NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych już dostępny.

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych już dostępny.

W dniu 24 stycznia 2019 roku udostępniony został projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych dnia 24 stycznia 2019 roku został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Opracowanie nowej ustawy zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych z dnia 6 czerwca 2018 r., zwanej dalej „Koncepcją Prawa zamówień publicznych”, w której zdiagnozowano główne obszary identyfikujące potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań optymalizujących proces udzielania zamówień. Koncepcja Prawa zamówień publicznych została przygotowana wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Konsultowany dokument spotkał się z szerokim zainteresowaniem, co zostało poparte licznymi uwagami i postulatami. Zidentyfikowano następujące kluczowe problemy w dziedzinie zamówień publicznych wymagające nowych rozwiązań, które zostały zaprojektowane w nowej ustawie:

 • brak powiązania wydatków z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa;
 • dużą liczbę wyłączeń spod reżimu systemu zamówień publicznych, które negatywnie wpływają na transparentność i dostępność zamówień publicznych;
 • wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie; nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych;
 • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym od planowania udzielenia zamówienia, przygotowania postępowania po podsumowanie jego realizacji;
 • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi;
 • niski odsetek zamówień udzielonych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia oraz partnerstwo innowacyjne i licytacja elektroniczna stanowią zaledwie 1,27% postępowań);
 • zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta);
 • ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych;
 • niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w przedmiocie zamówień publicznych;
 • brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
 • rozproszony i nieefektywny system kontroli;
 • brak przejrzystości ustawy wywołany licznymi nowelizacjami.

Projekt nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych – nowości:

W projekcie zaproponowano następujące regulacje o kluczowym znaczeniu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom podmiotów publicznych jak i wykonawców:

 1. Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa.
 2. Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:

1) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;

2) nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp;

3) wprowadzenie obowiązku kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań;

4) koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE); 5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania;

6) wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.

 1. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:

1) uproszczenie warunków udziału w postępowaniu;

2) ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

 1. Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych poprzez:

1) odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych,

2) uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

 1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez:

1) określenie zasad kształtowania umów;

2) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;

3) określenie obowiązkowych postanowień umownych;

4) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

 1. Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy.
 2. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.
 3. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
 4. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:

1) obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;

2) wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

 1. Usprawnienie systemu kontroli poprzez:

1) wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych;

2) przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa;

3) obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

 1. Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.
 2. Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych – terminy:

Planowany termin wejścia w życie nowego prawa to początek roku 2020 roku. 

Zobacz projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zobacz uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych: 4,3117 co stanowi 129 351,- zł

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 77868
Liczba postów: 141619
Liczba tematów: 17754

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Najnowsze pliki do pobrania

Pisaliśmy o…

aktualny kurs euro zamówienia publiczne dokumentacja projektowa rozporządzenie elektronizacja zamówień publicznych ewidencjonowanie wydatków w zamówieniach publicznych GDDKiA intepretacje prawo zamówień publicznych mec. Łukasz Mackiewicz Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja prawa zamówień publicznych opinie prawo zamówień publicznych opinie UZP Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński szkolenia Platforma e-Zamówienia poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia poradnik rodzajowa ewidencja wydatków web pressinfo Prezes UZP protokół postępowania w zamówieniach publicznych Przegląd prasy zamówienia publiczne przetargi drogownictwo przetargi na autobusy przetargi na drogi raport przetargi Rodzajowa Ewidencja Wydatków Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB rozporządzenie dokumentacja projektowa rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania solaris Solaris Bus % Coach specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego sprawozdanie z udzielonych zamówień Standardy Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia szkolenia zamówienia publiczne szkolenia z zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa PZP opinie Wokanda KIO wydatki według rodzajów zamówienia publiczne zamówienia publiczne kurs euro zamówienia publiczne na oprogramowanie zapytanie o cenę na oprogramowanie