Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r.

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i zostało opracowane w oparciu o dokumenty i publikacje urzędowe, raporty i analizy z zakresu zamówień publicznych oraz inne dokumenty i dane będące w dyspozycji Urzędu Zamówień Publicznych. W Sprawozdaniu zawarto informacje i dane dotyczące pierwszego roku obowiązywania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. Co w skrócie wynika ze sprawozdania:

 • Wartość udzielonych zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w 2021 r. wyniosła 184,6 mld zł (w 2020 r. – 183,5 mld zł).
 • Liczba zamówień udzielonych z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w 2021 r. to 129 662 zamówienia (w 2020 r. – 135 048).
 • Wartość rynku zamówień publicznych w 2021 r. (zarówno zamówień udzielanych w procedurach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, jak i na podstawie wyłączeń z obowiązku stosowania tej ustawy) wyniosła ok. 297,8 mld zł, podczas gdy w 2020 r. było to ok. 281,0 mld zł.
 • W zamówieniach o wartościach poniżej progów unijnych ponad 89% zamówień udzielono w trybie podstawowym, a tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 10% postępowań.
 • W zamówieniach o wartościach powyżej progów unijnych w przetargu nieograniczonym udzielono 92% zamówień, a tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 7% postępowań.
 • Roboty budowlane stanowiły 39% (w 2020 r. – 43%), dostawy 31% (w 2020 r. – 31%), a usługi 30% (w 2020 r. – 26%) wartości udzielonych zamówień.
 • W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 150 587 (w 2020 r. – 113 373) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 130 526 (w 2020 r. – 107 559) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, o wyniku postępowania lub o wyniku konkursu.
 • W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 23 713 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (28 036 w 2020 r.), co stanowiło ok. 10% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym. Opublikowano także 30 578 (w 2020 r. – 28 444) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.
 • Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że ok. 97% (w 2020 r. także 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 123 kontrakty (w 2020 r. – 109) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadły polskim wykonawcom.
 • Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 39 dni (w 2020 r. – 41 dni).
 • W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,59 (w 2020 r. – 2,78).
 • W 35% (w 2020 r. – 28%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów unijnych i w 17% (w 2020 r. – 14%) postępowań o wartościach poniżej progów unijnych cena była jedynym kryterium wyboru oferty.
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 326 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w 2020 r. – 291); z tego: 174 (w 2020 r. – 224) kontrole uprzednie obligatoryjne (przed zawarciem umowy) oraz 152 kontrole doraźne (w 2020 r. – 67). W 71% (w 2020 r. – 64%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W 2021 r. rozpatrzono także 494 wnioski o kontrolę (w 2020 r. – 525).
 • Liczba odwołań wniesionych w 2021 r. była na poziomie 3 811 (w 2020 r. – 3 545). 48% odwołań w 2021 r. było rozstrzyganych merytorycznie. Pozostałe 52% wnoszonych odwołań jest kończonych w sposób formalny (zwrot, umorzenie, odrzucenie odwołania).
 • System miniPortal w 2021 r. wykorzystany został przy prowadzeniu 54 337 postępowań o zamówienie publiczne (w 2020 r. – 15 860). Z miniPortalu skorzystało 7 081 zamawiających (w 2020 r. – 2 581).

Zobacz sprawozdanie

Ostatnie wpisy