Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

Informujemy, że dnia 4 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

Poniżej przedstawiamy streszczenie sprawozdania:

 1. Dane zawarte w sprawozdaniach przekazanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wskazują, iż w 2019 r. udzielono 141 023 zamówienia (w 2018 r. – 143 881).
 2. Wartość udzielonych zamówień publicznych w 2019 r. wyniosła 198,9 mld zł (w 2018 r. – 202,1 mld zł), co stanowiło ok. 8,75% produktu krajowego brutto (PKB) w 2019 r. (szacunek PKB GUS: 2 273,556 mld zł).
 3. Wartość rynku zamówień publicznych w 2019 r. (zarówno zamówień udzielanych w procedurach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jak i na podstawie wyłączeń z obowiązku stosowania tej ustawy) wyniosła ok. 289,8 mld zł, podczas gdy w 2018 r. było to ok. 307,2 mld zł.
 4. 88,97% (88% w 2018 r.) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 8,65% postępowań (w 2018 r. – 9,45%).
 5. Roboty budowlane stanowiły 36% (w 2018 r. – 46%), dostawy 31% (w 2018 r. – 30%), a usługi – 33% (w 2018 r. – 24%) wartości udzielonych zamówień.
 6. W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 117 543 (w 2018 r. – 130 586) ogłoszenia o zamówieniach i konkursach oraz 116 245 (w 2018 r. – 123 793) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu.
 7. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 25 390 ogłoszeń o przetargach i konkursach (24 717 w 2018 r.), co stanowiło 11% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 42% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 28 061 (w 2018 r. – 27 552) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.
 8. Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2018 r. także 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym1 , a 109 kontraktów (w 2018 r. – 87) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.
 9. Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 41 dni (w 2018 r. – 40 dni).
 10. W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,42 (w 2018 r. – 2,19).
 11. W 85,38% (w 2018 r. – 85,32%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert.
 12. W 28% (w 2018 r. – 25%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i w 12% (w 2018 r. – 11%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.
 13. Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 78 aukcji (w 2018 r. – 75), osiągając w sumie prawie 39 mln zł oszczędności (w 2018 r. – 23 mln zł) w stosunku do złożonych ofert pisemnych.
 14. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 274 kontrole postępowań o zamówienie publiczne (w 2018 r. – 286), z tego: 191 (w 2018 r. – 218) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy) oraz 83 kontroli doraźnych (w 2018 r. – 68), w tym 16 kontroli doraźnych z zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2018 r. – 17). W 59% (w 2018 r. także 59%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W 2019 r. rozpatrzono także 501 wniosków o kontrolę (w 2018 r. – 607).
 15. Liczba odwołań wniesionych w 2019 r. była na poziomie 2 694 (w 2018 r. – 2 714). Średni czas rozpatrywania odwołania to 14 dni (w 2018 r. – 16 dni). Tylko 47% odwołań w 2019 r. było rozstrzyganych merytorycznie. Pozostałe 53% wnoszonych odwołań jest kończonych w formalny sposób (zwrot, umorzenie, odrzucenie odwołania).
 16. System miniPortal w 2019 r. wykorzystany został przy prowadzeniu 12 397 postępowań o zamówienie publiczne. Z miniPortalu skorzystało 3 259 zamawiających.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

Ostatnie wpisy