobrań
Formularze zamówienia 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479)
 1 file(s)  69 pobrań
Ogłoszenia 29 stycznia 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477)
 1 file(s)  87 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 października 2018 Pobierz
Wniosek o przekazanie informacji z otwarcia ofert
 1 file(s)  35 pobrań
Wzory pism - wykonawcy 28 listopada 2017 Pobierz
Oświadczenie dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej – art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 1 file(s)  17 pobrań
Wzory pism - wykonawcy 28 listopada 2017 Pobierz
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie przewidzianym Ustawą o dostępie do informacji publicznej
 1 file(s)  18 pobrań
Wzory pism - wykonawcy 29 listopada 2017 Pobierz
Podsumowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych w 2016 r.
 1 file(s)  5 pobrań
Raporty, zestawienia, rankingi 18 września 2018 Pobierz
Dokument roboczy Komisji Europejskiej dotyczący stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych w przypadku współpracy pomiędzy zamawiającymi (partnerstwo publiczno – publiczne) – dokument w polskiej wersji językowej (2011)
 1 file(s)  4 pobrań
Raporty, zestawienia, rankingi 28 listopada 2017 Pobierz
Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MSP do zamówień publicznych (2008)
 1 file(s)  5 pobrań
Raporty, zestawienia, rankingi 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.)
 1 file(s)  2 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.)
 1 file(s)  3 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 1, z późn. zm.)
 1 file(s)  2 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009 r., str. 76, z późn. zm.)
 1 file(s)  3 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych
 1 file(s)  5 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa 89/665/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. – stan na dzień 9 stycznia 2008 r.
 1 file(s)  2 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa 92/13/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. – stan na dzień 9 stycznia 2008 r.
 1 file(s)  2 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
 1 file(s)  6 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Rady 2013/16/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie zamówień publicznych w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji
 1 file(s)  2 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
 1 file(s)  2 pobrań
Prawo unijne 28 listopada 2017 Pobierz
Tekst jednolity – Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 159) – listopad 2018
 1 file(s)  53 pobrań
Ustawy 24 października 2018 Pobierz
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm)
 1 file(s)  4 pobrań
Ustawy 28 listopada 2017 Pobierz
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
 1 file(s)  13 pobrań
Ustawy 28 listopada 2017 Pobierz
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)
 1 file(s)  8 pobrań
Ustawy 28 listopada 2017 Pobierz
Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M. P. poz. 832)
 1 file(s)  6 pobrań
Pozostałe 13 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320)
 1 file(s)  8 pobrań
Pozostałe 6 lutego 2018 Pobierz
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (M.P. poz. 722)
 1 file(s)  3 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1125)
 1 file(s)  4 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1089)
 1 file(s)  3 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2017 r., poz. 48)
 1 file(s)  2 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. Nr 147, poz. 1063)
 1 file(s)  2 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 233)
 1 file(s)  2 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559)
 1 file(s)  6 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 470)
 1 file(s)  3 pobrań
Pozostałe 10 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 2178)
 1 file(s)  2 pobrań
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. Nr 128, poz. 885)
 1 file(s)  3 pobrań
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 83)
 1 file(s)  2 pobrań
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820)
 1 file(s)  2 pobrań
Organizacja i funkcjonowanie KIO 9 listopada 2017 Pobierz
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129)
 1 file(s)  12 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217)
 1 file(s)  8 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 464)
 1 file(s)  5 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075)
 1 file(s)  4 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
 1 file(s)  8 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
 1 file(s)  37 pobrań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski 9 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2017 r., poz. 14)
 1 file(s)  3 pobrań
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 964)
 1 file(s)  3 pobrań
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280)
 1 file(s)  2 pobrań
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47)
 1 file(s)  3 pobrań
Postępowanie odwoławcze 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238)
 1 file(s)  2 pobrań
Postępowanie odwoławcze 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135)
 1 file(s)  6 pobrań
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1361)
 1 file(s)  4 pobrań
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68)
 1 file(s)  5 pobrań
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038)
 1 file(s)  8 pobrań
Roczne sprawozdania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530)
 1 file(s)  2 pobrań
Roczne sprawozdania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128)
 1 file(s)  32 pobrań
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) – załączniki do rozporządzenia w formacie MS WORD
 1 file(s)  63 pobrań
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
 1 file(s)  3 pobrań
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) – załączniki do rozporządzenie w formacie MS WORD (spakowane ZIP)
 1 file(s)  11 pobrań
Protokół postępowania 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 279)
 1 file(s)  4 pobrań
Ogłoszenia 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 279)
 1 file(s)  3 pobrań
Ogłoszenia 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 279) – załączniki
 1 file(s)  5 pobrań
Ogłoszenia 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126)
 1 file(s)  28 pobrań
Rodzaje dokumentów 6 lutego 2018 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231)
 1 file(s)  4 pobrań
Rodzaje dokumentów 8 listopada 2017 Pobierz
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1880)
 1 file(s)  7 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386)
 1 file(s)  3 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)
 1 file(s)  3 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254)
 1 file(s)  8 pobrań
Średni kurs euro oraz kwoty wartości zamówień oraz konkursów 8 listopada 2017 Pobierz
30-dniowa wersja demonstracyjna systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków z Zamówieniami (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  30 pobrań
Oprogramowanie - wersje demonstracyjne (ograniczone czasowo) 12 lutego 2019 Pobierz
30-dniowa wersja demonstracyjna systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków BEZ MODUŁU ZAMÓWIEŃ (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  20 pobrań
Oprogramowanie - wersje demonstracyjne (ograniczone czasowo) 29 września 2017 Pobierz
Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego
 1 file(s)  17 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Wzór ogłoszenia o dialogu technicznym
 1 file(s)  7 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Komentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego
 1 file(s)  10 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
 1 file(s)  4 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego 29 września 2017 Pobierz
Wzór umowy w postępowaniu na roboty budowlane na obiekty liniowe w rozliczeniu kosztorysowym
 1 file(s)  18 pobrań
Wzorcowe dokumenty dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane, Wzory umów 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie art. 17 ust. 2 ustawy PZP
 1 file(s)  27 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie z Art. 25a ust. 1 ustawy PZP – podstawy wykluczenia
 1 file(s)  23 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Zmodyfikowana w zakresie uzgodnionym pomiędzy prezesem UZP a GIODO klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 1 file(s)  16 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Klauzula dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy PZP
 1 file(s)  28 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy PZP – warunki udziału w postępowaniu – jednoetapowe
 1 file(s)  14 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy PZP – warunki udziału w postępowaniu – dwuetapowe
 1 file(s)  24 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Oświadczenie art. 17 ust. 2a ustawy PZP
 1 file(s)  25 pobrań
Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp 29 września 2017 Pobierz
Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro
 1 file(s)  36 pobrań
Wzorcowe regulaminy 29 września 2017 Pobierz
Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego
 1 file(s)  4 pobrań
Wzorcowe regulaminy 29 września 2017 Pobierz
Regulamin pracy komisji przetargowej
 1 file(s)  13 pobrań
Wzorcowe regulaminy 29 września 2017 Pobierz
Zamówienie wydania książkowego Ustawy Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony
 1 file(s)  15 pobrań
Formularze zamówienia 11 grudnia 2018 Pobierz
Pełna wersja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków BEZ MODUŁU ZAMÓWIEŃ (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  12 pobrań
Oprogramowanie - wersje pełne 30 października 2018 Pobierz
Pełna wersja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia (wersja MS Windows XP / 98 / Vista / Windows 7/Windows 8/Windows 10) – 2.4.03
 1 file(s)  27 pobrań
Oprogramowanie - wersje pełne 30 października 2018 Pobierz

   

   

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average 5,00 out of 5)
  Loading...

  Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

  Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

  Nowości na forum

  Statystyki forum:

  Liczba użytkowników: 77868
  Liczba postów: 141618
  Liczba tematów: 17754

  Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

  Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

  infolinia szkoleniowa 801 889 888

  Najnowsze pliki do pobrania

  Pisaliśmy o…

  aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński szkolenia Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na autobusy przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie