NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z tzw. ustawą COVIDową – jak, gdzie i kiedy?

Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z tzw. ustawą COVIDową – jak, gdzie i kiedy?

Informujemy, że Prezydent RP podpisał w dniu 3 listopada 2021 roku ustawę z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Przywołana ustawa „przywraca” wyłączenie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przepis brzmi podobnie jak wygasły we wrześniu art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) Istotną zmianą w tym zakresie jest tylko kwestia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu takiego zamówienia. Poprzednio należało je opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualnie Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia powyżej opisanego zamówienia, będzie zobowiązany zamieścić to ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje:
1) nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego;
2) data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
4) cena albo cena maksymalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszenia ogłoszenia;
5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
6) nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość publikacji takiej informacji. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym pytaniu przy wypełnianiu ogłoszenia należy wybrać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego, gdyż tryb obowiązkowy przeznaczony jest dla zamówień realizowanych na podstawie Prawa zamówień publicznych i w kolejnych krokach wymaga rozszerzenia informacji dotyczących m.in. trybu udzielania zamówienia, którego nie można wskazać przy zamówieniu realizowanym na podstawie wskazanego powyżej wyłączenia.

Zobacz pełną treść ustawy

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888