NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.

 

Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty zobowiązane do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności winny zwrócić szczególną uwagę na nowe brzmienie zapisów dotyczących zasad opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w części regulującej używanie w opisie znaków towarowych. Wytyczne przed zmianą wskazywały, iż opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. Zamawiający, który w opisie posłużył się np. znakiem towarowym, był obowiązany wykazać spełnienie dwóch przesłanek:

  • specyfiki przedmiotu zamówienia,
  • dopuszczenia rozwiązań równoważnych.

 

Co istotne, przed zmianą Wytycznych nie było konieczności wykazania, że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, co jest wymagane w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W chwili obecnej Wytyczne stanowią:

Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

W związku z powyższym, aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.:

  • specyfikę przedmiotu zamówienia,
  • brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób,
  • wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.

Wskazana zmiana spowodowała praktycznie zrównanie zasad używania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, charakteryzujących produktu lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych (Zasada konkurencyjności). Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przesłanki uprawniające do wskazania znaków towarowych są zatem tożsame. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach prowadzonych na podstawie Wytycznych, w szczególności należy każdorazowo sprawdzić, czy podanie nazwy własnej będzie uzasadnione brakiem możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny sposób. Brak możliwości należy odróżnić od trudności w opisaniu przedmiotu zamówienia, czy też dużej obszerności opisu w przypadku braku nazw własnych. Tylko brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny sposób będzie uzasadniał użycie znaku towarowego (patentu, pochodzenia itd.).

mec. Łukasz Mackiewicz – radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, trener, doradca i wykładowca studiów podyplomowych z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average 5,00 out of 5)
Loading...

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888