Raport z realizacji zamówienia okiem UZP

Jednym z narzędzi mających służyć zwiększeniu efektywności wydatkowania środków publicznych, obok analizy potrzeb i wymagań (por. art. 83 ustawy Pzp) jest raport z realizacji zamówienia (art. 446 ustawy Pzp). Obowiązek sporządzenia raportu w sytuacjach określonych ustawą Pzp dotyczy zamawiających udzielających zamówień klasycznych, niezależnie od wartości tych zamówień, oraz zamawiających udzielających zamówień sektorowych. Obowiązkiem tym nie są natomiast objęci zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (por. art. 395 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Nie w każdym przypadku po wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający będzie zobowiązany do sporządzenia raportu z realizacji zamówienia. Taki obowiązek będzie powstawał tylko wówczas, gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpiły wskazane w ustawie Pzp okoliczności zakłócające prawidłowy przebieg realizacji umowy.

Katalog tych przypadków Urząd Zamówień Publicznych omówił szczegółowo w ostatniej publikacji dotyczącej praktycznych aspektów raportu z realizacji zamówienia. W opracowaniu znajduje się omówienie szczegółowe raportu z realizacji zamówienia wraz z przykładowym formularzem.

Zobacz opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy