Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2022 r.

Wartość zamówień publicznych udzielonych w 2022 r. z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo

zamówień publicznych wyniosła 274,8 mld zł (w 2021 r. – 184,6 mld zł), co stanowiło ok. 8,93%

produktu krajowego brutto (PKB) (szacunek PKB GUS: 3 078,3 mld zł). Ponadto:

 • Liczba zamówień udzielonych w 2022 r. z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych to 143 891 zamówień (w 2021 r. – 129 662).
 • Wartość rynku zamówień publicznych w 2022 r. (zarówno zamówień udzielanych w procedurach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, jak i na podstawie wyłączeń z obowiązku jej stosowania) wyniosła ok. 698,3 mld zł, podczas gdy w 2021 r. było to ok. 297,8 mld zł.
 • W zamówieniach o wartościach poniżej progów unijnych ponad 90% zamówień udzielono w trybie podstawowym, a tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w niecałych 10% postępowań.
 • W zamówieniach o wartościach równych lub przekraczających progi unijne, w przetargu nieograniczonym udzielono 88% zamówień, a tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 10% postępowań.
 • Roboty budowlane stanowiły 34% (w 2021 r. – 39%), dostawy 37% (w 2021 r. – 31%), a usługi 29% (w 2021 r. – 30%) wartości udzielonych zamówień.
 • W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 152 786 (w 2021 r. – 150 587) ogłoszeń zamówieniach i konkursach oraz 143 568 (w 2021 r. – 130 526) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, o wyniku postępowania lub o wyniku konkursu.
 • W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 31 511 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (23 713 w 2021 r.), co stanowiło ok. 12% wszystkich przetargów
 • ogłoszonych na szczeblu unijnym. Opublikowano także 37 664 (w 2021 r. – 30 578) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.
 • Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że prawie 98%
 • (w 2021 r. – 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 114 kontraktów (w 2021 r. – 123) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadły polskim wykonawcom.
 • Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 40 dni (w 2021 r. – 39 dni). Postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne średnio trwały 92 dni (w 2021 r. – 99 dni).
 • W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba składanych ofert wyniosła 2,43 (w 2021 r. – 2,59). W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne średnia ta wyniosła 2,18 oferty (w 2021 r. – 2,25).
 • W 38% (w 2021 r. – 35%) wszczętych postępowań o wartościach równych lub przekraczających progi unijne i w 20% (w 2021 r. – 17%) postępowań o wartościach poniżej progów unijnych cena była jedynym kryterium wyboru oferty.
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 345 kontroli postępowań o zamówienie
 • publiczne (w 2021 r. – 326); z tego: 153 (w 2021 r. – 174) kontrole uprzednie obligatoryjne (przed zawarciem umowy) oraz 192 kontrole doraźne (w 2021 r. – 152).
 • W 48% (w 2021 r. – 71%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy.
 • W 2022 r. rozpatrzono także 432 wnioski o kontrolę (w 2021 r. – 494).
 • W 2022 r. wniesiono 3 537 odwołań (w 2021 r. – 3 811).
 • 45% odwołań rozstrzygnięto merytorycznie, natomiast 55% zakończyło się w sposób formalny (zwrot, umorzenie, odrzucenie odwołania).
 • System miniPortal w 2022 r. wykorzystany został przy prowadzeniu 58 006 postępowań o zamówienie publiczne (w 2021 r. – 54 337).

Więcej czytaj w sprawozdaniu

 

Ostatnie wpisy