Regulamin Forum

Zasady ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady korzystania z forum NowePrzetargi.pl znajdującego się pod adresem internetowym noweprzetargi.pl/forum/, na potrzeby Regulaminu określanego dalej terminem „Forum”.
 2. Każdy Użytkownik dokonując rejestracji na Forum zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem i administratorem forum NowePrzetargi.pl jest firma CDIK Nowe Przetargi z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 118 B.
 4. Przedmiotem usługi świadczonej przez NowePrzetargi.pl jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości zamieszczania komentarzy na Forum w tym tworzenia nowych wątków.
 5. Warunkiem pełnego korzystania z Forum jest dokonanie rejestracji.

Rejestracja i zasady przetwarzania danych

 1. Rejestracja na Forum jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W momencie rejestracji Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej, który nie jest udostępniany innym użytkownikom. Na adres ten Administrator Forum wysyła link aktywacyjny. Dodatkowo Użytkownik wybiera login oraz hasło jakim będzie się posługiwał.
 3. Każda rejestracja dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Administratora Forum.
 4. Usługi w ramach Forum świadczone są nieodpłatnie.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi Wojciech Błaszczak, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 118 B, 35-504 Rzeszów (ewentualnie ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa) – podmiot zarządzający stroną noweprzetargi.pl, zwany dalej CDIK Nowe Przetargi. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie https://noweprzetargi.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-polityka-rodo/

Podział praw i obowiązków pomiędzy Administratora Forum i Użytkownika

 1. Administrator świadczy usługę przechowywania treści wpisów na Forum i prezentowania ich za pośrednictwem przeglądarki internetowej innym użytkownikom. Użytkownik zamieszcza wpis na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Co do zasady Forum stanowi platformę branżową związaną z zamówieniami publicznymi, zatem zgodnie z Regulaminem Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania wpisów odnoszących się w swojej treści do problematyki związanej z szeroko rozumianymi zamówieniami publicznymi. Administrator odmawia przechowywania treści wpisów na Forum i prezentowania ich, jeżeli treść narusza niniejszy Regulamin, przepisy prawne, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie wpisów o treści reklamowej lub konkurencyjnej względem działalności CDIK Nowe Przetargi. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów zawierających treści rasistowskie, pornograficzne, wulgaryzmy, treści naruszające dobre imię lub wizerunek tudzież prawa osób trzecich, treści naruszające prawa autorskie, treści obraźliwe, zniesławiające lub kompromitujące.
 3. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się osób, które miały możliwość zapoznania się z treścią wpisów do porad w nich zamieszczonych. Administrator Forum nie ponosi również odpowiedzialności za wartość merytoryczną tych wpisów.
 4. Administrator Forum nie ma obowiązku monitorowania ani moderowania treści wpisów zamieszczanych przez poszczególnych Użytkowników.
 5. Administratorowi Forum przysługuje prawo usuwania wpisów co do których podejmie podejrzenie iż mogą naruszać zasady prawa lub niniejszego Regulaminu. Administrator powiadomi Użytkownika drogą elektroniczną o tym fakcie. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Administratora w przeciągu 48 h od momentu usunięcia wpisu. W przypadku wniesienia odwołania na podjęcie ostatecznej decyzji Administrator ma 3 dni robocze. Odwołania wnosi się drogą elektroniczną na adres redakcja@noweprzetargi.pl.
 6. Administratorowi Forum przysługuje prawo banowania lub usuwania Użytkowników, którzy dopuszczają się do naruszania niniejszego Regulaminu.
 7. Jeżeli wpis posiada znamiona utworu w rozumieniu ustawy z z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1191), Użytkownik udziela Administratorowi Forum licencji na korzystanie z tego utworu. Licencja ta jest nieodpłatna i zostaje udzielona z chwilą dokonania wpisu. Administrator Forum jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z wpisu.
 8. Każdy Użytkowników, który podejmie podejrzenie że opublikowane na forum wpisy mogą naruszać normy prawa lub zasady niniejszego Regulaminu proszony jest o zgłoszenie tego faktu na adres redakcja@noweprzetargi.pl

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione w każdym czasie przez Administratora Forum. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu.
 2. Administrator Forum ponadto zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.