Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”

Dnia 21 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2022. Całkowity koszt projektu to 29 360 396,00 zł netto (34 024 304,00 zł brutto). Prezentacja założeń projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników (51 osób), którzy aktywnie wzięli udział w dyskusji nt. projektowanego rozwiązania.

Poniżej zamieszczamy pytania uczestników prezentacji wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Pytanie Iwona Holka: Czy system będzie umożliwiał archiwizację danych? Czy będzie to tak jak było pierwotnie założone, że cała archiwizacja jest po stronie zamawiającego?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Platforma nie będzie miała modułu archiwizacji. W tym zakresie archiwizacja danych jest po stronie zamawiającego. System nie będzie przechowywał dokumentów postępowania. System będzie zbierał ustrukturyzowane dane, które będą udostępniane jako dane.

Pytanie 2:

Pytanie Krzysztof Kocjan Enea Centrum Sp. z o.o.: Mam ogólne pytanie odnośnie kształtu zamówień publicznych w przyszłości. Odnosi się ono do przetargu organizowanego w listopadzie zeszłego roku przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na centralną platformę zakupową. Mam informację z dnia 8 maja br., że postępowanie to zostało unieważnione. Czy w związku z tym planują Państwo wdrożenie jakiegokolwiek innego systemu informatycznego do realizacji obsługi procesu udzielenia zamówień publicznych? Czy ta platforma e-Zamówienia będzie jedyną platformą, która pozwoli na przeprowadzenie całego procesu?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Tak, jak podkreślaliśmy platforma e-Zamówienia nie będzie jedynym narzędziem, z którego wszyscy użytkownicy będą zmuszeni korzystać. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące postępowania przeprowadzonego przez MPiT, nie jest to przedmiotem tej prezentacji. Aczkolwiek to co jest budowane, tak jak i system e-fakturowania są to „cegły” rozwiązania planowanego przez MPiT.

Pytanie 3:

Pytanie Krzysztof Kocjan Enea Centrum Sp. z o.o.: Na prezentacji zabrakło aukcji elektronicznych. Czy to oznacza, że nie będzie takiego modułu?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Na chwilę obecną nie przewidujemy takiego modułu. Przy tej okazji chciałbym podkreślić jedną rzecz. Cała architektura tego systemu będzie skonstruowana w oparciu o mikroserwisy, gdyż przewiduje się jego rozwój. Jeżeli będzie potrzeba kolejnych modułów, będzie to możliwe do realizacji. W związku z powyższym odpowiadając na potrzeby choćby w zakresie aukcji, będziemy budowali nowe moduły, nowe usługi, które będą się wpisywały i komunikowały z innymi już istniejącymi.

Pytanie 4:
Pytanie Grzegorz Klimarczyk Platforma Zakupowa: Jakie są założenia ustrukturyzowania oferty? Czy to będzie w XML, czy to będzie w postaci jakiś struktury wzorców Worda?
Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Nie traktujemy wzorców Worda jako element ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego. Jest to taki sam kierunek jak w przypadku ogłoszeń TED, gdzie jest nacisk na zestawienie danych. Wizualizacja jest to wtórny element. W związku z tym XML jak najbardziej
traktujemy jako standard. Worda nie traktujemy jako standardu formularza elektronicznego.

Pytanie 5:
Pytanie Grzegorz Klimarczyk Platforma Zakupowa: Jak będzie przebiegała komunikacja między platformami e-usług? Czy na platformach e-usług będzie można złożyć ofertę w formie ustrukturyzowanej i wysłać ją do modułu zabezpieczania i szyfrowania ofert, czy też wszystkie oferty będą już składane, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bezpośrednio na platformie e-Zamówień?
Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Generalnie rzecz biorąc przewidujemy dla chętnych zamawiających, którzy będą chcieli skorzystać z usług oferowanych przez Platformę uczestnictwo w kompletnym procesie np. składania ofert. Będzie to robione od początku do końca. Jeśli ktoś zdecyduje się na komercyjne rozwiązanie żeby wykonawcy składali ofertę tam, to jest to decyzja zamawiającego. Wykorzystanie tylko pojedynczych elementów procesu np. tylko zabezpieczenie złożonych ofert na tym etapie nie przewidujemy.

Pytanie 6:

Pytanie Grzegorz Klimarczyk Platforma Zakupowa: Jeszcze pytanie odnośnie podpisu kwalifikowanego. W nowej ustawie Pzp jest zapis, który wprost nie mówi, ale daje „furtkę”, żeby w przetargach krajowych odejść od jego stosowania. Może nie tyle odejść ale przez Moduł Tożsamości potwierdzać wiarygodność Wykonawców. Tu jednak padły słowa, że oferty będą opatrywane kwalifikowanym podpisem? Czy są jakieś ustalenia?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Dzisiaj w ustawie Pzp jest zapisane, że oferta ma być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nasz projekt uwzględnia aktualny stan prawny. Warto zaznaczyć po raz kolejny, że architektura i sposób realizacji projektu pozwoli na wprowadzenie zmian wynikających np. z dodania pieczęci. Jeśli zmiana taka będzie wynikała z ustawy, to ją wprowadzimy. Zdając sobie sprawę z kierunku tych zmian przewidujemy możliwość np. dopuszczenia innego sposobu podpisywania.

Pytanie 7:

Pytanie Wojciech Smołkowski DXC Technology Polska Sp. z o.o.: Mam pytanie dotyczące kontynuacji projektu. Czy w zakresie Standardu Usług i Danych (SUiD) będzie wykorzystany stary już przygotowany model, czy będzie rozszerzany o dodatkowe funkcjonalności? Drugie pytanie dotyczy usługi e-odwołań, która była planowana pierwotnie. Czy usługa ta będzie realizowana, czy Państwo zamierzają z niej zrezygnować?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Zaczynając od drugiego pytania jest przewidziana usługa komunikacji w ramach odwołań. Te wszelkie wymagania, kto kogo powiadamia, a co ważniejsze powiązanie z ID postępowania, przewidujemy taki element. Jest to usługa od strony Wykonawcy, gdyż to on zazwyczaj składa odwołania. Jeśli chodzi o SUID to jest trochę zmieniona optyka, mamy nastawienie głównie na postępowania. Będziemy korzystali z analiz odebranych produktów, które zostały przygotowane przez Pana firmę, produkty te odebraliśmy i zapłaciliśmy. Będą one wykorzystane ale nie jeden do jednego, gdyż nastąpiły pewne zmiany dotyczące zakresu projektu i jego realizacji. Zmiany te wynikały z dotychczasowych doświadczeń np. z miniPortalu, z postulatów zgłaszanych podczas konferencji prowadzonych przez Urząd. Nastąpiło przesuniecie w stronę usługi postępowania.

Pytanie 8:

Pytanie Wojciech Smołkowski DXC Technology Polska Sp. z o.o.: Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przedstawionego harmonogramu. Z czego wynika takie rozciągnięcie harmonogramu w stosunku do tego, który był wcześniej?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Wynika z tego, że wcześniejszy harmonogram uwzględniał stan ówczesny prac np. nad ogłoszeniami TEDowskimi. Po drugie przykładowo udostępnienie usługi BZP jest najbardziej uzasadnione by uzyskać kompletność informacji w układzie rocznym. Jest to gro danych, które dotyczą postępowania. Ważne jest aby zrobić to od 1 stycznia. Zrobiliśmy pewną analizę dotyczącą wykonalności poszczególnych modułów, poszczególnych usług. Analiza ta spowodowała, że jeżeli 1 stycznia 2020 roku wybierzemy wykonawcę, tak planujemy harmonogram postępowań, to ten okres trzech pierwszych kwartałów powinien być wystarczający w naszej ocenie. Bierzemy pod uwagę doświadczenie, które nabraliśmy przy wcześniejszych projektach i pewne zmiany w tym zakresie dotyczące realizacji. To wynika z klasycznego zarządzania projektem, gdzie to rejestr doświadczeń powinien wpływać na sposób realizacji projektu.

Pytanie 9:

Pytanie Grzegorz Klimarczyk Platforma Zakupowa: Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie standardu danych, czy to będzie OCDS?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Tak, jak powiedziałem wcześniej przyjmujemy ten standard. Wtedy jest możliwość prostego mapowania się. To jest przykład tych działań, gdzie nie chcemy eliminować komercyjnych rozwiązań, ale chcemy z nimi współdziałać, a według naszej oceny i analiz które przeprowadziliśmy, ten standard da nam pewność, że inne komercyjne rozwiązania nie będą musiały znacznie przebudowywać swoich rozwiązań.

Pytanie 10:

Pytanie Paweł Miechowiecki DXC Technology Polska Sp. z o.o.: Pytanie dotyczy integracji nowej platformy z innymi systemami. Była wspominana integracja z modułem eSENDER, e-fakturowaniem? Czy jest planowana integracja systemu z innymi systemami?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Tak jak powiedzieliśmy będziemy korzystali z infrastruktury informatycznej Państwa, chociażby moduł tożsamości. Z e-fakturowania, systemu Regon. Będziemy korzystać z rejestrów państwowych. Z drugiej strony poprzez udostępnienie API system ten będzie otwarty na kolejne integracje z innymi systemami.

Pytanie 11:

Pytanie Wojciech Smołkowski DXC Technology Polska Sp. z o.o.: Powiedział Pan, że została wykonana analiza wykonalności poszczególnych modułów w zakresie ustanowienia harmonogramu projektu. Czy będzie możliwy wgląd do tych dokumentów?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski/K. Fijołek: Tego typu dokumenty robocze nie są udostępniane. Elementy te były przygotowywane wewnętrznie przez nas, jeśli taki wniosek wpłynie będziemy odpowiadać w trybie dostępu do informacji publicznej. Głównie była to analiza ekspercka oparta na doświadczeniach z dotychczasowych projektów, doświadczenia MC z realizacji projektów informatycznych. Są to szacunki, które są odpowiednio zawarte w harmonogramie. W harmonogramie przewidujemy odpowiednie etapy, tak jak jest to wymagane dla wszystkich projektów. Tutaj jeszcze kwestia dotycząca harmonogramu. Zwracamy uwagę, że ten projekt trochę inaczej wygląda. Na początku realizujemy moduł BZP i moduł do składania ofert, którego wcześniej nie było, będzie on bardzo pracochłonny. W związku z tym harmonogram ten wygląda zupełnie inaczej. Musimy inaczej szacować ryzyka związane z realizacją tego projektu na różnych etapach. Jest to jeden moduł.

Pytanie 12:

Pytanie Monika Jankowska ZUS: Czy w związku z tych harmonogramem do momentu udostępnienia modułu do składania ofert miniPortal będzie tak dostosowany, że będzie można składać oferty jeśli ustawa się zmieni, tak aby wypełnić obowiązki, również te ustawowe?

Odpowiedź Krzysztof Fijołek: MiniPortal będzie cały czas funkcjonował do momentu wejścia platformy e-Zamówienia. Będziemy go w odpowiedni sposób dostosowywać, jednakże planowane jest wejście równoległe modułu do składania ofert i BZP wraz z wejściem nowej ustawy Pzp.

Pytanie 13:

Pytanie Magdalena Szmalec Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.: W którym momencie przewidują Państwo możliwości integracyjne portali e-usług? Przynajmniej tej pierwszej części, czyli BZP i e-ofert?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: W momencie przygotowywania tych modułów, będzie udostępnione API i specyfikacja, podobnie jak w poprzednim projekcie będziemy chcieli jak najszybciej udostępnić to w tym zakresie, aby zebrać pewne doświadczenia i ewentualnie omówić i dostosować się do potrzeb. Z drugiej strony m.in. zmiana na standard danych OCDS daje pewne uproszczenie, dlatego to przyjęliśmy. Po pierwsze, żeby właśnie ta integracja przebiegała szybciej, a firmy komercyjne nie musiały czekać na szczegółowe dane, gdyż obie strony dostosują się do pewnego standardu. Standard ten dopuszcza pewne jednostkowe korekty rozwiązania, które zostaną Państwu przekazane.

Pytanie 14:

Pytanie Magdalena Szmalec Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.: Czyli rozumiem, że np. integracja z BZP dla postępowań krajowych będzie mogła odbyć się w tym pierwszym etapie do kwartału III 2020 roku?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Zgodnie z tych harmonogramem koniec III kwartału to nie moduł BZP. BZP ma być udostępnione od stycznia 2021 r. Jeżeli będzie udostępniony Biuletyn to oczywiście przewidujemy natychmiastową integrację. Dla każdego z etapów przewidujemy pilotaż, gdzie będziemy mogli w praktyce te rozwiązania zobaczyć i sprawdzić. Ponadto planujemy budowę portalu deweloperskiego, którego zadaniem będzie sprawdzenie i weryfikacja możliwości integralności przesyłania kompletnych danych, standardów.

Pytanie 15:

Pytanie Magdalena Szmalec Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.: Wspominał Pan, że na Platformie będzie możliwość realizacji procesu od początku do końca, bez możliwości integracji z jakimkolwiek elementem w przypadku chociażby e-ofert, więc zastanawiam się czy będą mogły być integrowane zCRD? Rozumiem, że informacje o tych ofertach będą musiały się znajdować właśnie tam?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Ja podkreśliłem jedną rzecz, że w przypadku tego newralgicznego procesu: przygotowania, złożenia, otwarcia ofert miniPortal wykazał, że wobec braku pewnych standardów w ich przygotowaniu są kłopoty z otwarciem ofert, to tu mówimy, że pierwszym założeniem projektu będzie udostępnienie kompletnej usługi w tym zakresie. To nie znaczy, że będzie kompletna usługa od początku do końca prowadzonego całego postępowania. Nie było moją intencją żeby powiedzieć, że cały proces od początku do końca będzie przeprowadzany na Platformie.

Pytanie 16:

Pytanie Magdalena Szmalec Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.: Czyli pozostaje nam czekać na przedstawienie API i istnieje szansa i możliwość, że w każdym elemencie procesu przeprowadzonego na platformie portale e-usług będą mogły się integrować w przesyłaniu, bądź pobieraniu jakiś informacji?

Odpowiedź Arkadiusz Koperski: Zgadza się. Po to przewidujemy, że przykładowo ogłoszenia mogą być przygotowane na portalu komercyjnym. Analogicznie jak jest z eSenderem i przesyłane w formacie XML. Oczywiście zachowamy usługę przygotowania ogłoszeń ale uwzględniającą reużywalności danych. Mamy nadzieję, że nasza usługa będzie lepsza niż oferowana na rynku. Na pewno obowiązkowa będzie publikacja w BZP, ale pozostałe elementy mogą odbyć się na platformie komercyjnej. Tak jak to jest z eSenderem będziemy dawali ofertę możliwości korzystania z nich. Tutaj ostatnie spotkania z KE wskazuje, że Polska jest krajem w którym największy procent zamawiających korzysta z eNotices. Świadczy to o tym, że nasza dojrzałość jest zbyt niska, dlatego przewidujemy takową możliwość, aby te ogłoszenia były przygotowywane u nas i wysyłane w komplecie, w ten sposób będziemy mieli komplet danych dotyczących wszystkich ogłoszeń. Zaś jeśli ktoś nie skorzysta z eSendera, bo na chwilę obecną nie ma takiego obowiązku, to Platforma zintegruje się z API TED dla polskich ogłoszeń. Dane te będą przechowywane jako dane a nie jako publikacje ogłoszeń. Dane dostaniemy bezpośrednio na Platformę, albo w ramach współpracy z portalami e-usług lub pobierzemy bezpośrednio z narzędzi TED.

Zobacz prezentację wygłoszoną podczas spotkania..

Żródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy