Sposób obliczania terminu do składania ofert.

Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania
ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi
i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych
w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43 ustawy Pzp
sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania ofert,
najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia
postępowania. W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35 dzień od przekazania
ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad
przewidzianych w art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. Jednocześnie, użyte w treści tego przepisu
wyrażenia „od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych”,
a w przypadku art. 43 ust. 2 ustawy Pzp „od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”, zgodnie z art. 111 § 2 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy
Pzp, wskazują, iż przy wyznaczaniu tych terminów nie uwzględnia się dnia, w którym
zamawiający zamieścił i tym samym opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych lub, przy
zamówieniach powyżej progów UE, przekazał ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej. Ponadto, należy zauważyć, iż stosownie do treści art. 86 ust. 2 ustawy Pzp,
otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje bezpośrednio
po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert
jest dniem ich otwarcia. W konsekwencji, w świetle przepisów ustawy niemożliwe jest
wyznaczenie przez zamawiającego terminu składania ofert jako terminu w dniach (liczbie dni).
Zamawiający, w świetle tych przepisów zobowiązany jest do wyznaczenia konkretnej daty, ze
wskazaniem godziny, w której upływa termin na złożenie oferty w siedzibie zamawiającego,
uwzględniając w tym zakresie uwarunkowania organizacyjne funkcjonujące w jego jednostce,
a także dyspozycję art. 43 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Oznacza to, że np. 7-dniowy termin zostanie
zachowany jeśli zamawiający zapewni, że od momentu publikacji ogłoszenia w BZP do terminu
składania ofert wyrażonego w dniach i godzinach mieści się 7 dni.
Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie m. in. w uchwale KIO z dnia 10 czerwca 2009 r.
(sygn. akt KIO/KD 15/09). Powyższa interpretacja przyjmowana była również wielokrotnie
w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych będących przedmiotem
kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w których
w okolicznościach wyznaczenia przez zamawiających terminu składania ofert upływającego
w 7 dniu od dnia wszczęcia postępowania, Prezes Urzędu nie wykazywał naruszeń przepisów
ustawy Pzp.
W powyższym kontekście należy jednak wyraźnie podkreślić, iż terminy składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają, w świetle przepisów ustawy Pzp,
charakter minimalny, a obowiązkiem zamawiającego jest dostosowanie ich długości do
stopnia złożoności przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienie czasu niezbędnego do
przygotowania oferty przez potencjalnych wykonawców. Przepisy ustawy Pzp akcentują
zatem przede wszystkim konieczność ustalenia terminów składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w wymiarze odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, jego wielkości lub parametrom technicznym, a także uwarunkowaniom
organizacyjnym lub gospodarczym związanym z określonym świadczeniem. Terminy te są
w każdym przypadku konkretyzowane w toku czynności przygotowujących wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający, w każdym postępowaniu,
może wyznaczyć termin dłuższy niż minimalny przewidziany przez ustawę Pzp.

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych, nr. 1/2019

Ostatnie wpisy