Postępowanie kwalifikacyjne do KIO

Już tylko do najbliższego poniedziałku (5 lipca) można składać zgłoszenia na członka Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z art. 474 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) w skład Krajowej Izby Odwoławczej powoływane są osoby, które  uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i spełniają następujące wymagania:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
  posiadają wyższe wykształcenie prawnicze,
  złożyły egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora, wykonywały zawód notariusza lub posiadają tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego,
  wyróżniają się wiedzą z zakresu zamówień oraz prawa cywilnego i posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  korzystają z pełni praw publicznych,
  mają nieposzlakowaną opinię,
  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  ukończyły 29 lat,
  posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, albo złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w zależności od klauzuli nadanej informacjom, o dostęp do których ubiega się członek Izby, lub funkcji, którą ma pełnić.

Zobacz szczegóły postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków KIO

Ostatnie wpisy